دانلود پایان نامه

ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎرﻋﺪﯾﺪه ای ﭼﻪاز ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی وﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.و اﮔﺮﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺑﺎرﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪاﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء وارد ﻣﯽ آورد. ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻮد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ازﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮازﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد دوﺑﺎره ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪی ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﺷﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﺮك دوﺑﺎره ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاز ﺗﺮك و درﻣﺎن اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد، ﭘﺲاز ﻣﺪت ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮاﯾﻦاﻓﺮاد دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرروی ﻣﯽآورﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده را از ﺳﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻮد ﻣﮑﺮرﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ﺗﺮك ﻫﻨﻮز ﺳﺮدرﮔﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داﺋﻤﺎً ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪدازﻣﻮاد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﮐﺜﺮ درﻣﺎن ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﻧﺪو در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دراﮐﺜﺮ درﻣﺎن ﻫﺎ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻢ زداﯾﯽ در ﺟﻠﺴﺎت روان درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﺬﯾﺮش درﻣﺎن را دارد و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽیافته است (علی مددی،1384).دررابطه بامراحل تغییررفتارهای ناشی از موادمخدر، یکی ازمشکلات بزرگ کلینیکی حفظ و نگهداری تغییرات ایجادشده درجهت سلامت معتاددرطول زمان است(بندورا ،1992).نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که بیشتراز70 درصدازکسانی که به مراکز بازپروری جهت درمان رجوع می کنند بعدازطی دوره درمان، احتمالا” دوباره به مصرف مواد مخدر روی می آورند(مکری،2002). مطالعات مختلف نشان داده است که عوامل مختلفی باعث عود و مصرف دوباره مواد مخدردرمعتادان می شود. این عوامل شامل عوامل روانی، فقدان انگیزه وخودکارآمدی بیمار، ونداشتن سیستم حمایتی خانواده و جامعه می باشد. به غیر ازاین عوامل ذکرشده عدم انگیزه وآمادگی برای تغییررفتارناشی ازمواد نیز درمیان معتادان به مواد مخدرازعوامل کلیدی درعود(گرایش به مواد) به مواد مخدر هستند.نتایج برخی مطالعات نشان می دهد دلیل اصلی شکست معتادان درجهت تغییررفتارموادمخدر،به دلیل عدم وجودانگیزه بیمار(فرد معتاد) برای درمان است(مکری و همکاران ،2002). در تحقیقات دیگری که توسط بلانچارد و همکاران (2003)انجام شدمشخص گردیدکه سوءمصرف کنندگان مواد همیشه درفراینددرمان انگیزه ای برای تغییر ندارند.کسانی که مجبور به دریافت اجباری درمان توسط دادگاه ویاکارفرمایان هستند تمایلی به درمان نداشته ومشکلاتی درجهت تغییررفتاراعتیادآوردرآنها به وجود می آید.باتوجه به میزان بالای عودسوءمصرف مواددربین معتادان پس ازترخیص ازمراکز توان بخشی،پژوهشگران مختلف علاقمند به ارزیابی وافزایش انگیزه این بیماران برای تغییررفتارسوءمصرف موادمی باشند(مکری و همکاران ،2002 ).یکی ازاولویت های مهم برای محققان ودرمانگران تهیه ابزارهای روان شناختی مناسب برای بررسی و سنجش میزان آمادگی انگیزشی ورفتاری سوءمصرف کنندگان موادوپیش بینی نتایج درمان درمعتادانیاست که درمراکزدرمان وتوان بخشی تحت درمان هستند(مارلت وهمکاران ،2005).درمانگران ومحققان ازروشهای مختلفی برای ارزیابی،تشخیص ودرمان افرادمبتلابه اختلالات مربوط به مصرف مواد مخدراستفاده می کنند. تهیه ابزارهای روان شناختی واجد ویژگی های معتبرو پایاروان سنجی برای ارزیابی آمادگی انگیزشی سوءمصرف کنندگان موادبرای ترک اعتیاد قبل وپس ازدرمان مهم ترین عامل موفقیت در جهت ایجاد تغییردراین بیماران برای جلوگیری ازعود بیماری است. پژوهشگران ومتخصصین بالینی معتقدند که درمان موفقیت آمیزمعتادان وکاهش فراوانی میزان بالای عود مستلزم بررسی وارزیابی آمادگی انگیزشی ورفتاری معتادان جهت ترک اعتیاد قبل و پس ازترخیص درمراکز بازپروری است که تحقق این هدف مهم بالینی ودرمانی نیازمنداستفاده ازابزارهای روان شناختی معتبروپایادراین حوزه می باشد(پرویزی فردو همکاران ،2012). یکی از مهمترین ابزار های روان شناختی مهمی که در مراکز توان بخشی اعتیاد توسط پژوهشگران و متخصصین بالینی به منظور بررسی و سنجش میزان آمادگی انگیزشی ورفتاری معتادان جهت ترک اعتیاد قبل و پس ازترخیص درمراکز بازپروری به کاربرده می شود”مقیاس مراحل آمادگی برای تغییرواشتیاق برای درمانSOCRATES ویژه سوء مصرف کنندگان مواد” می باشد. نسخه اصلی مقیاس SOCRATES توسط میلر وهمکاران (1996) برای ارزیابی انگیزه وتغییرات رفتاری این افراددرجهت ترک مصرف مواد طراحی شده است.مقیاسSOCRATESیک ابزارارزیابی است که برای سنجش انگیزه معتادان برای تغییررفتارخودوپیش بینی نتایج درمان درمیان جمعیتهای بالینی استفاده میشود(میلر،1996).مقیاس SOCRATES شامل 19عبارت دررابطه با تغییر رفتار سوءمصرف مواد می باشد. در این مقیاس بیمار آمادگی انگیزشی ورفتاری خودرابرای ترک مواد بااستفاده ازیک مقیاس پنج گزینه ای لیکرت(بین کاملامخالف (1) تاکاملاموافق(5)بیان می کند. به طورنظری تغییرپذیری نمرات بیماردراین مقیاس بین نمره 19تا95درنوسان است.مقیاس SOCRATESدارای سه خرده مقیاس می باشد که به ترتیب عبارتنداز یک خرده مقیاس “شناخت/آگاهی “بیمارکه شامل 7آیتم است که چگونگی نگرش بیماردرخصوص استفاده ازموادمخدربه عنوان مشکل ارزیابی می کند.دوم خرده مقیاس”دوسوگرایی “بیماراست که شامل4 آیتم می باشد که عدم اطمینان بیمار درموردتصمیم گیری برای تغییرمصرف مواد مخدر ارزیابی می کند.وسوم خرده مقیاس “اقدامات عملی ” که شامل 8 آیتم می باشدکه رفتارهای صورت گرفته ازجانب بیمار برای ترک مصرف موادرا ارزیابی می کند. باتوجه به آمار بالای عود معتادان پس از درمان در مراکز بازپروری و فقدان ابزاری معتبر و پایا برای بررسی وسنجش میزان آمادگی انگیزشی و رفتاری معتادان برای ترک مواد قبل و پس ازترخیص ازمراکزدرمانی،هدف اصلی این پژوهش تعیین ویژگیهای روانسنجی مقیاس SOCRATES درمیان سوء مصرف کنندگان موادمراجعه کننده به مراکزدرمانی شهرستان کرمانشاه می باشد.

1-3-اهمیت وضرورت پژوهش
سنجش آمادگی انگیزشی ورفتاری معتادان قبل و پس از ترخیص از مراکز بازپروری یکی از مهم ترین مولفه های موفقیت درمانی ترک مواداست(مکری ،2002 ).سنجش آمادگی انگیزشی و رفتاری معتادان به منظور ایجاد تغییرو با هدف ترویج رفتار های سلامت (بهداشتی) در برنامه های درمان سوء مصرف مواد مخدر بسیار مهم است. برخی از محققان دریافتند،آمادگی برای ایجاد تغییر مفهومی است که با درمان موفقیت آمیز در ارتباط است. انگیزه بیمار(فرد معتاد) برای تغییر در درمان سوء مصرف به مواد مخدر بیشتر بر روی علاقه به درمان و ناامیدی متمرکز است. انگیزه به عنوان یک رکن پیش نیاز برای درمان است، و بدون انگیزه درمانگرنمی تواند کمک زیادی در جهت درمان انجام دهد. و همچنین می توان این چنین گفت که نداشتن انگیزه برای درمان سبب شکست افراد برای شروع، ادامه، و موفقیت در درمان می شود. یکی دیگرازشاخص های مهم پیش بین تغییر رفتار ودرمان موفق آمیز سوء مصرف مواد بررسی و سنجش میزان انگیزه یامصر بودن بیماران برای ترک یا پرهیز از مواد است که تحقق این امر مستلزم استفاده از ابزارهای معتبر و پایابرای سنجش این مولفه ی مهم درمانی است. افزایش میزان عود در میان سوءمصرف کنندگان مواد پس از ترخبص از مراکز بازپروری ودرمانی به علت عدم بررسی و ارزیابی آمادگی انگیزشی و رفتاری آنان برای ترک مواد باعث به وجود آمدن یک تصور منفی در میان خانواده ها و بیماران در رابطه با اثر بخشی برنامه های درمانی مراکزایجاد شده توسط دولت شده است (پرویزی فرد و همکاران ، 2012). یکی ازاساسی ترین موارد ضرورت انجام این مطالعه بررسی وارزیابی میزان آمادگی انگیزشی ورفتاری معتادان مراجعه کننده قبل و پس از ترخیص از مراکز بازپروری و متناسب کردن اقدامات توانبخشی و درمانی با توجه به میزان انگیزشی و آمادگی رفتاری آنان برای ترک مواد است. از آن جا که تاکنون مقیاس SOCRATES برروی جمعیت ایرانی ترجمه و هنجاریابی نشده است بنابراین نتایج این مطالعه می تواند برای غلبه بر مشکل اعتیاد و محدود کردن میزان عود درسوء مصرف کنندگان مواد که به علت عدم آمادگی انگیزشی و رفتاری برای ترک اعتیاد به مراکز درمانی مراجعه می کنند به متخصصین درمانی کمک کند.

1-4-اهداف پژوهش
1-4-1-هدف کلی: تعیین ویژگیهای روانسنجی مقیاس SOCRATESدرمعتادین وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکزدرمان سوء مصرف مواد شهرستان کرمانشاه.

1-4-2-اهداف اختصاصی :
1.تعیین میزان پایایی (همسانی درونی،دونیم سازی وباز آزمایی ) مقیاس SOCRATESدرمعتادین وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکزدرمان سوء مصرف مواد شهرستان کرمانشاه.
2.تعیین روایی (صوری / محتوایی )مقیاس SOCRATESدرمعتادین وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکزدرمان سوء مصرف مواد شهرستان کرمانشاه.
3.تعیین عامل های مقیاس SOCRATESدرمعتادین وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکزدرمان سوء مصرف مواد شهرستان کرمانشاه.
4. تعیین نقطه ی برش مقیاس SOCRATESدرمعتادین وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکزدرمان سوء مصرف مواد شهرستان کرمانشاه.

1-4-3-هدف کاربردی
همان طور که در مورد هر آزمون روان شناختی دیگر صادق است ،این پرسش نامه را زمانی می توان مورد استفاده تشخیصی وبالینی قرار دادکه مشخصات روان سنجی آن را در دست داشته باشیم. درصورت دارا بودن ویژگی های روان سنجی علمی وقابل قبول از این ابزار می توان برای مقاصد پژوهشی ودرمانی در کلینیک های ترک اعتیاداستفاده کرد همچنین متخصصان بالینی در این مراکز می توانند با استفاده از این مقیاس میزان آمادگی انگیزشی ورفتاری معتادان خود معرف را قبل وبعداز مداخله های درمانی ارزیابی نمایند وطرح های درمانی وآموزشی رابا وضعیت بیمار منطبق کنند.
1-5-سوالات پژوهش
1.میزان پایایی مقیاسSOCRATES درمعتادین وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکزدرمان ترک اعتیاد شهرستان کرمانشاه چگونه است؟
2.آیا مقیاس SOCRATES درمیان معتادین وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز درمانی کرمانشاه روایی کافی دارد؟
3.مقیاس SOCRATESدرمیان معتادین وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز درمانی کرمانشاه چند عامل دارد؟ 4. بهترین نقطه ی برش مقیاس SOCRATES در معتادین وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز درمان ترک اعتیاد شهرستان کرمانشاه چند است؟
1-6-تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها
1-6-1-دقت
درجه ی مطابقت یک اندازه گیری، یا برآوردی که بر مبنای اندازه گیری به دست آمده باشد ،با مقدار حقیقی صفتی که مورد اندازه گیری بوده است .
1-6-2-روایی
روایی را می توان به صورت توافق بین نمره یا اندازه ی آزمون وکیفیتی که قرار است به وسیله ی آن اندازه گیری شودتعریف کرد.فرآیند ارزیابی توانایی یک آزمون برای اندازه گیری حقیقی آن چه که قرار است اندازه بگیری را تعیین روایی می گویند.انواع روش های عمده ی تعیین روایی آزمون های روان شناختی به شرح زیر می باشد.
1.روایی محتوا: روایی محتوا نوعی روایی است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ی یک ابزار اندازه گیری به کاربرده می شود. روایی محتوایی یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.از این رو روایی محتوا به قضاوت داوران درباره ی موضوع مورد مطالعه بستگی دارد(بازرگان وهمکاران،1377).
2.روایی صوری: روایی صوری وجهی دیگراز روایی محتوا است وآن توجه کردن به وضع ظاهری سوا لات به جای ماهیت محتوایی آنها است(بهرامی،1377).

3.روایی ملاکی :روایی ابزار پژوهش که با تعیین رابطه ی بین نمره های آزمون ویک ملاک مستقل غیر آزمونی تعیین می شود.روایی هم زمان وروایی پیش بین نمونه هایی از روایی ملاکی هستند.
4.روایی هم زمان : روایی تثبیت شده یا میزان انطباق بین دو ملاک مختلف مثل روایی نتایج دو آزمون مختلف برای اندازه گیری موضوعی واحد.
5.روایی پیش بین : نوعی روایی تجربی ومبتنی بر تعیین میزانی که نمرات یک آزمون پیش بینی کننده ی عملکرد واقعی هستند.
1-6-3-پایایی
به درجه ی ثبات بین اندازه گیری در شرایط مشابه اشاره دارد.برای بدست آوردن پایایی روش های مختلفی وجود دارد از جمله :
1. پایایی به روش بازآزمایی : با اجرای آزمون دریک زمان واجرای دوباره ی آن درزمانی دیگر تعیین می شود. ضریب پایایی با محاسبه ی همبستگی نمره های حاصل از همان آزمودنی در دو اجرای مختلف آزمون به دست می آید.

2. پایایی باروش اندازه گیری های همسانی درونی :این نوع پایایی بربازیافت پذیری اندازه گیری تمامی سوال های مختلف موجوددریک آزمون یعنی بربازپدیدآوری محتوا تمرکز دارد. جهت تعیین همسانی درونی یک اندازه گیری آزمون یک باردرنمونه ای ازآزمودنی ها اجرا می گردد وآنگاه رابطه ی متقابل بین سوالهای آزمون سنجیده می شود.
1-6-4-تعریف نظری افراد وابسته به مواد :
عبارت است ازیک الگوی غیر انطباقی مصرف موادکه منجر به تخریب چشمگیر بالینی یاناراحتی
می شود(شمس علی زاده،1381).
1-6-5-تعریف عملیاتی معتادان خود معرف
دراین پژوهش منظور از معتادین وابسته به مواد افرادی هستند که طبق DSM-IV واجد ملاک های تشخیصی اختلالات وابسته به مواد هستند و نتایج تست اپیوم آنها مثبت بوده ودر یک مرکزMMTتحت درمان هستند.

1-6-6-تعریف نظری مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان
از لحاظ نظری منظور از مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان عبارت است از شناخت مشکلات ناشی از سوءمصرف مواد مخدر، علاقه و تمایل برای کمک در ایجاد تغییرات رفتاری مفید، آمادگی برای ورود به یک فرایند رسمی برای هدایت تغییرات رفتاری و انجام مرحله عمل در جهت تغییر(میلر و همکاران ،1996).

1-6-7-تعریف عملیاتی مراحل آمادگی برای تغییرو اشتیاق برای درمان:
در این مطالعه تعریف عملیاتی سنجش مراحل آمادگی برای تغییرنمره ای است که نمونه مورد بررسی در مقیاس SOCRATES در مراحل پیش آزمون و پس آزمون بدست می آورند.

فصل دوم: پیشینه ی پژوهش

2-1-مقدمه:

این فصل شامل دو بخش است. در بخش اول این فصل, ابتدا چارجوب مفهومی پژوهش از جمله مفهوم انگیزش , مراحل تغییررفتار اعتیادی ومدل های درمان سوء مصرف کنندگان بررسی می شود. در بخش دوم برخی از پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع رساله بررسی خواهد شد.
2-2-مفهوم انگیزش:

طبق تعریف،انگیزش عبارت ازحالتی است که به رفتارفردنیرو و جهت می دهد(هیلگارد و همکاران،2009). دامنه ی علل انگیزش ازوقایع فیزیولوژیک درمغز و بدن تا فرهنگ و تعامل های اجتماعی ما با افراد پیرامون خود فرق می کند. انگیزه برای تغییر رفتار اعتیادی یک سازه چند وجهی است که از نظرتاریخی به عنوان پیش نیازی برای پاسخ دهی به درمان درنظر گرفته شده است (دین ، 1958؛ بکمن ، 1980). در دیدگاه روان تحلیل گری،گاهی فقدان انگیزه بیمار ناشی ازمکانیسم های دفاعی روانی مانند انکاردرنظرگرفته شده است، که به عنوان موانعی دشوار برای بهبودی مراجع مطرح می باشد( کلنسی ، 1961 ؛ موور و مورفی ، 1961). دراین دیدگاه، انگیزه ی بیمارممکن است به شیوه ای دو گانه مورد قضاوت قرار بگیرد: یعنی بیمار برای درمان وتغییر رفتار خود یا دارای انگیزه و یا فاقد آن است (کلنسی، 1964؛دی سی کو ، آنتربرگر و مک ، 1978). دردیدگاه پروچسکا ودی کلمنت (1982، 1986)، انگیزه برای تغییر به عنوان وضعیت نامتعادلی بین جوانب مثبت ومنفی رفتارنگریسته می شود (جنیس و مان ، 1977).دراین دیدگاه وضعیت انگیزشی همراه یک یا چند بعد پیوسته تحت تاثیرعوامل مختلف در محیط- های اجتماعی متفاوت است. نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که انگیزه سوء مصرف کنندگان مواد برای تغییر رفتار اساساً تحت تاثیر شیوه های درمانی درمانگرو ویژگی های زیست محیطی (میلر، 1985؛ میلر، بنفیلد ، و تونیگان ، 1993) بوده است. بررسی و سنجش نقش انگیزه ی سوء مصرف کنندگان مواد در درمان رفتارهای اعتیادی باعث شده است تا درمانگران و پژوهشگران درک عمیق تری از علل عود رفتارهای اعتیادی آنان بدست آورند.انگیزه مفهومی پیچیده است که بسیاری از جنبه های گوناگون ازروند تغییر رفتار عمدی را پوشش می دهد.امروزه کانون توجه محققان و متخصصان نسبت به درمان اعتیاد از این سئوال که “آیا افراد معتاد تغییر می کنند یا خیر؟” به سمت این موضوع که ” فرایند تغییر رفتار افراد معتاد چگونه است؟” تغییر کرده است. درک چگونگی فرایند تغییر رفتار به ما کمک می کند تا تاثیر عوامل کلیدی که موجب درمان موفقیت آمیز مصرف کنندگان مواد می شود شناسایی شود. اگر چه درمان به علت وابستگی فیزیولوژیکی و روانی ناشی از اعتیاد پیچیده می باشد، انگیزه و نیات فرد مصرف کننده بخش مهمی از فرایند درمان و بهبودی را نشان می دهد. بنابراین، انگیزه نقش مهمی را در شناخت نیاز به تغییردر جستجوی درمان، و دستیابی به موفقیت، تغییر پایدار برای همه مصرف کنندگان مواد ایفا می کند. به طور کلی، انگیزه به ملاحظات، تعهدات، دلایل و اهداف شخصی اشاره داردکه افرادرابه انجام رفتارهای خاصی وا می دارد. به نظر می رسد افراد معتاد گاهی توسط این نیروهای انگیزشی به سمت مصرف کشیده یا هدایت می شوند. تلاش برای درمان، بدون در نظر گرفتن بحث انگیزش کامل نیست . میلرورالینک ( 1991) در توضیح این مبحث اظهار می دارند که اغلب معتادان به طور ذاتی در مورد تغییر، احساس دوگانه ای دارند(بیشتر از این که دارای