عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

فراگرد مدیریت

 

تلقی مدیریت به عنوان «فراگرد» یا «فرآیند» نسبتاً تازگی دارد. مفهوم فراگرد، بر شیوه منظم بجای آوردن کارها دلالت دارد و به توالی گام‌ها یا عناصری که به هدف خاصی منجر می گردد، تصریح می کند. زیرا که همه مدیران، صرف­نظر از قابلیت ‌ها یا مهارت‌ های خاص خود، به فعالیت‌ های پیوسته و منظمی می ‌پردازند تا به هدف‌ های معین نایل گردند. نخستین بار سقراط از مدیریت به عنوان فراگرد اجتماعی دانست؛ فراگردی که متضمن یک سلسله وظایف، فعالیت‌ها و روابط متقابل بوده و مناسبات و روابط متقابل افراد در آن نقشی اساسی دارد (علاقه بند، 1388: 16 – 15).

2-1-3 انواع مدیران

 

  به‌ گونه کلی عنوان مدیر به کسی اطلاق می گردد، که در قبال زیردستان و سایر منابع انسانی، مسئولیت دارد. تقریباً همه مدیران سازمان یک وجه مشترک دارند و آن زیردستان می باشد؛ یعنی افرادی که زیر نظر آن‌ها کار می‌کنند. در اغلب موارد، غیر مدیران سازمان هم یک وجه مشترک دارند، آنها هیچ زیردستی ندارند؛ بلکه با ابزار و تجهیزات کار می‌کنند. پس وجود زیردستان، عامل مفیدی در کمک به تعریف و تشخیص انواع مدیران سازمان می باشد (علاقه بند، 1388). برای پی بردن به معنای مدیریت، یکی از راه‌ها در نظر داشتن این نکته می باشد که مدیر می‌تواند در سطوح مختلف یک سازمان انجام وظیفه کند و به فعالیت‌های مختلف با دامنه‌ها و گستره‌های متفاوت بپردازد. مدیران را درسازمان‌های مختلف براساس سطح ، پست و عنوان سازمانی دسته‌بندی می‌کنند. نمودار زیر راه‌های گوناگون دسته‌بندی مدیران را نشان می‌دهد(سعیدی و نظری، 1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان