دانلود پایان نامه

روش SMART مخفف Simple Multiple Attribute Rating Technique و به معنی تکنیک رتبه بندی چند معیاره ساده است که یک مدل خطی است. این به این معنی است که ارزش کلی که به یک گزینه داده می شود  از مجموع  نمره عملکرد (ارزش) دریافتی  از هر معیار ضرب در وزن آن معیار محاسبه می شود.

 

 2-10-1 مراحل اصلی در تحلیل

1-     شناسایی تصمیم گیرندگان  اقتباس از اولسون (1996)

2-     شناسایی مسئله از مسائل: کاربرد بستگی به زمینه و هدف از تصمیم گیری دارد.

3-     شناسایی گزینه ها (انتخاب ها)

4-     شناسایی معیارها: این مرحله برای محدود کردن ابعاد مسئله مهم است. این امر می تواند توسط تجدید نظر در معیارها ویا حذف معیارهای کم اهمیت تر تحقق یابد. استدلال شده که یک لیست کامل از معیارها نیاز نیست. مثلاً پانزده معیار بیش از حد زیاد است و هشت معیار به اندازه کافی بزرگ در نظر گرفته می شود. اگر وزن یک معیار خاص کم است بهتر است که اصلا در لیست گنجانده نشود. البته هیچ محدوده استاندارد و تعریف شده ای از معیار ها وجود ندارد.

5-     ارزش گذاری هر معیار: اگر تصمصم گیری فردی باشد این مرحله بسیار راحت و سرراست است. انجام این کار معمولاً در گروه سخت تر است.  با این حال، در گروه، نظرات متنوع می تواند در تجزیه و تحلیل دقیق تر از اهمیت نسبی مسئله و ایجاد یک دید جامع کمک کند.

6-     تعیین وزن هر یک از معیارها.

7-     محاسبه میانگین وزنی ارزش اختصاص یافته به هر گزینه.

8-    اتخاذ تصمیم با توجه امتیازی که هر گزینه دریافت کرده است.

SMART یکی از روش هایی است که به علت سادگی برای مقایسه گزینه های تصمیم  بسیار استفاده می شود (Kahraman et al., 2008).

مزیت این روش گزینه های تصمیم مستقل از هم ارزیابی می شوند و احساسات و ترجیحات تصمیم گیرندگان در مورد یک گزینه، قضاوت آنها در مورد گزینه ای دیگر را تحت تاثیر قرار نخواهد داد، ویا کمترین تاثیر را دارد (Fishburn, 1976). این خصیصه به ویژه زمانی مهم است که انتخابها و گزینه های جدیدی به مجموعه گزینه های فعلی اضافه شود. درواقع برای هر نوع ارزیابی در آینده دیگر نیازی به شروع فرایند ارزیابی از ابتدا نیست بلکه ارزیابی می تواند از مقادیر امتیازهای کسب شده قبلی ادامه یابد [64].

SMART همچنین می تواند بدون محدودیت برای هر تعداد از گزینه های انتخاب و معیار های تصمیم استفاده شود .

نحوه امتیاز دهی در SMART

ارزش گذاری و امتیاز دهی در SMART به این صورت است که برای گزینه هایی که می خواهند مورد ارزیابی قرارگیرند، یک کف و سقف ارزش تعیین می گردد که معمولاً از صفر تا صد  برای بیان ارزش کف و سقف استفاده می گردد. در هنگام امتیاز دهی به هر گزینه، ارزشی که این گزینه در معیار انتخابی دارد، عددی بین 0 تا 100 است و تصمیم گیرنده باید یک عددی در این بازه برای گزینه مورد نظر انتخاب کند. پس از امتیاز دهی به گزینه ها در همه معیارها، نمره ای که یک گزینه در هر معیار کسب کرده در وزن آن معیار ضرب می گردد و مجموع این حاصل ضرب ها عدد امتیاز نهایی گزینه می گردد که عددی بین 0 تا 100 است.

که در آن wj وزن معیار j ام و aij امتیاز هر گزینه توسط تصمیم گیرنده i ام در معیار j ام است.