دانلود پایان نامه

تمايز رهبري و مديريت

 

افراد گرايش به اين دارند كه كلمات مدير و رهبر را به يك معني و مترادف به كار ببرند . ليكن رهبران و مديران متفاوت از يكديگرند  با بودن رهبري به عنوان يكي از چهار وظيفه مديريت (برنامه ريزي ،سازماندهي، رهبري وكنترل ) مديريت مفهومي وسيع تر از رهبري دارد . پس رهبري فقط يكي ا زوظايف مديريت است و يك مدير ميتواند مقام خود را بدون اين كه يك رهبر واقعي باشد داشته باشد.

برخي نيز معتقدند كه رهبري نسبت به مديريت مفهوم وسيع تري دارد . مد يريت نوع خاصي از رهبري محسوب مي شود كه در آن كسب هدف هاي سازماني بر ساير هدف ها اولويت دارد . در مقايسه رهبري ومديريت موارد زير قابل ذكر است:

1- رهبران از طريق ايجاد بصيرت نسبت به آينده جهت را مشخص مي كنند . اما مديران از طريق برنامه ريزيهاي رسمي و طراحي ساختارهاي سازماني، نظم و انسجام را موجب ميشوند.

2- رهبر با ايجاد تغيير سروكار دارد، ولي مدير براي برخورد با پيچيدگيهاست.

3- رهبران نگرش شخصي و فعال نسبت به هد فها دارند ، ولي مديران نگرش غير شخصي نسبت به هدفها دارند.

4- رهبران مي توانند هدف هاي گوناگوني داشته باشند ، اما در مديريت اولويت با هدف هاي سازماني است.

5- رهبران به طرق ابتكا ري و القايي با كاركنان مرتبط مي شوند، اما مديران با افراد از طريق نقشي كه در توالي رخدادها يا فراگرد تصميمگيري ايفا ميكنند، مرتبط ميشوند.

6- در رهبري سلسله مراتب مطرح نيست، اما در مديريت سلسله مراتب مطرح است.

7- در رهبري عضويت ضرورت ندارد، رهبر مي تواند خارج از سازمان باشد و بر افراد سازمان نفوذ داشته باشد، اما در مديريت عضويت شرط است.

برخي از صاحبنظران معتقدند كه مديران كارها را درست انجام مي دهند و رهبران كساني هستند كه كارهاي درست انجام مي دهند. بيشتركارشناسان هم رهبري قوي و هم مد يريت قوي را براي اثربخشي بهينه سازمان ضروري ميدانند.