است (Et al ,2008 ,59-63 & Vaez Mahdavi). نتيجه يک مطالعه نشان داد که دانه هاي شنبليله مي توانند گلوکز خون و کلسترول را در افراد ديابتي نوع 1 و 2 و در حيوانات ديابتي آزمايشگاهي کاهش دهند( Et al , 2007,422-426& Wan-Li). تمرين استقامتي نيز به عنوان مناسب ترين شکل ورزش با بسياري اثرات متابوليکي مثبت از قبيل بهبود در پروفايل ليپيدي، کاهش چربي بدن و کاهش سطوح گلوکز خون همراه است . همچنين تمرين استقامتي در افزايش مقاومت به انسولين در بيماران ديابتي نوع 2 و افراد چاق غير ديابتي موثر به نظر مي آيد ( Et al , 2005 , 1527-1533& Cauza). اين فرض وجود دارد که ورزش و گياهان دارويي بتوانند جايگزين مناسبي براي درمان و پيشگيري اين بيماري در مقايسه با داروهاي شيميايي مورد استفاده باشد. با توجه اثرات سودمندي که شنبليله و همچنين تمرين استقامتي مي تواند بر پاسخ هاي هيپوگليسميک، هيپوليپيدميک، انسولين، پاسخ هاي سايتوکايني مؤثر بر درمان بيماري ديابت داشته باشد، و همچنين با توجه به اينکه استفاده از شيوه هاي درماني کنوني ممکن است با عوارض جانبي زيادي براي بيماران همراه باشد بنابراين اين پژوهش در پي پاسخ به سوالات زير طراحي و اجرا شد: عصاره آبي شنبليله بر سطوح هورمون هاي مترشحه از بافت چربي رت هاي ديابتي چه اثري دارد؟ تمرين استقامتي بر سطوح هورمون هاي ويسفاتين و واسپين که از بافت چربي رت هاي ديابتي ترشح مي شوند چه اثري دارد؟ آيا ترکيب تمرين استقامتي و مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله بر سطوح هورمون هاي ويسفاتين و واسپين تاثيرگذار است؟ و ترکيب تمرين استقامتي و مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله چه تفاوتي با اعمال هريک از آن ها به صورت مجرد دارد؟
1- 3 اهميت و ضرورت انجام پژوهش
با توجه به اينکه ديابت شيرين به عنوان يکي از پنج دليلي که باعث مرگ و ميردر جهان مي شود ، معرفي مي شود و از بين روش هاي درماني متعدد ، درمان با داروهاي گياهي براي اين بيماري بخشي از پزشکي سنتي براي ساليان دراز است. گياهان دارويي طبيعي براي درمان ديابت روي کاهش قند خون و کاهش اثرات زيان آور اين بيماري متمرکز مي شوند. پزشکي سنتي مشتق شده از گياهان دارويي توسط60 % جمعيت دنيا استفاده مي شود.اگرچه يافته هاي مختلفي براي کاهش اثرات بيماري ديابت و عوارض جانبي آن وجود دارد ،فرمولاسيون گياهي به علت عوارض جانبي کمتر و هزينه پايين تر ترجيح داده مي شوند.( Baby &- D.Jini , 2011, 352-376) ورزش منظم نيز به کنترل کردن قند خون که موجب کاهش خطر توسعه عوارض ديابت از قبيل آسيب عصبي و آسيب کليوي مي شود ، کمک مي کند Et al,2003,20-27)& Penny).
به همين منظور در اين پژوهش به بررسي ترکيب درازمدت فعاليت هوازي و گياهان دارويي (گياه شنبليله) بر متغيرهاي مهم و اثرگذار در درمان ديابت پرداخته مي شود که در صورت مثبت بودن نتايج اين پژوهش مي توان آن را به بيماران ديابتي و مراکز مربوط به درمان ديابت توصيه کرد. اميد است که نتايج اين پژوهش بتواند مشکلي از مشکلات جامعه پزشکي و بيماري ديابت که يک معضل بزرگي در جامعه کنوني مي باشد حل نمايد.
1 – 4 اهداف پژوهش
الف) هدف کلي
هدف کلي پژوهش حاضر عبارت است از :
يافتن اثر تمرين استقامتي و مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله بر سطوح ويسفاتين و واسپين رت هاي ديابتي شده با STZ .
اهداف اختصاصي
1). يافتن تاثيريک دوره تمرين استقامتي بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با .STZ
2). يافتن تاثير يک دوره تمرين استقامتي بر سطوح واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با .STZ
3). يافتن تاثير يک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با .STZ
4). يافتن تاثيريک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg74/1 بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با .STZ
5) يافتن تاثيريک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با .STZ
6) يافتن تاثيريک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1.74 بر سطوح واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با .STZ
7). يافتن تاثير ترکيب يک دوره تمرين استقامتي و مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با .STZ
8). يافتن تاثير ترکيب يک دوره تمرين استقامتي ومکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg74/1 بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با.STZ
9). يافتن تاثير ترکيب يک دوره تمرين استقامتي ومکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg87/0 بر سطوح واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با.STZ
10). يافتن تاثير ترکيب يک دوره تمرين استقامتي ومکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg1.74 بر سطوح واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با .STZ
1- 5 فرضيه هاي پژوهش
1).يک دوره تمرين استقامتي بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار دارد.
2). يک دوره تمرين استقامتي بر سطوح واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير
معني دار دارد.
3). يک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار دارد.
4). يک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1.74 بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار دارد.
5).يک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار دارد.
6). يک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1.74 بر سطوح واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار دارد.
7). ترکيب يک دوره تمرين استقامتي و عصاره آبي دانه شنبليله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار دارد.
8) ترکيب يک دوره تمرين استقامتي و عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1.74 بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار دارد.
9). ترکيب يک دوره تمرين استقامتي و عصاره آبي دانه شنبليله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار دارد.
10). ترکيب يک دوره تمرين استقامتي و عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1.74بر سطوح واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار دارد.
1- 6 محدوديت هاي پژوهش
با توجه به ديابتي بودن رت ها و احتمال مرگ و مير آنها که مي تواند براي پژوهش محدوديت ايجاد کند ما در گروه ها 16 رت اضافه يعني در هر گروه 2 رت اضافه قرار داديم.
1 – 7 تعريف واژه ها و اصطلاحات
تمرين استقامتي: تمرين هاي هستند که با فعال کردن سيستم انرژي هوازي موجب افزايش در اکسيژن مصرفي و افزايش سوخت و ساز چربي ها مي شود(Et al,2005,1527-1533 & Cauza).
شنبليله: گياهي است که ريشه، ساقه، برگ و دانه آن مي تواند داراي خواص دارويي باشد
(Et al,2003,20-27& Basch).
ويسفاتين: ويسفاتين اديپوسايتوکايني است که در سال 2005 شناخته شده است و نام آن اين انديشه را نشان مي دهد که به طور برجسته توسط چربي احشايي توليد مي شود(Et al , 2012,68-74 & Safarzade). ويسفاتين اديپوکايني است که از انسولين تقليد مي کند و در چاقي و ديابت نوع 2 بالا مي رود. نتايج برخي مطالعات نشان مي دهد که ويسفاتين ممکن است در متابوليسم چربي در مردان جوان سالم نقش ايفا کند
( Et al,2007,399-404& Sun).
واسپين: به عنوان يک اديپوکاين جديد درارتباط با چاقي و حساسيت به انسولين شناخته شده است.در رت هايOLETF، بيان mRNA واسپين دربافت چربي احشايي با افزايش چربي بدن و سطح انسولين افزايش يافت. درمان با انسولين يا عامل حساس به انسولين، پيوگليتازون ، در رت هاي OLETF ميتواند سطح واسپين سرم را طبيعي کند. در انسان ها ،گزارش شده است که غلظت mRNAواسپين سرم با غلظت گلوکز خون ، حساسيت به انسولين ، و شاخص توده بدني(BMI) يا درصد چربي بدن همراه است
(Et al ,2008 ,59-63& Vaez Mahdavi).
2- 1 مقدمه
با توجه به عنوان پژوهش حاضر که تاثير يک دوره تمرين استقامتي و مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله بر سطوح ويسفاتين و واسپين در رت هاي نر ديابتي شده با STZ است در اين فصل بحث هايي در مورد بيماري ديابت، تمرين استقامتي، شنبليله، ويسفاتين و واسپين ارائه شده و به نتايج بعضي از پژوهش هايي که در اين زمينه در داخل و خارج از کشور انجام شده است ، اشاره مي شود.
2 – 2 مباني نظري پژوهش
شنبليله با نام علمي Trigonella foenum-graceum يکي از قديمي ترين گياهان دارويي است. منشا آن در هند و آفريقاي شمالي است. شنبليله گياهي يکساله است که ارتفاع آن تا 61 سانتي متر مي رسد. برگ ها و دانه هاي آن که در غلاف هاي دراز بالغ مي شوند ، براي تهيه عصاره ها يا پودرها براي مصرف دارويي استفاده مي شوند . مکتوبات به جا مانده نشان مي دهد در مصر باستان شنبليله براي خوشبو کردن و موميايي کردن استفاده مي شده است. در مصر امروزي ، شنبليله هنوز به عنوان مکملي در آرد گندم و ذرت براي درست کردن نان استفاده مي شود. در رم باستان ، شنبليله جهت تسهيل زايمان استفاده مي شده است. در طب سنتي چين ، دانه هاي شنبليله به عنوان نيروزا و نيز درمان براي ضعف و ورم پاها ، استفاده مي شود ,20-27) & Et al ,2003 Basch). طبق مطالعات انجام شده اثرات آنتي اکسيداني ، ضد سرطاني ، ضد زخم ،ضد ميکروبي ، ضد چاقي ، کاهندگي کلسترول و همچنين اثر حفاظتي شنبليله در مقابل افزايش شديد قند خون در بيماران ديابتي گزارش شده است (Et al,2009,134-138 & A.Bawadi). فعاليت جسماني براي کنترل ديابت نوع 2 اهميت دارد. تمرين هوازي سبک ( راه رفتن ، جاگينگ يا دوچرخه سواري) يا تمرين مقاومتي (وزنه برداري) ، مقدار هموگلوبين گليکوزيله A1C را حدود 0.6? کاهش مي دهند. مقدار هموگلوبين A1C ميانگين غلظت گلوکز پلاسما را بعد از 2 تا 3 ماه بيان مي کند . 1درصد کاهش در مقدار هموگلوبين A1C با 15 تا 20 درصد کاهش در پيشامدهاي قلبي عروقي بزرگ و با 37 درصد کاهش در عوارض عروقي کوچک همراه است(Et al,2007,357-369 & Sigal). در بيشتر مطالعات منفعتي از تمرين براي ديابت نوع 1 حاصل نشد بدليل اينکه امکان دارد فرد مبتلا به ديابت نوع 1 در يک تلاش براي جلوگيري از هيپوگليسمي کربوهيدرات اضافي مصرف کند . همچنين در ديابت نوع يک ،هيپوگليسمي اغلب در حين تمرين سبک تا متوسط اتفاق مي افتد به غير از اينکه دوز انسولين کم مي شود يا کربوهيدرات اضافي مصرف مي شود. با اين وجود افراد ديابتي نوع يک که به طور منظم ورزش مي کنند مرگ و مير کمتري در مقايسه با همتايان بي تحرک خود داشته اند. به دلايل روانشناختي و اجتماعي ، فعاليت جسماني به دليل اينکه بيشتر بيماران ديابتي نوع 1 جوان تر از همتايان نوع 2 خود هستند، مطلوب وخوشايند است (Bastaki,2005,111-134).
ويسفاتين اديپوکاين شناخته شده جديدي است که از چربي احشايي انسان و موش ترشح مي شود(Et al,2011,4-7& Naz).
ويسفاتين توسط چربي احشايي توليد مي شود و بلوغ سلول B را ارتقا مي بخشد و مانع از مرگ برنامه ريزي شده سلولي (آپوپتوزيس) نوتروفيل مي شود. مطالعات اخير اشاره مي کند که شرکت ويسفاتين

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید