عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده ی پایان نامه

این چکیده به مقصود چاپ و در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده می باشد

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

 

فناوری ارتباطات و اطلاعات ، بیش از هر چیز یک دیدگاه می باشد که توجه مدیران را به منصه قضاوت بگذارد. پس بایستی در جهت تغییر نگاه سنتی به آموزش، قبل از اجرای هر طرحی، اقدام نمود. و این تغییر توجه درهمه کشورها ، وجه مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد . به کار گیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش، همزمان با تحول در رویکرد های آموزشی در جهان، زمینه  شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده می باشد. برای آن که همه گروه های اجتماعی قادر باشند به گونه موثر در چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند، بایستی یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده را بیاموزند. اما همیشه محدودیت های موجود باعث می گردد که اهداف به درستی اجرا نشوند و منجر به شکست شوند. به دلیل مشکالاتی که در اجرای طرح مدارس هوشمند هست بهره گیری از یک روش مناسب آماری که همه جانبه نگر باشد نسبت به سایر عوامل در شناسایی عواملی که بیشترین تاثیر را دارند می تواند مناسب باشد. به دلیل ویژگی خوب روش معادلات ساختاری از این روش در این پژوهش بهره گیری شده می باشد. همچنین مهمترین بحث دیگر که بایستی توجه ویژه ای به آن گردد عامل انگیزش می باشد که بایستی شناسایی عوامل آن را به عنوان یکی از اولیت های کاری هر نظام آموزشی در دانش آموزان خود باشد

واژگان کلیدی : مدارس هوشمند، انگیزش پیشرفت، معادلات ساختاری،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.