عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت

آقای دکتر افندی زاده ومهندس گلشن خواص[5] در پروژه تحقیقی به مطالعه شاخص های جایگزینی تقاطعات چراغ دار شهری بوسیلهکاربرد دوربرگردان پرداختند که مهمترین نتایج آن را می توان به صورت زیر بیان نمود:

با اتکا به به نتایج این پژوهش ترکیب حجم هایی که بهره گیری از دوربرگردان در آن توصیه می گردد محدوده حجمهای متوسط(نسبت به ظرفیت شریان) با درصد بالای حرکات گردش به چپ نسبت به حجم های کل عبوری از تقاطع می باشد . نکته قابل توجه آن می باشد که در صورت کنترل تقاطع به صورت در نظر گرفتن فاز اختصاصی گردش به چپ طرفداری شده و انجام تحقیقی مشابه آن چیز که ذکر گردید می تواند نتایج پژوهش حاضر را بهبود بخشیده و کامل نماید . در حجم های کم و بسیار کم بهره گیری از دوربرگردان سبب تحمیل زمان سفر رفت و برگشت از محل تقاطع تا محل دوربرگردان و بالعکس می باشد که نسبت به زمان تأخیر ناشی از حالت چراغ دار بیشتر می باشد که این امر بهره گیری از دوربرگردان و حذف تقاطع را دراین بازه حجمی غیر منطقی می نماید .

در حجمهای زیاد و خیلی زیاد؛ بدلیل احتمال قفل شدگی محل تقاطع به علت ایجاد شکاف زمانی لازم به مقصود تغییر خط خودروهای گردشی،  بهره گیری از چراغ راهنمایی و قطع یک جریان،  امکان عبور و انجام حرکت را به جریان دیگر می دهد و از ایجاد پدیده قفل شدگی تقاطع جلوگیری می نماید.

مطالعه ارزیابی ایمنی گردش به راست با دور برگردان به جای گردش به چپ مستقیم در تقاطع های بی چراغ شهری وحومه شهری 4و6خطه در یک دوره زمانی سه ساله در سال 2008 توسط هایر[9] در دانشگاه تورنتو انجام گردید[10]. در تحلیل ایمنی فوق علاوه بر روش تئوری تداخل، روش تحلیل تصادفات به روش مقطع عرضی به کار گرفته گردید.

نتایج نشان داد که تصادف پهلو به پهلو در گزینه دوربرگردان بیشتر می باشد که علت آن نیاز به طول تداخل بیشتر می باشد. همچنین مطالعات نشان داد که در متوسط حجم ترافیک روزانه بیش از 3560 وسیله نقلیه در روز ، گزینه دور برگردان دارای تصادف کمتری نسبت به گردش به چپ مستقیم می باشد همچنین در شریانهای اصلی با حجم ترافیک زیاد وسرعت بالا در مسیر اصلی ، ایمنی بیشتری از گردش به راست از طریق دور برگردان حاصل می گردد.

زیاد در تحقیقی در سال 2003 به مطالعه اثرات دوربرگردانهای اجرا شده در تقاطع های چراغ دار با دور زدن همراه با فاز چپ گرد پرداخت[18]. نتایج با آمار تصادفات قبل وبعد از اجرای دوربرگردانها وهمچنین نظر سنجی انجام شده می باشد. مطالعه سابقه تصادفات نشان می دهد که تعداد تصادفات در 5 سال  بعد از اجرای دوربرگردانها نسبت به دوسال قبل از اجرا کاهش داشته می باشد. اما تصادفات در تقاطع ها 19% افزایش یافته می باشد. البته افزایش تصادفات در تقاطع ها مستقیما مربوط به دور برگردان نمی گردد وتقریبا 1% از کل تصادفات ارتباط مستقیم با دوربرگردان دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)