عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

(ارتباط 2-1)

 

T: کاهش زمان سفر بر حسب ثانیه

C: زمان بزرگترین چراغ قرمز از زمانبندی چراغ راهنمایی بر حسب ثانیه

L: طول تغییر خط بر حسب کیلومتر

S: سرعت متوسط وسایل نقلیه بر حسب کیلومتر بر ساعت

این زمان وقتی در تعداد وسایل نقلیه ای که از دور برگردان بهره گیری می کنند ، ضرب گردد  مدت زمان قابل توجهی خواهد بود.

همچنین در این پژوهش تصریح شده می باشد که بهره گیری از دور برگردانها  در مقایسه با  چراغهای راهنمایی سبب صرفه جویی در مصرف سوخت خواهد گردید. اندازه این صرفه جویی از ارتباط زیر محاسبه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

(ارتباط 2-2)

 

سایت منبع

در این ارتباط    مقدار صرفه جویی بنزین بر حسب لیتر می باشد.

A: مصرف متوسط سوخت در 100 کیلومتر وسایل نقلیه بر حسب لیتر

C : زمان قرمز بودن چراغ در چرخه زمانبندی چراغ راهنمایی بر حسب ثانیه

L : طول تغییر خط بر حسب کیلومتر

:حجم وسایل نقلیه ای که از دوربرگردان بهره گیری می کنند.

یکی از این نقاط ضعف این پژوهش این می باشد که بنزین مصرف شده بابت مسافت اضافه پیموده شده دور برگردان لحاظ نشده می باشد.

 در این پژوهش مطالبی نیز درخصوص مطالعه زیست محیطی ارائه شده می باشد وبیان شده که از دیدگاه زیست محیطی ، آلاینده هایی که وسایل نقلیه در پشت چراغ قرمز ایجاد می کنند ، در محل چراغ راهنمایی تخلیه می گردد واز آنجا که حجم هوا در اطراف وسایل نقلیه پشت چراغ محدود می باشد  ، پس غلظت آلاینده ها در محیط زیاد می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان  با فرمت ورد