دانلود پایان نامه

0.048
شنبليله با دوز g/kg 1.74 5339.3939 949.9449
گروه شنبليله با دوز g/kg 0.87 7172.7273 2529.33097
0.020
گروه تمرين استقامتي 5157.5758 855.6217
گروه شنبليله با دوز g/kg 0.87 7172.7273 2529.33097
0.725
گروه تمرين استقامتي و
شنبليله با دوز 0.87 g/kg 6162.9630 1528.29284
گروه شنبليله با دوز g/kg 0.87 7172.7273 2529.33097
0.846
گروه تمرين استقامتي و
گلي بن کلاميد 6323.3333 1363.27945
گروه شنبليله با دوز g/kg 0.87 7172.7273 2529.33097
0.642
گروه کنترل ديابتي 6045.8333 862.61645
گروه شنبليله با دوز g/kg 0.87 7172.7273 2529.33097
0.990
گروه شنبليله با دوز g/kg 1.74 6655.5556 715.30879
گروه شنبليله با دوز g/kg 0.87 7172.7273 2529.33097
1.000
گروه گلي بن کلاميد 7420.0000 965.98955
نتايج جدول 4-3 نشان مي دهد که بين گروه شنبليله با دوز 0.87 g/kg و گروه تمرين استقامتي و شنبليله با دوز g/kg 74/1 و همچنين بين گروه شنبليله با دوز 0.87 g/kg و گروه تمرين استقامتي اختلاف معني دار وجود دارد زيرا سطح معناداري بدست آمده 0.05 است درنتيجه اين فرضيه که يک دوره تمرين استقامتي بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار ندارد، رد مي شود در نتيجه يک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار دارد(p=0.002).
4-2-4 فرضيه چهارم
4). يک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1.74 بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار ندارد.
جدول 4-4 : تغييرات سطوح ويسفاتين در گروه شنبليله با دوز g/kg1.74 در مقايسه با گروه هاي ديگر
گروه ها ميانگين انحراف استاندارد ارزش p
گروه شنبليله با دوز g/kg 1.74 6655.5556 715.30879
گروه تمرين استقامتي و 0.403
شنبليله با دوز g/kg 1.74 5339.3939 949.94949
گروه شنبليله با دوز g/kg 1.74 6655.5556 715.30879
0.243
گروه تمرين استقامتي 5157.57587 855.62.17
گروه شنبليله با دوز g/kg 1.74 6655.5556 715.30879
0.994
گروه تمرين استقامتي و
شنبليله با دوز g/kg 0.87 6162.9630 1528.29284
گروه شنبليله با دوز g/kg 1.74 6655.5556 715.30879
0.999
گروه تمرين استقامتي و
گلي بن کلاميد 6323.3333 1363.27945
گروه شنبليله با دوز g/kg 1.74 6655.5556 715.30879
0.984
گروه کنترل ديابتي 6045.8333 862.61645
گروه شنبليله با دوز g/kg 1.74 6655.5556 715.30879
0.990
گروه شنبليله با دوز g/kg 0.87 7172.7273 2529.33097
گروه شنبليله با دوز g/kg 1.74 6655.5556 715.30879
0.925
گروه گلي بن کلاميد 7420.0000 965.98955
نتايج جدول 4-4 نشان مي دهد که بين گروه شنبليله با دوز g/kg 1.74 با هيچ يک از گروه هاي ديگر اختلاف معنادار وجود ندارد زيرا سطح معناداري بدست آمده 0.05 است در نتيجه اين فرضيه که يک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1.74 بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار ندارد، تاييد مي شود درنتيجه يک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1.74 بر سطوح ويسفاتين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار ندارد.
4-3-5 فرضيه پنجم
5). يک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار ندارد.
جدول 4-5 : تغييرات سطوح واسپين در گروه شنبليله با دوز 0.87 g/kg در مقايسه با گروه هاي ديگر
گروه ها ميانگين انحراف استاندارد ارزش p
گروه شنبليله با دوز 0.87 g/kg 7383.6364 92761.2372
0.998
گروه تمرين استقامتي و 7754.5455 673.91934
شنبليله با دوز g/kg 1.74
گروه شنبليله با دوز 0.87 g/kg 7383.6364 92761.2372
0.764
گروه تمرين استقامتي 8321.8182 1743.36352
گروه شنبليله با دوز 0.87 g/kg 7383.6364 92761.2372
1.000
گروه تمرين استقامتي و 7686.6667 964.7279
شنبليله با دوز0.87 g/kg
گروه شنبليله با دوز0.87 g/kg 7383.6364 92761 .2372
1.000
گروه تمرين استقامتي و 7238.0000 1018.07880
گلي بن کلاميد
گروه شنبليله با دوز 0.87 g/kg 7383.6364 2372.92761
0.998
گروه کنترل ديابتي 7810.0000 1670.34641
گروه شنبليله با دوز0.87 g/kg 7383.6364 2372.92761
1.000
گروه شنبليله با دوز1.74 g/kg 7446.6667 935.94872
گروه شنبليله با دوز0.87 g/kg 7383.6364 2372.92761
1.000
گروه گلي بن کلاميد 7470.0000 686.45628
نتايج جدول 4-5 نشان مي دهد که بين گروه شنبليله با دوز 0.87 g/kg با هيچ يک از گروه هاي ديگر اختلاف معني دار وجود ندارد زيرا سطح معناداري بدست آمده 0.05 است درنتيجه اين فرضيه که يک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار ندارد،تاييد مي شود در نتيجه يک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار ندارد.
4-2-6 فرضيه ششم
جدول 4-6 : تغييرات سطوح واسپين در گروه شنبليله با دوز g/kg 1.74 در مقايسه با گروه هاي ديگر
6). يک دوره مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1.74 بر سطوح واسپين پلاسماي رت هاي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين تاثير معني دار ندارد.
گروه ها ميانگين انحراف استاندارد ارزش p
گروه شنبليله با دوز g/kg 1.74 7446.6667 935.94872
1.000
گروه تمرين استقامتي و 7754.5455 673.91934
شنبليله با دوز g/kg1.74
گروه شنبليله با دوز g/kg 1.74 7446.6667 935.94872
0.858
گروه تمرين استقامتي 8321.8182 1743.36352
گروه شنبليله با دوز g/kg 1.74 7446.6667 935.94872
1.000
گروه تمرين استقامتي و 7686.6667 964.72794
شنبليله با دوز g/kg 0.87
گروه شنبليله با دوز g/kg 1.74 7446.6667 935.94872
1.000
گروه تمرين استقامتي و 7238.0000 1018.07880
گلي بن کلاميد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید