عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1 برخوردای از معالمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات

بدون وجود آموزگارانی که به قابلیت های فناوری اطلاعات تسلط داشته باشند، نمی توان از این ابزار در آموزش دانش آموزان و مدیریت مدارس بهره گیری نمود.مدارس هوشمند مدارسی به شمار می طریقه که کلیه ی معلمان آنها در دوره های آموزشی ICDLشرکت نموده و مدارک معتبر را دریافت کنند.

 

1-1-2 ارتباط یکپاچه ی رایانه ای با مدارس دیگر

مدارس هوشمند با یکدیگر در ارتباط بوده، معلمان و دانش آموزان این نوع از مدارس می توانند تجارب و داده های خود را با یکدیگر و سازمان های ذینفع به صورت الکترونیکی مبادله کنند.پلت فورم سیستم های مورد بهره گیری در مدرسه ی هوشمند به نحوی طراحی شده می باشد که می توانند به راحتی با سیستم های دیگر متناسب گردد و داده ها را تحت یک قالب استاندارد به یکدیگر به اشتراک بگذارند.

 

1-2          اهداف پژوهش

  1. نشان دادن انگیزش پیشرفت در پیشرفت تحصیلی دانش آموز
  2. مقایسه انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان در مدارس هوشمند و عادی شهر تهران.
  3. مقایسه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس هوشمند و عادی شهر تهران.
  4. بهره گیری از مدلسازی معادله ساختاری در شناسایی عوامل موثر در انگیزش پیشرفت دانش آموزان مدارس
  5. بهره گیری از مدلسازی معادله ساختاری در شناسایی عواملی که بیشترین تاثیر را دارند(مقادیر ویژه حاصل از حل مدل)

ایجاد بهترین بازده از ایجاد توازن بین محدودیت های مدارس هوشمند و برتری های آن در انگیزش پیشرفت

تمامی مدارس و دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و به گونه عمومی تر تمامی مراکزی که در امر آموزش فعالیت می کنند. با در نظر داشتن موارد ذکر گردیده تاسیس مدارس هوشمند دارای محدودیت هایی هستند به همین دلیل مهم ترین حسنی که این پژوهش به دنبال دارد شناسایی عواملی که در مدرسه ی هوشمند بیشترین تاثیر را در ایجاد انگیزه برای پیش رفت دانش آموزان دارد تا بتوان این موارد را را درمدارس با حداقل امکانات ایجاد نمود. به همین دلیل این پژوهش مورد بهره گیری در تمامی مدارس و دانشگاه هایی که دارای کمترین امکانات هستند و خواهان بهترین پیشرفت در سطح یادگیری دانش آموزان و دانشجویان هستند.فصل آخر در قسمت پیشنهادات این پژوهش تبیین خواهیم داده که چگونه بتوان این پژوهش را برای سازمانی خاص در اقدام اجرا نمود و از مزایای این پژوهش بهره گیری نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.