دانلود پایان نامه

مهمل و پنداره های خیال بافانه آرمانگرایان – نقطه مقابل واقع گرایان که خود پوزیتیویست ها ؛ مدعی چنین وصفی برای روش اثباتی و چنان توصیفی برای فیلسوفان و عالمان پوزیتیویست و هم تباران خود هستند و دیگران را -اعم از آرمان گرایان و ذهنیت اندیشان متهم به ناواقع گرایی می سازند – برحذر می دارند که از این طریق ، اصل تناظر علم با واقع و فرعی بودن ذهن به نسبت عین و فراغت علم از ارزش داوری ها و پیش داوری ها فراهم آید . این در حالی است که هستی شناسی های غیر اثباتی ، با سرمشق گرفتن از کانت و فرع دانستن عین به نسبت ذهن ، و حتی فراتر از این مدعا ، با تلقی خصلت گفتمانی و میانذهنی برای عین و ابژه های معرفتی با الهام از پساساختارگرایانی نظیر فوکو، داستان عینی گرایی و ذهنی گرایی – آبجکتیویسم و سوبجکتیویسم – را به شیوه ای دیگر باز می سرایند که اوج این هماوردی ، با نفی معنای تثبیت شده و قطعی برای گزاره های علمی و حتی برای تصورات بسیط ، به تعبیرنیچه وهرمنوتیسین های رادیکال و انتقادی کلمه و تصور را نیز تاویلی می پندارند که بر تاویل های پیشین استوار است که پذیرش چنین ادعایی ، نظریه واقع نمایی زبان مورد نظر پوزیتیویست ها را که بیانگر داده های واقعی و انعکاس عین در ذهن و زبان بود ، به چنان تناقض و تعارضی می انجامد که زبان معیار علم اجتماعی و حقوقی و حتی طبیعی ، چیزی جز تاویل و خوانش هماره نامتعین واژه ها و کلمه ها نیست که از هرگونه معنای قطعی تهی و از واقع نمایی نیز محروم است . البته صدق منطقی گزاره ها ، و تناظر گزاره های اجتماعی – حقوقی با واقع و جامعه ، تناظری یک به یک و سر راست نیست که هر جا گزاره ای صادق افتد ، و از حیث قواعد و الزام های منطقی صحیح باشد ، به خودی خود ، مستلزم واقعی بودن و تطابق آن با واقعیت پدیداری جهان و جامعه باشد . در این راستا دو نظریه در ادبیات فلسفه علم مطرح شده است که بررسی آن از حوصله این نوشتار خارج است و مشتاقان را به کتاب های مربوط ارجاع می دهیم . برتراند راسل در کتاب زیر به شیوه ای تحلیلی گستره و محدودیت های مترتب بر گفتمان علمی را که به اعتقاد وی تجربی – قیاسی است ، بیان کرده است .Cf . Russell, B., 1948, HUMAN KNOWLEDGE. ITS SCOPE AND ITS LIMITS, London: Allen & Unwin. – Zimmerman 2000, “Four Epistemological Challenges to Ethical Naturalism: Naturalized Epistemology and the First-Person Perspective”, in Moral Epistemology Naturalized, R. Campbell and B. Hunter, (eds.), CANADIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY (Supplementary Volume): 31–74.–––, 2001, “Realist Expressivism: A Neglected Option for Moral Realism” SOCIAL PHILOSOPHY AND POLICY, 18: 1–43.––, 2008, “Darwinian Skepticism about Moral –Legal Realism”, PHILOSOPHICAL ISSUES, 18: 186-206.

144 – صدیق سروستانی ، رحمت اله . روش شناسی شورش های شهری . مقالات علمی . شماره 1 بهار 1379. ص 626
145 – همان .


پاسخی بگذارید