دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ساعات کاررسمی باشد تا با کار اصلی محکوم تداخل نکند و مانع امرار معاشش نشود. درتبصره ی(2) مادّه نیز به این مسئله اشاره دارد که :« حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط ومقررات مربوط به آن خدمت ازجمله شرایط کار زنان ونوجوانان، محافظت های فنی و بهداشتی وضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است . » بنابراین باید در انتخاب خدمات عمومی دقت کافی وجودداشته باشد واز فرستادن محکومین به مؤسسات وارگانهایی که امکانات فنی وبهداشتی وشرایط مساعد کاری ندارند پرهیز شود وهمچنین شرایط وضوابط کار زنان و کودکان رعایت شود.در تبصره ی (3) آمده که دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر درآیین نامه موضوع این فصل حکم دهد . ودر صورتیکه محکوم به انجام این خدمات رضایت ندهد ، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود. تبصره ی (4) مقرر می دارد:« قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی ونیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی ومانند آنها ، انجام خدمات عمومی را به طور موقت وحداکثر تا سه ماه در طول دوره ، تعلیق نماید یاتبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد .» البته موارد تعلیق یاتبدیل خدمات عمومی حصری نیست و به نظر می رسد تشخیص آن برعهده قاضی اجرای احکام است که د رهرمورد با تشخیص موضوع به طور موقت حداکثر تا سه ماه در طول دوره ، انجام خدمات عمومی را تعلیق کند ویا به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد تا آنرا به مجازات جایگزین دیگری تبدیل نماید . بنابراین در مورد تبدیل تصمیم نهایی با دادگاه است . مادّه ی «89» درباره نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند وسن آنها درزمان ارتکاب، بین پانزده تاهجده سال تمام شمسی است مجازات هایی را پیش بینی کرده است که یکی از انها انجام خدمات عمومی رایگان است . در بند (پ) این ماده یکی از مجازات ها برای اطفال و نوجوان بزهکار انجام یکصدوهشتادتاهفتصدوبیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی است که مجازات قانونی انها تعزیر درجه پنج است .در بند(ت) نیز شصت تایکصدوهشتادساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی انها تعزیر درجه شش است . البته لازم به ذکر است قانونگذار در بندهای ذکر شده نگهداری در کانون اصلاح و تربیت وجزای نقدی را نیز در کنار خدمات عمومی رایگان اورده است ووجود حرف«یا» بین آنها نشانه این است که قاضی مختار است هرکدام از این مجازات ها را مورد حکم قرار دهد.در اینجا نیز در تبصره(1) این ماده به این مطلب اشاره شده است که ساعات ارائه خدمات عمومی ،بیش از چهار ساعت درروز نیست همانگونه که در مجازات های جایگزین نیز اینگونه است. همانگونه که از مواد قانونی موجود درق.م.ا 1392 مشخص است ، استفاده از خدمات عم

2.تبصره (3) ماده «88»


دیدگاهتان را بنویسید