شبکه در فلوئنت
شکل رسم شده در نرم افزارهاي مربوط به رسم و شبکه بندي هندسه مانند انسيس و گمبيت، مقياس و واحد خاصي ندارد. در اين نرم‌افزارها تنها هندسه هاي مورد نظر با استفاده از يک واحد پيش فرض رسم مي‌گردد درحالي که اين واحد در شبکه خوانده شده در فلوئنت تعريف نخواهد شد. يعني به طور مثال در شکل رسم شده براي حل اين مسئله، ابعاد هندسه در جهت x 75+ و 75- مي باشد؛ درحالي که در شبکه خوانده شده در فلوئنت واحد اين ابعاد به صورت پيش فرض متر درنظر گرفته مي شود.
در صورتي که ابعاد شکل با واحدهايي به جز متر رسم شده باشد و مقياس رسم شکل در فلوئنت تصحيح نشود، به حتم نتيجه حل غير معقول و غيرقابل استفاده است. چراکه در به طور مثال در اين مسئله، ابعاد هندسه در نرم افزار انسيس با واحد ميليمتر رسم شده و در هنگام خواندن اين شبکه در فلوئنت، واحد آن به واحد پيش فرض فلوئنت يعني متر تغيير مي‌کند. با توجه به ابعاد ارائه شده در جهت محور x، مبدل حرارتي مورد نظر، ابعادي برابر با 75+ متر و 75- متر و يا به عبارتي 150 متر خواهد داشت که بسيار غيرمنطقي است. اين تغيير ناخواسته و نامطلوب موجب پديد آمدن خطا در حل مسئله و داده‌هاي وابسته به ابعاد هندسه مي گردد. در نتيجه بايد توجه داشت که در ابتدا قبل از هر تغييري بايد مقياس رسم شکل را مشخص نمود. مقياس تعريف شده براي اين شبکه ميليمتر مي باشد.
در مدل‌سازي سيستم هاي مکانيکي، قبل از وارد کردن و تغيير دادن هرکدام از پارامترها بايد واحد تمامي کميت هاي فيزيکي و مکانيکي را مشخص کرد. در نرم افزار فلوئنت واحدهاي استاندارد به صورت پيش فرض در نرم‌افزار فعال بوده و در صورتي که واحد کميت هاي مورد نظر واحدهاي استاندارد باشد، نيازي به تغيير آن ها نيست. براي مثال واحد پيش فرض درنظر گرفته شده براي کميت هاي طول، فشار و سرعت به ترتيب متر، پاسکال و متر بر ثانيه مي باشد.در غير اين صورت بايد واحد کميت هاي مورد نظر و دخيل در حل مسئله تغيير داده شود.
4-8-2-3 نمودار باقيمانده معادلات پيوستگي، اندازه حركت و انرژي:
شکل 4-7-نمودار باقيمانده در نرم افزار فلوئنت
4-8-2-4 تصوير خام شبكه در نرم افزار فلوئنت:
شكل شبيه سازي شده شبكه در نرم افزار فلوئنت به صورت زير مي‌باشد:
شکل 4-8-تصوير خام شبكه ايجاد شده در انسيس
4-9 اعتبار سنجي
همانطور که بيان شد، نتايج به دست آمده با استفاده از نرم افزار فلوئنت از نظر علمي منطقي بوده و تمامي ميدان‌هاي فشار و دما و سرعت به دست آمده با بکديگر مطابقت داشتند. مثلا در مطالب بيان شده در بخش قبل، در نقطه برخورد سيال با لوله ها، طبق قوانين مکانيک سيالات بايد سرعت به حداقل ممکن رسيده و فشار سيال در آن نقطه افزايش يابد. اين امر در نتايج نشان داده شده به خوبي قابل مشاهده است.
الف) توزيع سرعت
شكل 4-9-تأثير گام عرضي (SL) بر روي پروفيل سرعت در رينولدز 80=Re با مشخصات 2/0 در سه حالت الف-2=SL ب- 3=SL ج-4=SL

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید