عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

عوامل مؤثر بر وفاداری کارکنان :

2-13-1

امروزه اساسی ترین دغدغه مدیران ارشد هر سازمانی، رشد و تعالی آن سازمان می باشد که در نتیجه منجر به دوام و بقاء و حفظ موجودیت هر مجموعه ساختارمندی می گردد. عامل اصلی ارزیابی سازمان ها نیز بر اساس رشد و ترقی جایگاه عمومی سازمان و منابع انسانی آن می باشد که می توان مؤلفه ای به نام امنیت شغلی کارکنان را مؤثرترین عامل در اندازه دستیابی به آن عنوان نمود. بدیهی می باشد عمق تعالی سازمانی برگرفته از ارزش های حاکم بر هر نظام اداری می باشد که هر چه این ارزش های حاکم بر جامعه از پشتوانه محکم تری برخوردار باشد، طبعاً پاسخ منطقی و مناسب تری برای بزرگترین دل مشغولی کارکنان سازمان یعنی امنیت شغلی آنان خواهد داشت. به جرأت می توان گفت در عصر حاضر، بخش عمده ای از انرژی ذهن و فکر کارکنان هر سازمانی معطوف به مقوله امنیت شغلی و حفظ جایگاه ها و جایگاه سازمانی آنان می گردد و اگر بسترهای مناسب برای حصول اطمینان و آسودگی نسبی از این بابت برای شاغلین هر سازمانی حاصل گردد، آنگاه می توان بخش عمده ای از انرژی مورد تصریح را در مسیر تحقق اهداف و مأموریت های سازمانی بکار گرفت و از این طریق مسیر رشد و تعالی عمومی سازمان را بیش از پیش هموار نمود. پس ارتباط مستقیم بهبود بهره وری سازمانی و امنیت شغلی کارکنان تأیید می گردد (یوسفی،1389).

یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی، نگهداری کارکنان توانمند می‌باشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرآیند‌های مدیریت منابع انسانی می باشد، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام گردد بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می گردد که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در ارتباط با حفظ و تقویت جسم کارکنان می باشد مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برنامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه که در کل تحت عنوان امنیت شغلی کارکنان تعریف می گردد. دسته دوم شامل مواردی می باشد که تقویت‌کننده روحیه علاقه مندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و به کارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می گردد که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد (وهابیج،1386). همه سطوح سازمان از سطح تولید تا سطح ارشد سازمان شامل این فرآیند ایجاد امنیت می گردد و برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار در صورتی موجب بهبود‌های آینده می گردد که اعمال زیر را انجام دهد:

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی