دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

چکیده. 2

فصل اول. 8

(کلیات). 8

1- 1مقدمه 9

1-2 اظهار مساله 11

1-3 اهمیت و ضرورت  پژوهش 13

1-4 فرضیات پژوهش 13

1-4-1 فرضیه اصلی. 14

1-4-2 فرضیات فرعی. 14

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش 14

1-5-1 هدف اصلی پژوهش. 14

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش. 14

1-6 روش انجام پژوهش 14

1-7 قلمرو پژوهش 15

1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش. 15

1-7-2  قلمرو زمانی پژوهش. 15

1-7-3  قلمرو مکانی پژوهش. 16

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح 16

1-8-1 تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش. 16

1-8-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش. 16

فصل دوم. 17

(مبانی نظری). 17

2-1 بخش اول: مهارتهای (فنی، انسانی، ادراکی) مدیران 18

2-1-1 مدیریت. 18

2-1-2 فراگرد مدیریت. 19

2-1-3 انواع مدیران. 20

2-1-3-1 مدیران عالی. 21

2-1-3-2 مدیران میانی. 22

2-1-3-3 مدیران عملیاتی یا سرپرستان. 22

2-1-4 مهارت های مدیریت. 24

2-1-5 انواع مهارت‌های مدیریتی. 26

2-1-5-1 دسته ‌بندی رابرت کاتز. 26

2-1-5-2 دسته بندی هنری مینزبرگ. 27

2-1-5-3 دسته‌بندی هلدیگل و اسکولوم. 28

2-1-5-4 دسته بندی فایول. 28

2-1-5-5 دسته بندی رابینز. 29

2-1-6 مهارت ‌های سه‌گانه مدیریت 31

2-1-6-1 مهارت های انسانی. 31

2-1-6-1-1 مهارت های انسانی مدیران. 33

2-1-6-2 مهارت های فنی. 35

2-1-6-3 مهارت های ادراکی. 37

2-1-7 دلیل تاکید بر رفتار 40

2-1-8 توسعه مهارت های انسانی 41

2-1-9 مبانی مهارت های انسانی 42

2-1-10 ارزش نسبی مهارت ‌ها 44

2-1-11 تعیین هدف برای واکنش های رودررو 45

2-2 بخش دوم: اثربخشی 46

2-2-1 تعریف اثربخشی. 46

2-2-2 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی. 46

2-2-3 مدل‌های اثربخشی سازمانی. 50

2-2-3-1 مدل هدف. 50

2-2-3-2 مدل سیستمی. 51

2-2-3-3 مدل ذی‌نفعان استراتژیک. 51

2-2-3-4 مدل ارزش‌های رقابتی. 52

2-2-3-5 مدل عدم اثربخشی. 53

2-2-4 ادغام معیارهای اثربخشی. 54

2-2-5 مفهوم اثربخشی در مدیریت. 55

2-2-6 ارزیابی اثربخشی آموزش. 55

2-2-6-1 ارزشیابی. 56

2-2-7 اثربخشی منابع انسانی. 57

2-2-8 هدف و ضرورت اثربخشی. 58

2-3 بخش سوم: پیشینه تحقیقات 59

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل. 59

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج. 63

2-4 جمع بندی فصل دوم 67

فصل سوم 68

(روش پژوهش) 68

3-1 مقدمه 69

3-2 نوع مطالعه و روش پژوهش 70

3-3 جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه 71

3-4 روش گردآوری داده ها و اطلاعات 74

3-5 روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) ابزار سنجش 75

3-5-1 روایی پرسشنامه. 75

3-5-2 پایایی پرسشنامه. 76

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 77

3-7 فنون تحلیل توصیفی 77

3-8 فنون تحلیل استنباطی 77

فصل چهارم 78

تجزیه و تحلیل یافته ها 78

4-1 مقدمه 79

4-2 آمار توصیفی و آزمون نرمال بودن داده ها 79

4-2-1 تفکیک جنسیتی پاسخ دهندگان. 80

4-2-2 رده سنی پاسخ‌دهندگان. 81

4-2-3 تحصیلات پاسخ‌دهندگان. 82

4-2-4 سابقه کاری. 83

4-2-5 آزمون نرمال بودن داده‌ها. 84

4-3 تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش 85

4-3-1 نیکویی برازش مدل. 85

4-3-2 شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل (RMSEA). 86

4-3-3 شاخص Goodness-of-Fit (GFI) 86

4-3-4 شاخص Adjusted GFI (AGFI) 86

4-3-5 شاخص Normed Fit Index (NFI) 87

4-4 تحلیل عاملی تائیدی متغیر مستقل پژوهش 87

4-5 تحلیل عاملی تائیدی متغیر وابسته 90

4-6  آزمون فرضیات اصلی پژوهش توسط تحلیل مسیر 93

فصل پنجم 97

نتیجه گیری 97

5-1 مقدمه 98

5-2 تحلیل نتایج پژوهش 98

5-2-1 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی. 99

5-3 نتیجه گیری و  بحث درمورد‏ی نتایج حاصل از فرضیات پژوهش 99

5-3-1 نتیجه گیری و پیشنهادات در مورد فرضیات پژوهش. 100

5-3-2 ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 102

5-3-3  محدودیت های پژوهش. 102

5-3-3-1 محدودیت ذاتی پرسشنامه. 102

5-3-3-2 محدودیت تعمیم. 102

فهرست منابع 103

الف)منابع فارسی 103

ب) منابع لاتین 108

پیوست 1 – پرسشنامه 111

پیوست  2 – خروجی  SPSS 115

پیوست 3: خروجی نرم افزار لیزرل 8.54 117

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان