عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

 پژوهش:

همچنین در خصوص پیامدهای مدارس هوشمند در ابعاد مختلف نیز پژوهش گران دیدگاه های متفاوتی دارند. به عنوان مثال چن[1](2002) با اظهار اینکه مدرسه ی هوشمند مکانی می باشد که درآن از فناوری دیجیتال برای آموزش و تدریس بهره گیری می گردد (چن،2002). افزایش موفقیت تحصیلی و انگیزه ی یادگیری دانش آموزان را مانند مهم ترین دستاوردهای این مداری در نظر می گیرد. در حالی که سالیوان و فراست[2] (2005) عنوان می کند که مدارس هوشمند از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش باعث کاهش وابستگی دانش آموزان به مدرسه و کاهش تعاملات دانش اموزان با همدیگر می شوند(سالیوان وفراست،2005)، بلدریان[3] (2006) با در نظر داشتن مطالعه ی مطالعه های انجام شده اظهار می دارد که بهره گیری از تکنولوژی های جدید بر خلاف تصور عمومی باعث افزایش تعاملات و روابط افراد با یکدیگر احساس جامعه بودن و وابستگی به مدرسه در میان آنان و در مجموع باعث افزایش احساس تعلق آنان به مدرسه می گردد(بلدریان،2006).

با در نظر داشتن چالش های موجود در خصوص تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آموزش و پرورش مساله ی اصلی پژوهش حاضر مطالعه تاثیر بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس هوشمند بر کارکردهای مدرسه در ارتباط با دانش آموزان می باشد و از آنجا که در پژوهش های مختلف در خصوص تاثیر فناوری های جدید در ایران بیشتر بر برون دادهای آموزشی توجه شده می باشد اما مطالعه کارکرد مدارس در ارتباط با دانش آموزان نمی توانند فقط به برون دادهای آکادمیک، که بیشتر با نمرات میانگین سنجیده می شوند، محدود گردد و بایستی ابعاد دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد لذا در این پژوهش ابعاد روانی و اجتماعی نیز در کنار ابعاد آکادمیک مورد توجه قرار گرفته می باشد. به همین مقصود پیش رفت تحصیلی به عنوان مهم ترین متغیر آموزشی  و آکادمیک مورد مطالعه قرارر گرفته می باشد . انگیزه ی پیشرفت به عنوان نماد کارکرد  روانی تحصیلی در نظر گرفته شده می باشد(رضوان و همکاران،1392).

با در نظر گرفتن این نکته که مهترین دغدغه و نگرانی صاحب نظران در مورد بهره گیری از فناوری های جدید در آموزش ،کاهش سطح و کیفیت تعاملات انسانی می باشد، در زمینه ی بعد اجتماعی نیز تعلق به مدرسه به عنوان نماد پیوستگی  و تعامل دانش آموز با مدرسه انتخاب شده می باشد. تعاریف متعددی درمورد احساس تعلق به مدرسه یاد شده می باشد. جامع ترین تعریف مبتنی بر دیدگاه زیست بوم شناسانه با مبتنی بر بعد اجتماعی می باشد. در این رویکرد احساس تعلق به صورت عمومی عبارت می باشد از توصیف کیفیت ارتباطات در سطح جامعه و به صورت اختصاصی تحساس تعلق به مدرسه به عنوان دیدگاه افراد که باعث افزایش پیوند آنان با محیط مدرسه می گردد تعریف می گردد(یاکوب،آزمن،2005).

چن (2002) مهمترین عناصر این تعلق را عبارت از ارتباط موثر افراد با اعضای جامعه مدرسه، اندازه تعلق افراد به اهداف جمعی و شمول یا اندازه دخالت اعضا در فعالیت های اجتماعی می دانند. در این رویکرد کوشش شده می باشد به مدرسه به عنوان بخشی از جامعه نگاه گردد که برای مطالعه آن بایستی آن را در بافت اجتماعی مورد مطالعه قرار داد .در این پژوهش به مقصود افزایش اعتبار یافته ها، همزمان در سه متغیر در مورد دانش آموزان در مدارس عادی نیز مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

با درنظر گرفتن این امر چار چوب مفهومی پژوهش به تبیین زیر صورت بندی شده می باشد:

[1] Chen

[2] Sullivan & forest

[3] Belderian

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.