اثر بخشی بازاریابی عبارت است از بهبود چگونگی دستیابی به بازارها توسط بازاریابان با هدف بهینه سازی مخارج بازاریابی برای نیل به نتایج بهتر با توجه به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت. چهار بعد اساسی اثر بخشی بازاریابی عبارتند از:

شرکت: هر شرکت در درون مرز مشخصی فعالیت می کند. این مرز از طریق اندازه شرکت، بودجه شرکت و توانایی شرکت برای ایجاد تغییر سازمانی تعیین می شود.

وضعیت رقابتی: بازاریابان در شرایط ایده آل باید از اینکه شرکت آن ها چگونه عمل می کند و عملکرد رقبای آن ها چگونه است، اطلاعات کاملی در دست داشته باشند.

مشتریان: درک از اینکه مشتریان چگونه تصمیم به خرید می گیرند، به بازاریابان کمک می کند تا اثربخشی بازاریابی را بهبود بخشند.

عوامل بیرونی: عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و بر اثر بخشی فعالیت های بازاریابی شرکت اثر مستقیم دارند. برخی از مهمترین عوامل بیرونی شامل شرایط آب و هوایی، نرخ سود و مقررات داخلی می باشد(40).