واژه آستانه تنفسی جبرانی بيانگر افزايش غير خطي در معادل تهويه اي دي اکسيد کربن (VE/VCO2) يا عدم تعادل بين VE و CO2 است.استفاده از تغييرات در تبادل پارامترهاي گازي به وفور در برآورد آستانه لاکتات مورد استفاده قرار گرفته است که از ارتباط بين توليد CO2 غير متابوليک ناشي از عمل بافرينگ اسيد لاکتيک و تعيين آستانه تنفسي بهره مي برد (20،57،). درخلال يک آزمون فزاينده استاندارد در پاسخ تهويه به تمرين دوآستانه تنفسي مجزا قابل تشخيص است : اولين آستانه ، که آستانه تنفسي اوليه[1] يا تطابق تنفسي با توليد  CO2 نيز ناميده مي شد، بيانگر افزايش غير خطي در معادل تهويه اي اکسيژن (VE/VO2) يا عدم تعادل بين  VEوVO2 است و ناشي از توليد CO2 غيرمتابوليک ناشي از بافرينگ اسيد لاکتيک است که با غالب شدن مسير بي هوازي اتفاق مي افتد(57). دومين آستانه تنفسي که آستانه تنفسي جبراني[2] ناميده مي شود، بيانگر افزايش غير خطي در (VE/VCO2) يا عدم تعادل بين VE و CO2 است(57،20) و زماني اتفاق مي افتد که سيستم بافرینگ بدن در مقابل ازدياد اسيد لاکتيک توليدي شکست مي خورد و اسيدوز متابوليک شروع و PH خون کاهش مي يابد(21)

2-4-1. آستانه تنفسي اوليه:

معمولا جهت تعیین این پارامتر از یک تست فزاینده استاندارد استفاده می کنند، به این صورت که حین انجام تست فزاینده و با استفاده از دستگاه گاز gas analyzer، اطلاعات مربوط به پاسخ تهویه به فعالیت، شامل متغیرهای VE، VO2، VCO2، VE/VO2، VE/VCO2 جمع آوری می شود، همچنین از ابتدا تا انتهاي تمرين، نمودار مربوط به VE/VO2ترسيم و آستانه تنفسي به عنوان  افزايش ناگهاني در اين نمودار، بدون اينکه با افزايش در نمودار مربوط به VE/VCO2 همراه باشد(شکل2-11)، برآورد می شود (57،20).

2-4-2. آستانه تنفسي ثانويه:

همانند آستانه تنفسی اولیه جهت تعیین این پارامتر نیز در خلال یک تست فزاینده استاندارد و با استفاده از دستگاه gas analyzer، اطلاعات مربوط به متغیرهای VE، VO2، VCO2، VE/VO2، VE/VCO2جمع آوری و از ابتدا تا انتهاي تمرين، نمودار مربوط به VE/VCO2 ترسيم و آستانه تنفسي جبراني به عنوان افزايش ناگهاني در اين نمودار تعريف می شود (57،20) (شکل2-11). همان طور که گفته شد، علت وقوع این آستانه شکست سیستم بافرینگ بدن در مقابل ازیاد اسیدلاکتیک تولیدی است، بدین صورت که با افزايش ناگهاني در غلظت لاکتات خون (وقوع آستانه لاکتات) که با غالب شدن مسیر بی هوازی همراه است، مرحله بافرینگ آغاز می شود. طی این مرحله اسید لاکتیک تولیدی توسط سیستم بافرینگ بدن بافر می شود تا زمانيکه سيستم بافرينگ در مقابل اسيد­­ لاکتيک توليدي شکست مي­خورد که با سقوط در PH و وقوع پرتهويه­اي همراه است و سبب ظهور آستانه تنفسی جبرانی می شود. سقوط PH و شروع اسيدوز متابوليکبهعنوان دوتا از مهمترین مکانيسم هاي تحت الشعاع ظهور آستانه تنفسي جبراني معرفی شده است(32،55). البته عوامل دیگری همچون ظرفیت بافرینگ بدن، گيرنده هاي مکانيکي موضعي عضلاني، ادراک درد و پتاسيم سرم بدن، فرايند کينتيک لاکتات وحساسيت اجسام کاروتيد(72) احتمالا در وقوع این آستانه دخیل هستند.

1- ventilatory threshold

1- respiratory compensatory threshold