عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • تکنسین فنی در مدرسه

 

ارتباط یکپاچه ی رایانه ای با مدارس دیگر:

مدارس هوشمند با یکدیگر در ارتباط بوده، معلمان و دانش آموزان این نوع از مدارس می توانند تجارب و داده های خود را با یکدیگر و سازمان های ذینفع به صورت الکترونیکی مبادله کنند.پلت فورم سیستم های مورد بهره گیری در مدرسه ی هوشمند به نحوی طراحی شده می باشد که می توانند به راحتی با سیستم های دیگر متناسب گردد و داده ها را تحت یک قالب استاندارد به یکدیگر به اشتراک بگذارند.

عوامل مورد مطالعه در این متغیر به صورت ذیل می باشد :

 • عضویت فعال در مدراس هوشمند
 • همکاری و تعامل عملی و آموزشی با سایر مدارس هوشمند

 

1-1-1 ابزار جمع آوری داده ها

برای جمع آوری داده ها مربوط به هر متغیر از پرسشنامه و تعداد سوال مربوطه به هر متغیر طرح شده می باشد که قبل از ورود به مدل اصلی آغاز با مدل های عاملی آنها را با هم ترکیب کرده و سپس وارد مدل اصلی می شوند. علت این روش به این خاطر می باشد که متغیر اصلی ما (در اینجا مدرسه هوشمند به تنهایی قابل شناسایی و تعریف نبوده می باشد به همین دلیل آغاز آن را با چند عامل دیگر شناسایی کرده و سپس با یک ضریب اهمیت هریک را اظهار می کنیم).

 

متغیر های موثر در مدراس هوشمند

محیط یاد دهی – یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای

 • بهره گیری از محتوای آموزشی چند رسانه ای در ارائه دروس توسط معلمان
 • بکارگیری نرم افزارهای کمک آموزشی توسط معلمان
 • بهره گیری از ابزارهای خودآموز آموزشی توسط دانش آموزان
 • توسعه محتوای آموزشی به صورت چند رسانه ای توسط دانش آموزان
 • بهره گیری از اینترنت برای جستجوی اطلاعات وشناخت عمیق تر موضوعات یادگیری
 • ارزشیابی الکترونیکی دانش آموزان

 

زیرساخت توسعه یافته ی فناوری اطلاعات

 • وجود تعداد کافی رایانه برای دانش آموزان
 • وجود تعداد کافی تجهیزات جانبی در مدرسه
 • وجود تعداد مورد نیاز پروژکتور برای هر کلاس
 • وجود سایت رایانه مناسب در مدرسه
 • دسترسی به اینترنت پهنای باند مناسب
 • وجود تعداد مناسب لپ تاپ به ازای معلمان
 • وب سایت به روز برای مدرسه
 • وجود پست الکترونیکی برای معلمان و دانش آموزان
 • وجود سرور مناسب در مدرسه
 • مناسب بودن مکانیزم های امنیت اطلاعات در مدرسه
 • وجود امکانات برق اضطراری در مدرسه
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • وجود تجهیزات تهویه و خنک کننده مناسب سایت
 • استقرار سیستم مدیریت کاربران در مدرسه

 

مدیریت مدرسه توسط سیستم های یکپارچه ی رایانه ای

 • بهره گیری از نرم افزار مدیریت یکپارچه مدیریت مدرسه
 • ارتباط الکترونیکی با مخاطبان مدرسه
 • بهره گیری از تجهیزات الکترونیکی برای مدیریت مدرسه

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

 1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
 2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
 3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
 4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.