دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی یک توجه و یک حالت روانی می باشد که نشان دهنده تمایل، نیاز و الزام، جهت ادامه فعالیت در یک سازمان می باشد. در این بین تمایل، به معنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان می باشد و نیاز به این معنی می باشد که فرد به خاطر سرمایه گذاری هایی که در سازمان انجام داده، ناچار به ادامه خدمت در آن می باشد. هم چنین الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی می باشد که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند. از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان می باشد. پس تعهد سازمانی یک توجه درمورد وفاداری کارمندان به سازمان می باشد و یک فرآیند مستمری می باشد که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می دهند (مجیدی، 1377، ص: 32).

از تعهد سازمانی تعاریف مختلفی ارائه شده می باشد. تعاریف و سنجش های مختلف، در واقع نشان دهنده این موضوع می باشد که تعهد سازمانی، چگونگی ارتباط یا ارتباط یک فرد را با سازمان مشخص می نماید. این افراد در نحوه هایی که این ارتباط یا ارتباط بهبود یافته و تبیین داده می گردد، متفاوت اقدام می کنند (کانشیرو، 2008).

یافته های تحقیقات نشان می دهد که سازمان ها با مجموعه ای از کارکنان راضی می توانند مشتریان بیشتری را از ارائه محصولات و خدمات خود راضی نگه دارند (کلکوئیت و همکاران،2000). رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته های مرتبط اما متمایز استوار می باشد. اما به مقصود فراهم آوردن مبنایی برای تصمیمات مدیران نیروی انسانی در زمینه برنامه ریزی، جذب و نگهداری کارکنان و کاهش هزینه های ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان، به صورت مشترک مورد سنجش قرار می گیرند که این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد (نحریر،1389).

تعهد به سازمان به معنای پیوند افراد با سازمان می باشد که توسط سه عامل اعتقاد قوی و پذیرش اهداف و ارزش های سازمان (تعهد عاطفی)، تمایل به کوشش زیاد برای سازمان (تعهد مستمر) و میل قوی برای باقی ماندن در سازمان (تعهد هنجاری) تعیین می گردد (یعقوبی، 1388). پورتر و همکاران (1974) تعهد سازمانی را قدرت یا توانایی شناخت فردی و مشغول یا درگیر شدن در سازمانی ویژه تعریف می کنند.

یکی از چالش هایی که همواره مدیران سازمان ها با آن روبه رو بوده اند مسأله تعهد سازمانی کارکنان سازمان می باشد و سالانه هزینه هنگفتی را صرف جذب، استخدام و حتی آموزش کارکنان متخصصی می نماید که سرمایه های انسانی و اساسی ترین سرمایه سازمانی هستند. خروج و ترک کارکنان از سازمان به هر نحوی، هزینه های هنگفتی را به سازمان تحمیل می کند. با در نظر داشتن این که امروزه سازمان ها، هزینه های سنگینی را به گونه ناخواسته به علت عدم تعهد کارکنانشان به سازمان متحمل می شوند پس در نظر داشتن حفظ تعهد و وفاداری در کارکنان و افزایش آن در سازمان ها، با در نظر داشتن فراهم کردن زمینه های مناسب برای ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضا و کارکنان که در برگیرنده مزایایی هم برای کارکنان و هم برای سازمان می باشد، در بهبود تعهد سازمانی کارکنان تأثیر بسزایی دارد (نقوی و بهارلو،1388).

تحقیقات نشان می دهد که تعهد سازمانی بالای کارکنان، بهره وری لازم را برای سازمان ها به ارمغان می آورد. همچنین در بهبود تعهد سازمانی کارکنان مؤثر بوده و مدیران سازمان ها می توانند با به کارگیری روش های مناسب مانند اعتمادسازی بین اعضای گروه ها و واحدهای سازمانی، آموزش کارکنان، تشکیل و تشویق گروه ها و انجمن های تخصصی در سازمان جهت افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان و نهایتاً بهبود تعهد سازمانی آنها گام بردارند (نقوی و بهارلو،1388).

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی