عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف، اختصارات و نشانه‌های ریاضی

دوربرگردان

دوربرگردان نوع تکمیل شدۀ باز شدگی رفیوژمیانی (Median Opening) مسیرهای شریانی یا بزرگراهی می باشد که امکان دسترسی وسایل نقلیه در حال حرکت در یک مسیر را به مسیر مقابل فراهم می سازد. دور برگردانها را از لحاظ هندسی می توان به دو دسته تقسیم نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • دوربرگردانهای ساده یا بریدگی رفیوژ میانی
 • دوربرگردانهای توسعه یافته

تقاطع

تقاطع همسطح محل برخورد دو یا چند راه ارتباطی می باشد وقتی این راه‌های ارتباطی در همه در یک ارتفاع از سطح زمین ساخته شده باشند، به‌طوری‌که عبورومرور همدیگر را مختل ننمایند. در برابر این نوع تقاطع، تقاطع غیرهمسطح قرار دارد.

در ادامه نحوه محاسبه چند پارامتر موثر در مطالعه اندازه تغییرات ایجاد شده در جایگزینی دوربرگردان با تقاطع تبیین داده می گردد:

 

کاهش زمان سفر

کاهش زمان سفر را می توان با در نظر داشتن دو وضعیت تقاطع و دوربرگردان از ارتباط زیر بدست آورد:

 

(1)

که در آن:

T=کاهش زمان سفر بر حسب ثانیه

C=زمان بزرگترین قرمز از چرخه چراغ راهنمایی بر حسب ثانیه در جهتی که تقاطع بسته می گردد

L=طول تغییر خط بر حسب کیلومتر

S=سرعت بر حسب کیلومتر بر ثانیه

 

 

محاسبه طول ضربدری:

محاسبه طول ضربدری دوربرگردان را از ارتباط ای بر اساس فرصت مناسب برای رانندگان که بتوانند تغییر خط بدهند، به دست آورد.

این طول بستگی به حجم وسایل نقلیه ای که ضربدری حرکت می کنند، سرعت وسایل نقلیه، حجم وسایل نقلیه ای که حرکت مستقیم انجام می دهند و تعداد خط عبور مستقیم دارد و از ارتباط زیر بدست می آید:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)