آن جبران كننده بخش مهمي از ادامه حركات و دگر ريختي‌هاي پس از برخوردي بين اوراسيا و پليت غرب مي‌باشد. (فريدي و خدابنده، 1387)
اين گسل به طور كلي راستاي شمال باختري جنوب خاوري دارد. با اين حال نقشه برداري دقيق آن در پوشش رسوبي، نشانگر سامانه‌اي شكل يافته از تكه‌هاي با امتداد مشخص و مجزا بوده و شيب گسل نيز در قسمت‌هاي مختلف گسل متفاوت با بخش‌هاي مجاور مي‌باشد
.
شکل(1-5):جايگاه گسل تبريز در نقشه خاورميانه
اين گسل با توجه به اينكه متحمل دگر ريختي ترا فشارشي (transpressive) است، داراي جابجايي امتداد لغز همگرا مي‌باشد. اندازه گيري‌ها بروي سطوح حفظ شده در بلوك‌هاي سنگي طرفين گسل، جابجايي‌هاي راست گرد محض، معكوس محض و مورب لغز راست گرد معكوس را نشان مي‌دهند.شکل(1-6) (فريدي و خدابنده، 1387). گسل شمال تبريز (شكل1-5) مهمترين ساختار زمين شناسي در شمال باختري كشور است كه در طول فعاليت خود تاثيري زيادي در روند زمين شناسي، مورفولوژي و لرزه خيزي منطقه داشته است. در منابع با گزارش‌ها و نقشه‌هاي مختلف به اين گسل اشاره شده است. از جمله مي‌توان به نقشه‌هاي زمين شناسي منطقه (1:250000 و 1:100000 و 1:25000) ، نقشه سايزموتكتونيك ايران (Barberian,1976) و نقشه‌ گسل‌هاي فعال ايران اشاره كرد (hass amial.2003)
شکل (1-6): سطوح لغزش باساختهاي خطي – شکل (2-6): سطوح لغزش با ساختهاي افقي و شکل(3-6): سطوح لغزش با سوي برش راستگرد محض
منطقه تبريز از لحاظ گستره شدت زلزله در مقياس شدت مركالي، در محدوده با شدت VIII تا X قرار دارد. (شكل1-7). در مناطقي با اين شدت لرزه‌اي احتمال تخزيب سازه‌هاي سطحي بالا بوده، سطح زمين ترك برداشته و زمين‌هاي مستعد، دچار روانگرايي خواهند شد. (كرامر، 1378)
شکل(1-7) نقشه پهنه بندي خطرنسبي زمين
فهرست زلزله‌هاي تاريخي ثبت شده تبريز به نقل از بربريان (1983) در جدول(1-1) آورده شده است. مشاهده مي‌شود كه در گذشته چندين بار شهر تبريز به وسيله زلزله تخريب شده است. آخرين زلزله ويرانگر تبريز در سال 1780 ميلادي بوده كه از آن موقع تا بحال بيش از 230 سال سپري شده است. ولي اين امر دليل بر كم نشدن خطر زلزله نمي‌باشد. براي در نظر گرفتن ميزان خطر زلزله در هر نقطه معمولا از پارامتر شتاب مبناي طرح (DBE) استفاده مي‌شود كه معادل شتاب افقي است كه در طول عمر سازه حداكثر يك بار اتفاق مي‌افتد و در اثر آن سازه نبايد آسيبي ببيند. بطور معمول ميزان ريسك آن 50 درصد است (تركاشوند، 1385) آئين نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله، شهر تبريز را جزو مناطق با خطر نسبي خيلي زياد طبقه بندي كرده و شتاب مبناي طرح را 35/0g معرفي كرده است (تركاشوند، 1385)
بر اساس نقشه خطر لرزه‌اي ايران كه قسمتي از آن در (شكل1-8) نشان داده شده است، شتاب مبناي طرح (دوره بازگشت 75 ساله معادل 50 درصد احتمال وقوع در 50 سال) در منطقه مورد مطالعه، 35 درصد مقدار شتاب ثقل زمين يا g35/0 ارائه شده است. نتايج مطالعات با استفاده از ميكروترمورها مقدار g32/0 است (پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي، 1378)
2-6- زمين شناسي مهندسي رسوبات تبريز
شهر تبريز از شمال با رشته كوههاي شرقي – غربي عون ابن علي و از جنوب توسط بلندي‌هاي نه چندان مرتفع كه جنس آنها از رسوبات آبرفتي سخت شده و كنگلومرا است، محصور شده است. ارتفاعات شرقي – غربي مذكور باعث شده تا تبريز به صورت دشتي كشيده با امتداد شرقي – غربي در آيد. شيب كلي دشت و در نتيجه جهت زهكشي عمومي آبهاي سطحي و زيرزميني به سمت غرب است (سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، 1377)
آبرفت‌هاي سطح شهر و دشت تبريز كه از تخريب و فرسايش ارتفاعات منطقه و رسوبات اطراف آن حاصل شده است، داراي دانه بندي متفاوتي در مناطق مختلف مي‌باشد. بخشي از آنها كه در نزديكي ارتفاعات قرار دارند، داراي دانه بندي درشت، ولي در نواحي مركزي دشت، عمدتاً دانه ريز مي باشند (فريدي و خدابنده، 1387)
ستبراي رسوبات آبرفتي از سمت ارتفاعات به مركز شهر افزوده مي‌گردد. بر اساس اطلاعات چاههاي موجود در منطقه، ضخامت رسوبات آبرفتي كه عمدتاً از قلوه سنگ، ماسه و رس تشكيل گرديده است. در محدوده چهارراه آبرسان اين ضخامت به 35 متر مي‌رسد، در صورتي كه در مركز شهر و نزديكي بازار ضخامت رسوبات آبرفت 75 متر بوده كه به دو سمت شمال و جنوب از ضخامت آبرفت كاسته مي‌شود. اغلب شهرك‌هاي جديد شهر بر روي واحدهاي قديمي تر بنا شده‌اند (فريدي و خدابنده، 1387)
نتايج حفاري هاي اكتشافي نيز نشان مي‌دهد ضخامت آبرفت‌ها در قسمت مركزي دشت نيز بيشتر از حاشيه آن است. شيب عمومي منطقه از سوي ارتفاعات به جانب مركز دشت محور آجي چاي و در نهايت به سمت غرب و اراضي پست حاشيه درياچه اروميه مي‌باشد. ضخامت آبرفت در حاشيه‌ جاده تبريز به سردرود بين 15-10 متر ولي در قسمت مركزي دشت و اطراف رودخانه آجي چاي حدود 100 تا 120 متر مي باشد. (فريدي و خدابنده، 1387)
به طور كلي خاكهاي تبريز بر اساس مشاهدات و حفاري و نتايج آزمايش‌هاي صحرايي و آزمايشگاهي به دو گروه تقسيم مي‌گردد:
گروه 1 – رسوبات آبرفتي:
كه اين رسوبات بر اساس آزمايشات دانه بندي صورت گرفته، شامل دو بخش است
الف) رسوبات درشت دانه (كه بيشتر در قسمتهاي مركزي شهر ديده مي‌شود)
ب) رسوبات دانه ريز (كه بيشتر در قسمت‌هاي غربي شهر ديده مي‌شود.
گروه 2 – لايه‌هاي سنگي
اين گروه شامل لايه‌هاي سنگ مارن، رس سنگ و سيلتستون است كه بيشتر در قسمت‌هاي شمالي شهر و در اعماق پايين تر واقع شده است. سنگ بستر تبريز در بيشتر نقاط شهر از نوع سنگ مارن و به رنگ خاكستري مي‌باشد (آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، 1383)
2-7- نوع زمين در مناطق مختلف تبريز
در تعيين نوع ساختگاه به لحاظ ويژگي‌هاي لرزه‌اي آن، سه آئين نامه مهم، آيين نامه طرح ساختمان‌ها در برابر زلزله آئين نامه 2800، آيين نامه برنامه ملي كاهش خطرپذيري زلزله آمريكا (nation erth hazard reductionNEHRP)و آيين نامه قوانين طراحي سازه‌هاي مهندسي (uniform bulding cod -UBC-1997) وجود دارد. در آيين نامه 2800 مطابق زمين ساختگاه بر اساس سرعت انتشار امواج برشي و نيز نوع سنگ و خاك به چهار دسته اصلي تقسيم بندي مي‌شود. در آيين نامه NEHRP و آيين نامه UBC-97 نيز طبقه بندي مذكور بر اساس امواج برشي، مشخصات كيفي مصالح و نتايج برخي از آزمايشات صحرايي و آزمايشگاهي انجام مي‌گيرد.
نوع زمين در نقاط مورد آزمايش تبريز بر اساس آيين نامه 2800، در رده‌هاي IIو III بر اساس آيين نامه برنامه ملي كاهش خطرپذيري زلزله آمريكا NEHRP در رده‌هاي B,D,C و آيين نامه قوانين طراحي سازه مهندسي UBC-97 در رده‌هاي SB,SD,SC مي‌باشد.
جدول(2-3)- آيين نامه 2800
جدول(2-4) – آيين نامه NEHRP
جدول (2-5) – آيين نامه UBC-97
2-8- زمين شناسي ساختماني
شهر تبريز درزون البرز غربي قرار گرفته است و از رژيم تکنونيکي حاکم بر آن پيروي مي‌کند. تشکيل دشت تبريز و رسوبگذاري در آن و ايجاد ساختمان‌هاي تکنونيکي که اغلب به صورت شکستگي‌ها و گسلش تظاهر پيدا کرده ، پيرو همين سيستم مي‌باشد . دشت تبريز از شمال توسط کوههاي عون ابن علي و از جنوب توسط ارتفاعات آتشفشاني سهند و رسوبات پيرو کلاستيک مربوط به سهند احاطه شده است . عملکرد معکوس گسل شمال تبريز باشيب به سمت شمال باعث افتادگي قسمت جنوبي آن شده است . در اثر عملکرد ، در موازات بخش شمالي شکستگيهايي با جابه جايي نرمال در جنوب دشت ايجاد شده است . که حاصل آنها افتادگي گرابن مانندي با امتداد شرقي – غربي است. دشت فعلي که شهر تبريز روي آ ن قرار گرفته نتيجه اين افتادگي مي‌باشد.
شکل تصوير ماهواره‌اي شهر تبريز را نشان مي‌دهد.
در نتيجه اين افتادگي ادامه رسوبات ميومن و رسوبات پيرو کلاستيک شرق و جنوب شهر در اترازهاي ارتغاعي پايين تر مشاهده مي‌شوند . همچنين عملکرد فرسايشي ناشي از ورود رودخانه‌هاي بزرگ باعث رسوب مواد فرسايشي با ضخامت زياد در دشت شده‌اند . با توجه به سرچشمه رودها از جنوب و شرق دشت تبريز و کشيده بودن دشت به صورت شرقي – غربي با حرکت به سمت غرب انتظار کاهش اندازه ذرات وجود دارد. با توجه به فعاليت سيستم گسلي و زلزله‌هاي رخ داده در منطقه و مشاهده شکستگيها در رسوبات جوان منطقه از لحاظ تکنونيکي فعال مي‌باشد.
يکي از مهمترين کمربندهاي لرزه‌خيز دنيا، کمربند آلپ – هيماليا است که قسمتي از آن در ايران قرار گرفته است. آذربايجان نيز بر روي اين کمر بند واقع بوده و در گذشته زلزله‌هاي مخربي را تجربه کرده‌است . گسلهاي بزرگ و کوچک زيادي در منطقه وجود دارند که در اثر فعاليت آنها ممکن است زلزله‌هاي مخربي به بار آيد. همان گونه که در نقشه گسلهاي منطقه در شکل * نشان داده شده است در محل چند گسل بزرگ لرزه‌زا وجود دارد. البته گسلهاي کوچک متعددي در منطقه وجود دارد که از نظر ايجاد زلزله با اهميت نيستند.در حدفاصل شهرک باغميشه و شهرک مرزداران چين خوردگي و گسلهاي کوچک زيادي ديده مي‌شود که سبب چرخش لايه‌ها و شکستگي‌ها و جابه‌جايي لايه‌ها شده است. در شکل (1-9) تصاويري از اين گسلها و تغيير شيب لايه‌بيندي نشان داده‌شده است . براي تعيين دقيق موقعيت گسلها و چين‌ها و زونهاي برشي گسلها نياز به مطالعات زمين شناسسي و گسل شناسي ويژه‌ايي است.
عمق سطح ايستايي
بر اساس نقشه‌ها هم عمق سطح ايستايي، ميانگين عمق سطح آب زيرزميني در شهرستان تبريز بين 5 تا 40 متر در تغيير است، لذا وجود آب در رسوبات و در اين عمق تاثيري در ميزان تشديد يا كاهش انرژي زلزله و تغيير در شتاب زلزله در سطح زمين مي‌تواند داشته باشد. اين اختلاف شديد سطح تراز آبهاي زيرزميني در ارتباط با ضخامت و جنس رسوبات، تغيير توپوگرافي سطحي در نقاط مختلف و عملكرد احتمالي گسلها در دشت و سطح شهر تبريز مي‌باشد كه در مورد اخير (عملكرد گسلها) نياز به بررسي هاي دقيق‌تر مي‌باشد .
2-9- موقعيت جغرافيايي و ژئومورفولوژي محدوده مورد مطالعه (شهرک باغميشه)
شهرک باغميشه در استان آذربايجان شرقي و در شهرستان تبريز واقع در بخش 9 شهر تبريز و در منطقه شمال تبريز قرار گرفته است. شهرک باغميشه واقع در ارتفاعات شمالي تبريز و در منطقه مشرف به ارتفاعات عون ابن علي از دامنه‌هاي کوههاي سهند و به ارتفاع حدود 1250 متر از سطح درياهاي آزاد هست.
اين قسمت از دشت تبريز يک فرو نشست فشاري بوده که از بخش جنوب شرق و شرق محتمل راندگي طبقات رسوبي نئوژن بر روي خود مي‌باشد بنابر اين محدوده مورد مطالعه بر روي دشت تبريز و راستاي گسلهاي فشاري مي‌باشند . در حال حاضر رائومورفولوژي طبيعي اين منطقه دست خوش فعاليتهاي بشري قرار گرفته و به لحاظ مسطحي خاکبرداريها و خاکريزيها و ساخت وساز دچار تغييراتي شده است.
زمين شناسي عمومي منطقه (شهرک باغميشه)
منطقه مورد مطالعه از نظر تقسيمات زمين شناسي جزء ناحيه کوهستاني ايران تقسيم بندي شده است. اين ناحيه از سمت شمال به رشته کوههاي البرز و از جنوب غربي به رشته کوههاي زاگرس محدود مي‌شود.
بطور کلي شهر تبريز روي رسوبات دوران سوم و چهارم زمين شناسي بنا گرديده که در شهرک باغميشه رسوبات دوران چهارم قابل مشاهده است. اين رسوبات عمدتاً درشت دانه بوده و از فرسايش ارتفاعات جانبي که ارتفاعات کوههاي سهند که از رشته کوههاي البرز مي‌باشدو در اثر جريانات آب حاصل شده حوزه اين نهشته در نهايت به حوزه رسوب گذاري درياچه اورميه پيوسته و رسوبات آن بر روي نهشته‌هاي درياچه‌اي ته نشين گرديده است. نهشته‌ه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید