اک انجام شده و در سازمان مهندسي نگهداري مي‌شد اساس کار مطالعات بعدي اين تحقيق بوده، ساير اطلاعات از قبيل عکس و نقشه از کتابخانه‌ها و اينترنت و ساير مراکز خصوصي تهيه گرديد.
– گرد‌آوري اطلاعات و مشکلات گرد‌آوري اطلاعات : در مرحله اول داده‌هاي حاصل از گمانه‌هاي (دفترچه‌هاي ژئو تکنيک) حفاري شده در محدوده مورد بررسي از سازمان نظام مهندسي و مسکن و شهرسازي و مترو تهيه شد. و سپس نقشه محدوده مورد مطالعه از بخش خصوصي تهيه گرديد و همچنين اطلاعاتي نيز از سازمان آب منطقه، سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني تبريز بدست آورده شد. از مشکلات موجود در تهيه اطلاعات مي‌توان به همکاري نکردن بعضي از ادارات و سازمانها اشاره کرد که از دادن اطلاعات و نقشه‌هاي ساده نيز خوداري مي‌کردند.
الف- مرحله مطالعات مقدماتي
در اين مرحله اطلاعاتي از قبيل ضريب اصطکاک داخلي، ضريب چسبندگي، وزن مخصوص خشک و عدد SPT و نفوذپذيري، مقانت مجاز ، تنش نهايي خاک، فشارهاي جانبي خاک، ضريب الاستيسيته، چسبندگي ظاهري از دفترچه‌هاي ژئو تکنيک استخراج و تمام نقشه شد. همچنين نقشه منطقه توسط نرم‌افزار اتوکد به صورت m250×m250 شبکه بندي گرديد.
ب- مطالعات اصلي
در اين مرحله از روابط تجربي استفاده مي‌کنيم و نتايج حاصله از آن را با نتايجي که توسط آزمايشگاهها انجام شده و در دفترچه‌ ژئو تکنيک يادداشت شده است، مقايسه مي‌کنيم و در نمودار ستوني تفاوت که بينشان وجود دارد نشان مي‌دهيم، بعد از آن با استفاده از سرعت موج برشي (Vs)در اعماق زمين منطقه مورد نظر، نوع زمين از لحاظ لرزه‌اي تعيين مي‌کنيم. در مراحل بعدي مخاطرات زمين شناسي از قبيل زمين لغزش، روانگرايي، تورم و رمبندگي را در منطقه بررسي آن در محدوده‌ي مورد مطالعه تعيين مي‌کنيم.
جدول(4-1):نوع اطااعات ومحل تهيه
نوع اطلاعات
دوره
محل تهيه
توضيحات
گمانه
90-80
نظام مهندسي

نقشه زمين شناسي

سازمان زمين شناسي

گزارشات
89
سازمان زمين شناسي

نقشه گسل

اينترنت

موقعيت جغرافيايي

اينترنت

نقشه زمين شناسي مهندسي

سازمان زمين شناسي

آب زير زميني

آب منطقه‌اي

توپوگرافي

سازمان زمين شناسي

عکس ماهواره‌اي

اينترنت

4-3- معرفي محدوده مورد مطالعه
در اين فصل محدوده اي از شهر ک باغميشه ،که شامل شيت1 ،شيت2،الهيه بودانتخاب گرديد.وازنتايج واطلاعات دفترچه هاي ژئوتکنيکي پروژه هاي ساختماني (31گمانه)وتعدادي از گمانه هاي حفاري شده توسط مترو و مسکن شهرسازي که درمحدوده ذکر شده قرارداشت استفاده شده است.شکل( 4-1)
شکل(4-1):عکس هوايي شيت1-شيت2-الهيه(موقعيت گمانه ها)
شکل(4-2):شبکه بندي محدوده مورد مطالعه
سپس اين محدوده در نرم افزار اتوکد شبکه بندي شد شکل (4-2). تمام اطلاعات گمانه ها وارد شبکه بندي شد شکل(4-3) و به دنبا ل آن در اين فصل به بررسي روابط تجربي ومقايسه آن با نتايج صحرايي پرداخته شد.در مرحله بعدي تعيين نوع زمين با استفاده از داده هاي لرزه اي درون چاهي ونيز بااستفاده از روش هاي تجربي مانند عددنفوذ استانداردSPT( براي تعيين سرعت موج برشي )انجام گرفت.ودر مرحله سوم مخاطرات زمين شناسي شامل زمين لغزش،روانگرايي،رمبندگي وتورم درمحدوده موردنظر مورد بررسي قرار گرفت.
شکل (4-3):اطلاعات گمانه ها
4-4- روابط تجربي مورد استفاده در تحقيق حاضر و نتايج حاصل از آنها
ويژگي مهندسي مصالح را به 3 صورت غير مستقيم ، آزمايشگاهي و صحرايي ميتوان تعيين كرد . در آزمايشهاي غير مستقيم ، مشخصات مهندسي سنگ و خاك به مدد روابط تجربي بدست مي آيد . دراين تحقيق با استفاده از يك سري روابط تجربي كه در جدول ( 4-1 ) آورده شده است مقدار نفوذ پذيري ( K ) و مدول الاستيسيته (E ) و زاويه اصطكاك داخلي (? ) و … براي هر گمانه محاسبه مي شود و نتايج آن در يك نمودار ستوني با نتايج صحرايي و آزمايشگاهي مقايسه ميگردد تابدين تريب اولاًٌ از صحت نتايج صحرايي مطمئن شويم و دوماً به اين نتيجه رسيد كه آيا اين روابط تجربي در صورت انجام صحيح آزمايشهاي صحرايي ، نتيجه يكساني با نتايج صحرايي دارد و يا اين روابط نميتواند براي مناطق مختلف در روي زمين كاربرد داشته باشد .
شماره رابطه
منابع
پارامترها
روابط
1
زاويه اصطكاك داخلي(? )
Kulhowyand mayne (1990)
تنش موثر ‘v= ?
مقاومت نوك مخروط = qc
زاوبه اصطكاك داخلي(درجه) =?
2
ضريب نفوذپديري (k)
(1930) هازن (طاحوني)
ضريب نفوذپذيري() = k
2/1 تا 4/0 = c
اندازه قطري كه 10 درصد مصالح عبور كردند= D10
3
ضريب نفوذپديري (k)
شهابي ، دس و تاركربين
نسبت تخلخل صحرايي = e
سرعت موج برشي () = vs
ضريب يكنواختي
4
ضريب نفوذپديري (k)
كني ، لائو و افگبو
ضريب نفوذپذيري() = k
اندازه قطري كه 5 درصد مصالح عبور كردند= D5
A= 0/05 ~1
5
ضريب چسبدگي (cu)
(1957) اسكمپتون
چسبندگي () = cu
درصد خميري ( براساس درصد ) = PI
فشار موثر سربار= p
0/11 + 0/0037 (PI)
شماره رابطه
منابع
پارامترها
روابط
6
فشار جانبي خاك در حال سكون ( k0)
(1944) جكي
فشار جانبي خاك در حال سكون = k0(1)
(براي خاكهاي دانه اي )
فشار جانبي خاك در حال سكون= k0(2)
(براي خاك هاي رسي عادي تحكيم يافته )
7
ضريب الاستيسيته
(1970) سمرمان (schmertmann)
ضريب الاستيسيته (cm2 kg/) = E
مقاومت نوك مخروط (cm2 kg/)= qc
E=2qc
8
ضريب الاستيسيته
(1970) تروفايمكف (TroFimenKov)
ضريب الاستيسيته (cm2 kg/) = E
مقاومت نوك مخروط (cm2 kg/)= qc
(براي ماسه) E=3qc
( براي رس) E= 7qc
9
ضريب الاستيسيته
(1970) اشمرتمن
ضريب الاستيسيته(Kn/m2) = Es
عدد نفوذ استاندارد (SPT) = N
(ماسه) Es=766N
( رس عادي تحكيم يافته ) 500cتا Es=250c
( رسهاي پيش تحكيم يافته) 1000c تا 750c = Es
10
ضريب الاستيسيته
(1985) مايرهوف و فلنيس
(Meyerhof and Fellenis)
ضريب ثابت = k
K = 1/5 silt and sande
K = 2 Compact Sand
K = 3 dense sand
K = 4 sand and gravel
Es = kqc
شماره رابطه
منابع
پارامترها
روابط
11
ضريب الاستيسيته
( Anagson topoulos – 1990)
ضريب الاستيسيته (Mpa) = Es
حد نفوذ استاندارد (SPT) = N
Es = 7/5 + 0/8N
12
ضريب الاستيسيته
( Anagson topoulos – 1990)
ضريب الاستيسيته (Mpa) = Es
حد نفوذ استاندارد (SPT) = N
Es = 4/8 + 1/25 N
13
سرعت موج برشي
Lee – 1992
سرعت موج برشي (cm/s) = Vs
عدد نفوذ استاندارد (SPT) = N
عمق لايه (m) = D
For ML : Vs = 82/2 (N)0/134.(D+1)0/223
For CL.ML: Vs= 84/5(N)0/118.(D+1)0/246
براي خاك هاي غير چسبنده Vs= 106(N)0/53
براي خاك هاي چسبنده Vs= 43/3(N)0/67
14
سرعت موج برشي
آزادي (1375)
سرعت موج برشي (cm/s) = Vs
عدد نفوذ استاندارد (SPT) = N
عمق لايه (m) = D
براي تمامي خاك ها Vs= 134(D)0/2.(N)0/3
15
زاويه اصطكاك داخلي
Fukni and Shioi (1982)
N’70 =
زاويه اصطكاك داخلي = ?
عدد نفوذ استاندارد = NSPT
شماره رابطه
منابع
پارامترها
روابط
16
زاويه اصطكاك داخلي
Fukni and Shioi (1982)
N’70 =
زاويه اصطكاك داخلي = ?
عدد نفوذ استاندارد = NSPT
17
زاويه اصطكاك داخلي
Fukni and Shioi (1982)
N’70 =
زاويه اصطكاك داخلي = ?
عدد نفوذ استاندارد = NSPT
چگالي نسبي بر اساس درصد
? = 28 +0.15 Dr
18
تنش نهايي
عدد ثابت K ?12
N = N70 =
تنش نهايي = qu
qu = KN
19
ظرفيت باربري مجاز خاك هاي غير چسبنده
(Parry – 1977)
مقاومت مجاز (Kpa) = qa
N55=
qa = 30 N55
جدول(4-1):رابطه هاي تجربي
رابطه 1 )
طبق رابطه 1 در جدول ( 4-1) ابتدا با استفاده از شكل (4-4 ) كه نشان دهنده ي رابطه تقريبي بين تنش قائم موثر ( ‘v? ) مقاومت نوك مخروط (qc ) در آزمايش نفوذ مخروط و زاويه اصطكاك حد اكثر در آزمايش نفوذ مخروط ماسه مي باشد ، مقاومت نوك مخروط تعيين شد . سپس مقدار زاويه اصطكاك داخلي ( 0? ) براي 31 گمانه محاسبه گرديد و نتايج حاصله از آن در يك نمودار ستوني با نتايج حاصل از آزمون هاي صحرايي مقايسه شد كه در مجموع 64 درصد نتايج مشابهه و يا تقريباً نتايج نزديك به هم را نشان دادند . پس نتيجه مي گيريم كه در محاسبه ? به روش صحرايي اشتباهاتي وجود داشت و يا روابط تجربي به صورت محافظه كارا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید