دانلود پایان نامه

نقش نظارت عملياتي مديران ارشد در هتل ها

نقش نظارتي عملياتي مديران ارشد فعاليتي سخت و روزانه است، چرا كه دامنه فعاليت هاي هتل، گسترده و متنوع است. آنان بايدبه صورت روزانه بر انتشار اطلاعات و انجام صحيح فعاليت ها نظارت كنند.

مديران ارشد بايد به صورت مستمر با مديران زير دست و كاركنان در ارتباط باشند تا قبل از همه از بروز مشكلات مطلع گردند. همچنين بايد توانايي مديريت بحران و حل مشكلات بين كاركنان را در اسرع وقت و به صورتي موثر داشته باشند. گاهي اوقات اين مشكلات و بحران ها عامل خارجي دارند و اطلاع از محيط خارج، ضرورت حل چنين نزاع ها و مشكلات است.

از سوي ديگر نقش ديگر اين مديران تخصيص بودجه است. اين بودجه هم شامل جنبه مادي و هم نيروي انساني مو شود. در اين ميان وقت خود مدير هم جزيي از اين بودجه است كه مي تواند با اختصاص بخشي از وقت اداري و يا در صورت نياز غير اداري خود، براي رسيدگي به اهداف كوتاه مدت سازماني اقدام نمايد. از سوي ديگر مديران ارشد مي توانند با اختصاص بخشي از منابع مالي و انساني هتل براي حل مشكلات و معضلات عملياتي كوتاه مدت سازماني اقدام نمايد.البته اين به معناي صرف وقت خود مديرا ارشد نيز هست كه داراي اهميت بسيار زيادي است و بايد براي اهداف ديگر و مهمتر نيز اختصاص يابد. بنابراين صرف چنين زمان ارزشمندي بايد با دقت و ظرافت صورت گيرد. مديران ارشد در برخوردهاي خود با كاركنان، نقش رهبري ايفا مي كنند. بنابراين تمامي رفتارها و عملكردهاي اين مديران به دقت توسط كاركنان و مديران زير دست تجزيه و تحليل مي شود. از اين رو همواره نگرش كاركنان و كارمندان يك هتل به مدير ارشد، نگاه به يك رهبر و هدايت كننده تجاري هتل است. از سوي ديگر كاركنان در صورت بروز مشكلات به تصميمات مدير ارشد به عنوان راهكارهاي موثر براي حل آنها نگاه ميكنند. بنابراين تصميم گيري مدري ارشد در مورد اجراي عملياتي يك موضوع، پيامي است بي قيد و شرط به تمامي كاركندان و كاركنان(ملازاده سردرودي، 1389).