عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • مروری بر تحقیقات گذشته- مطالعه پایان نامه ها وپروژه ها

با در نظر داشتن گسترش بهره گیری از دور برگردانها در سالهای اخیر ، مطالعات زیادی نیز در خصوص تاثیرات این دور برگردانها  انجام شده می باشد که در زیر به بعضی از مهمترین این تحقیقات ونتایج آنها تصریح شده می باشد.با در نظر داشتن اینکه احداث وگسترش تعداد زیادی از دوربرگردانها در زمان تصدی شهرداری تهران توسط آقای دکتر احمدی نژاد ودر دولت ایشان اتفاق افتاد ، یکی از اصلی ترین تحقیقات در این زمینه مربوط به آقای دکتر بهبهانی وآقای دکتر احمدی نژاد در دانشگاه علم وصنعت(1388) می باشد[2]. در این پژوهش تاثیرات حذف تقاطع ها وجایگزینی آنها با دور برگردان مورد مطالعه قرار گرفت واین تاثیرات بسیار مثبت ارزیابی گردید. در این پژوهش مزایای حذف  تقاطع ها  واحداث دور برگردان به تبیین زیر تصریح گردید:

 • کاهش تاخیرات واتلاف وقت در حد قابل در نظر داشتن ویژه در حرکت های مستقیم
 • افزایش ظرفیت مسیر به صورت جریان آزاد
 • حذف توقف پشت چراغهای راهنمایی
 • حذف برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر
 • کاهش خطر عبور عابر پیاده
 • تاثیر مثبت بر آرامش روحی رانندگان
 • کاهش انرژی وسوخت به علت عدم توقف های طولانی پشت چراغ راهنمایی
 • زمان اجرایی کوتاه( حدود 40 تا 50 روز ) برای احداث دور برگردان
 • هزینه ناچیز ساخت دوربرگردان در مقایسه با سایر راه حل ها

10-کاهش تصادفات به علت حذف تقاطع ها

همچنین در این پژوهش تصریح شده می باشد که بهره گیری از دور برگردانها در مقایسه با چراغ راهنمایی سبب کاهش زمان سفر به اندازه زیر می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)