خرده فروشی بر اساس کنترل مجاری فروش

تقريبا 80 درصد تمام فروشگاه هاي خرده فروشي مستقل اند. اشكال ديگر خرده فروشي ها بر اساس مالكيت هاي مختلف به 5 دسته زنجيره مشاركتي، تعاوني خرده فروشي و زنجيره داوطلبانه، تعاوني هاي مصرفي، سازمان امتيازي و شركت هاي تركيبي تجاري تقسيم مي شود.

زنجيره مشاركتي: يك فروشگاه زنجيره اي شامل دو يا چند مجاري فروش كالاست كه داراي مالكيت و مديريت مشترك است و در آن خريد به طور متمركز انجام مي شود. اين فروشگاه ها در كليه زمينه هاي خرده فروشي فعاليت دارند. اما در حيطه فروشگاه هاي بزرگ، كالاهاي متنوع، موادغذايي، مواد دارويي، كفش و فروشگاه شاخص ترند.

تعاوني خرده فروشي و زنجيره داوطلبانه: در اين نوع تشكل گروهي از خرده فروشان مستقل براي ايجاد يك هسته مركزي عمده فروشي دور هم جمع مي شوند.

تعاوني هاي مصرفي: موسسه اي است كه مالكيت آن متعلق به مصرف كنندگان است. شهروندان مي توانند براي مقابله با خرده فروشان محلي كه از طريق عرضه كالاهاي فاقد كيفيت و تركيب مطلوب به آنها اجحاف مي كنند دست به تاسيس يك شركت تعاوني محلي بزنند.

موسسات امتيازي: يك اتحاد مبتني بر قرارداد است كه بين يك توليد كننده يا عمده فروش يا يك موسسه خدماتي به عنوان امتيازدهنده و بخش خصوصي به عنوان امتيازگيرنده بوجود مي آيد و امتياز گيرنده حق مالكيت و بهره برداري از يك يا چند واحد را مي خرد(بر اساس يك نظام امتيازي). مانند واگذاري امتياز بهره برداري در زمينه غذاي آماده ،متل داري، پمپ بنزين و غيره.

شركتهاي تركيبي تجاري: اين ها از تركيب اشكال مختلف خرده فروشي، تحت مالكيت مركزي بوجود مي آيند. شركت هاي عضو هر كدام در انجام بعضي از وظايف توزيع و اداره و مديريت مجموعه مشاركت مي كنند.