دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

 

در سازمانهای امروزی کسب مزیت رقابتی سازمانها بیش از آنکه وابسته به منابع فیزیکی آنها باشد، به دانش و بهره گیری از منابع انسانی که در اختیار آنها می باشد، بستگی دارد. سازمانها برای بقا و حیات خود، در کسب و حفظ مزیت رقابتی، با یکدیگر به رقابت می پردازند، و در این خصوص، به کارگیری بهتر منابع انسانی از عوامل مهم افزایش توان رقابت‌پذیری سازمانها به شمار می رود.همچنین، در این دنیای پر رقابت،افزایش رضایت و تعهد کارکنان در قالب وفاداری به سازمان زمینه رشد وفاداری مشتریان را فراهم می­سازد.در ضمن مدیریت منابع انسانی بایستی علاوه بر رسیدگی به امور متداول کارکنان این را در نظر داشته باشد که اتخاذ هر تصمیم بر سودآوری سازمان موثر می باشد. به همین مقصود، پژوهش حاضر، با هدف مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی، صورت گرفت. روش پژوهش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی و مبتنی بر تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری می باشد. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد بهره گیری شده می باشد و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، کارکنان مجتمع آموزشی صالح بوده می باشد و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری گردید و تعداد نمونه با فرمول کوکران، 169 نفر انتخاب شدند که در نهایت با در نظر داشتن ریزش پرسشنامه تعداد بیشتری پرسشنامه پخش گردید که در نهایت 200 پرسشنامه سالم مورد بهره گیری قرار گرفت. برای مطالعه فرضیات و تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل 8.54 بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش نشان از تاثیر مثبت وفاداری بر بهره وری نیروی انسانی و سود آوری دارد، همچنین فرضیات فرعی نیز تائید شدند.

واژه‌های کلیدی: وفاداری، سود آوری، بهره وری نیروی انسانی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

 

1-4-1 اهداف اصلی :

 

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

 

1-4-2 اهداف فرعی :

 

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی