عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش نسبی مهارت ‌ها

همه مشاغل مدیریت مستلزم کاربرد مهارت ‌هاست. گرچه در بجای آوردن بعضی از وظایف، مهارت‌های سه‌گانه لازم و ملزوم یکدیگر به نظر می‌رسند، با وجود این، ارزش نسبی آنها در سطوح و رده‌های مختلف مدیریت فرق می کند. مدیران رده‌های سرپرستی به مهارت‌های فنی قابل ملاحظه‌ای نیاز دارند زیرا که وظایف آنها غالباً ایجاب می کند که زیردستان خود را راهنمایی کنند یا آموزش دهند. پیش روی مدیران رده ‌بالای سازمان‌ها چندان نیازی به مهارت‌های فنی ندارند بلکه وظایف تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سازماندهی ایجاب می کند که به مهارت ادراکی قابل ملاحظه‌ای مجهز باشند. مهارت‌های انسانی تقریباً لازمه بجای آوردن همه وظایف در همه سطوح مدیریت می باشد زیرا که مدیران صرف نظر از نوع وظایف یا سطح مسئولیت و مقام با افراد بشر سر و کار داشته برای جلب همکاری و اثرگذاری بر رفتار آنها بایستی از مهارت‌های انسانی برخوردار باشند. از این رو امروزه در مدیریت سازمان‌ها، تأکید برمهارت‌های انسانی اولویت ویژه‌ای پیدا کرده می باشد(لطف آبادی، 1384: 20). با در نظر داشتن سطوح مختلف مدیریت، ‌ارزش نسبی مهارت ها متفاوت می باشد. مدیران رده سرپرستی به مهارت فنی قابل ملاحظه‌ای نیاز دارند، ‌زیرا که وظایف آن‌ها غالباً ایجاب می کند که زیردستان خود را راهنمایی کنند، یا آموزش دهند. پیش روی، ‌مدیران رده بالای سازمان چندان نیازی به مهارت‌های فنی ندارند؛ ‌بلکه وظایف تصمیم‌گیری، ‌برنامه‌ریزی و سازماندهی ایجاب می کند که مهارت ادراکی قابل ملاحظه‌ای داشته باشند. مهارت‌های انسانی، ‌تقریباً لازمه کار مدیران در همه رده‌های مدیریت می باشد. شکل زیر اندازه نسبی مهارت‌های مورد نیاز برای عملکرد اثربخش در رده‌های مختلف مدیریت را نشان می‌دهد (علاقه بند، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان