برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان زمان چرخه، زمان بندی، سیستم فازی

میاید: (32-2)LCm 1 −Y از جمله روشهای زمانبندی متـداول میتـوان بـه روش Webster، روش akcelik و دسـتور العمـل hcm85 اشاره نمود که تقریبا همگی از تکنیکهای مشابهی از رابطه((30-1 استفاده میکنند[5] (11-2 چراغهای پیش زمانبندی ادامه مطلب…

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان کنترل هوشمند، شبکه عصبی، منطق فازی

دارد. 2 فصل اول کلیـات 3 فصل اول: کلیات (1-1 هدف امروزه با افزایش سریع کلان شهرها، افزایش تعداد خودروهـا، افـزایش بهـای سـوخت، مـساله محـیط زیست، استفاده مفید از ظرفیت جادههای موجود و…، اهمیت داشتن ادامه مطلب…

پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان شبکه عصبی، پردازش تصویر، تحصیلات تکمیلی

ب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی برق – کنترل عنوان : ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال با استفاده از ادامه مطلب…

پایان نامه ها

پایان نامه درباره ارزش بازار، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی

ه ها 4-1 مقدمه در فصل پیش به بیان فرضيه‌هاي تحقیق، مدلها و متغيرهاي مورد نياز براي آزمون آنها، پرداخته شد. همچنین جامعه آماري، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوري داده‌هاي مورد نياز معرفی شد. ادامه مطلب…