عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2  ارائه پاداش های سخاوتمندانه :

ارائه حقوق و مزایای بالاتر از متوسط سطح صنعت و پرداخت متناسب با عملکرد و بهره وری، یکی از روش های اعمال این کار می باشد. بر اساس مطالعه های انجام شده، مشخص گردیده که کارکنان شرکت های با حقوق و مزایای بالاتر از متوسط صنعت، دارای سطوح رضایتمندی و تعهد (وفاداری) بیشتری نسبت به سازمان هستند. سازمان ها می توانند با ایجاد سیستم هایی منظم و منطقی برای ارائه پاداش به کارکنان تا حد زیادی ایجاد رفتار متناسب با سازمان را در کارکنان تسهیل کنند. تحقیقات، نشان دهنده این مطلب می باشد که افراد در کارهایی که احتمال دریافت پاداش هست بیشتر مشارکت می کنند. به همین خاطر در نظر داشتن سیستم های پاداش مؤثر و اقتضایی توسط سازمان در شکل دهی وفاداری کارکنان بسیار تأثیرگذار خواهد بود. سازمان ها بایستی بدانند که برای تشویق و ترغیب رفتار کارکنان خود بایستی جهت گیری سیستم های پاداش خود را در سطح گروهی و سازمانی قرار دهند نه سطح فردی، زیرا آنها با این کار به کارکنان نشان می دهند که برای کارهای گروهی که منافع آن به کل سازمان بر می گردد، ارزش بسیاری قائلند و به آن پاداش نیز می دهند.

2-13-3 آموزش های متنوع و گسترده :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه پیشرفت و توسعه کشورها، سازمان ها و مؤسسات کوچک و بزرگ در گرو علم و دانش بشری می باشد. افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب شده می باشد که سازمان ها، آموزش و پرورش را در رأس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهم ترین عوامل توسعه کشورهاست (پیوکا و همکاران[1]، 2013؛ مایر[2]، 2013).

یکی از بزرگترین اهداف هر سازمان درمورد منابع انسانی خود بیشینه کردن اندازه عملکرد کارکنان خود می باشد (باپنا[3] و همکاران، 2013). سازمان ها هر ساله میلیاردها دلار هزینه می کنند تا به این هدف نزدیک شوند؛ غافل از این که درک درستی از منابع انسانی خود ندارند. بشر ها همواره به دنبال رسیدن به بهترین سطح از رفاه و زیستن هستند و برای آن کوشش می کنند. اگر کارکنان در سازمان بدانند از اهداف عالیه آن سازمان، در نظر داشتن کارکنان در سطح مناسب می باشد، با جدیت و انگیزهای بیشتر به کار در سازمان می پردازند (گرین و می[4]، 2013؛ رنویک[5] و همکاران، 2013؛ کهوئه و رایت[6]، 2013).

[1] Puukka et al

[2] Mayer

[3] Bapna

[4] Greene & Mi

[5] Renwick

[6] Kehoe & Wright

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی