ري افزايش پيدا کرد p0.001)). مقادير به صورت ميانگين ± خطاي معيار ميانگين و بر حسب درصد مي باشند. در اين گروه تعداد حيوانات 4 سر مي باشد(n=4).
در اين آزمايش همچنين اثر اعمال تحريک تتانيک بر پتانسيل هاي ميداني در حيوانات گروه غير کيندل(گروه1) و کنترل کيندل(گروه2) مقايسه شد. تجزيه و تحليل آماري از نوع آنووا نشان داد که کميت دامنه اسپايک(SP) و شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP)وابسته به تحريک تتانيک است. گروه شاهد و کنترل پس از اعمال تحريک تتانيک به طور معني داري متفاوت از يکديگر پاسخ دادند p0.001)) (نمودار1-3-4 C)و (نمودار1-3-4D).
نمودار1-3-4 C درصد تغييرات دامنه اسپايکهاي تجمعي قبل و بعد ازاعمال تحريک تتانيک در گروه 1و2(غير کيندل و کنترل کيندل). در اين دو گروه کميت دامنه اسپايک هاي تجمعي(SP) وابسته به تحريک تتانيک است و پس از القاي LTP دامنه اسپايکهاي تجمعي (PS) افزايش مي يابد.همچنين مشخص شد که گروه شاهد(n=4) و کنترل(n=4) پس از اعمال تحريک تتانيک به طور معني داري متفاوت از يکديگر پاسخ دادند p0.001)).مقادير به صورت ميانگين ± خطاي معيار ميانگين و بر حسب درصد مي باشد.
نمودار 1-3-4 D درصد تغييرات شيب پتانسيل هاي ميداني قبل و بعد ازاعمال تحريک تتانيک در گروه1و2( غير کيندل و کنترل کيندل). در اين دو گروه کميت شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) وابسته به تحريک تتانيک است و پس از القاي LTP شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) افزايش مي يابد.همچنين مشخص شد که گروه شاهد(n=4) و کنترل(n=4) پس از اعمال تحريک تتانيک به طور معني داري متفاوت از يکديگر پاسخ دادند p0.001)). مقادير به صورت ميانگين ± خطاي معيار ميانگين و بر حسب درصد مي باشد.
4-3-2- بررسي تزريق آنتاگونيست گيرنده ي 5-HT1A سرتونيني ((WAY-100635 با غلظت 5/12 نانومولار بر اثر بخشي تحريک تتانيک در حيوانات کيندل
در اين گروه از حيوانات که طي دوره يک ماهه تزريق PTZ کيندل شده بودند؛ تزريق داخل بطني آنتاگونيست گيرنده ي 5-HT1A سرتونيني ((WAY-100635 با غلظت 5/12 نانومولار انجام شد و به مدت 20 دقيقه ثبت پايه پتانسيل هاي ميداني با تک پالس(LFP) انجام گرديد. پس از ثبت پتانسيل هاي ميداني تحريک تتانيک جهت ايجاد LTP القا شد. پس از اعمال تحريک تتانيک، دوباره ثبت پتانسيل هاي ميداني به مدت 20 دقيقه انجام گرفت. شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) و دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) اين حيوانات قبل و بعد از تزريق دارو و القاي LTP مقايسه و تاثير آن مشخص شد.
دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) و شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) اين حيوانات بعد از تزريق دارو نسبت به قبل تزريق کاهش معناداري را نشان داد p0.001)). دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) و شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) بعد از القاي LTP نيز کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). همچنين مقايسه PS و fEPSP قبل از تزريق دارو و بعد از القاي LTP کاهش معناداري را نشان داد(p0.001)(نمودار2-3-4 A) و (نمودار2-3-4 B).
نمودار2-3-4 A اثر تزريق آنتاگونيست گيرنده ي 5-HT1A سرتونيني ((WAY-100635 با غلظت 5/12 نانومولار و اعمال تحريک تتانيک بر دامنه اسپايک هاي تجمعي در گروه 3(WAY12.5). دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) اين حيوانات بعد از تزريق دارو نسبت به قبل تزريق کاهش معناداري را نشان داد p0.001)). دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) بعد از القاي LTP نيز کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). همچينين مقايسه PS قبل از تزريق دارو و بعد از القاي LTP کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). مقادير به صورت ميانگين ± خطاي معيار ميانگين و بر حسب درصد مي باشند. در اين گروه تعداد حيوانات 4 سر مي باشد(n=4).
نمودار2-3-4 B اثر تزريق آنتاگونيست گيرنده ي 5-HT1A سرتونيني ((WAY-100635 با غلظت 5/12 نانومولار و اعمال تحريک تتانيک بر شيب پتانسيل هاي ميداني در گروه 3(WAY12.5). شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) اين حيوانات بعد از تزريق دارو نسبت به قبل تزريق کاهش معناداري را نشان داد p0.001)). شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) بعد از القاي LTP نيز کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). همچينين مقايسه fEPSP قبل از تزريق دارو و بعد از القاي LTP کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). مقادير به صورت ميانگين ± خطاي معيار ميانگين و بر حسب درصد مي باشند. در اين گروه تعداد حيوانات 4 سر مي باشد(n=4).
4-3-3- بررسي تزريق آنتاگونيست گيرنده ي 5-HT1A سرتونيني ((WAY-100635 با غلظت 25 نانومولار بر اثر بخشي تحريک تتانيک در حيوانات کيندل
در اين گروه از حيوانات که طي دوره يک ماهه تزريق PTZ کيندل شده بودند؛ تزريق داخل بطني آنتاگونيست گيرنده ي 5-HT1A سرتونيني ((WAY-100635 با غلظت 25 نانومولار انجام شد و به مدت 20 دقيقه ثبت پايه پتانسيل هاي ميداني با تک پالس(LFP) انجام گرديد. پس از ثبت پتانسيل هاي ميداني تحريک تتانيک جهت ايجاد LTP القا شد. پس از اعمال تحريک تتانيک، دوباره ثبت پتانسيل هاي ميداني به مدت 20 دقيقه انجام گرفت. شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) و دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) اين حيوانات قبل و بعد از تزريق دارو و القاي LTP مقايسه و تاثير آن مشخص شد.
دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) و شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) اين حيوانات بعد از تزريق دارو نسبت به قبل تزريق کاهش معناداري را نشان داد p0.001)). دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) و شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) بعد از القاي LTP نيز کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). همچينين مقايسه PS و fEPSP قبل از تزريق دارو و بعد از القاي LTP کاهش معناداري را نشان داد(p0.001) (نمودار 3-3-4 A) و (نمودار 3-3-4 B).
نمودار 3-3-4 A اثر تزريق آنتاگونيست گيرنده ي 5-HT1A سرتونيني ((WAY-100635 با غلظت 25 نانومولار و اعمال تحريک تتانيک بر دامنه اسپايک هاي تجمعي در گروه 4(WAY25). دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) اين حيوانات بعد از تزريق دارو نسبت به قبل تزريق کاهش معناداري را نشان داد p0.001)). دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) بعد از القاي LTP نيز کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). همچينين مقايسه PS قبل از تزريق دارو و بعد از القاي LTP کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). مقادير به صورت ميانگين ± خطاي معيار ميانگين و بر حسب درصد مي باشند. در اين گروه تعداد حيوانات 4 سر مي باشد(n=4).
نمودار 3-3-4 B اثر تزريق آنتاگونيست گيرنده ي 5-HT1A سرتونيني ((WAY-100635 با غلظت 25 نانومولار و اعمال تحريک تتانيک بر شيب پتانسيل هاي ميداني در گروه 4(WAY25). شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) اين حيوانات بعد از تزريق دارو نسبت به قبل تزريق کاهش معناداري را نشان داد p0.001)). شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) بعد از القاي LTP نيز کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). همچينين مقايسه fEPSP قبل از تزريق دارو و بعد از القاي LTP کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). مقادير به صورت ميانگين ± خطاي معيار ميانگين و بر حسب درصد مي باشند. در اين گروه تعداد حيوانات 4 سر مي باشد(n=4).
4-3-4-بررسي تزريق آنتاگونيست گيرنده ي 5-HT1A سرتونيني ((WAY-100635 با غلظت 50 نانومولار بر اثر بخشي تحريک تتانيک در حيوانات کيندل
در اين گروه از حيوانات که طي دوره يک ماهه تزريق PTZ کيندل شده بودند؛ تزريق داخل بطني آنتاگونيست گيرنده ي 5-HT1A سرتونيني ((WAY-100635 با غلظت 50 نانومولار انجام شد و به مدت 20 دقيقه ثبت پايه پتانسيل هاي ميداني با تک پالس(LFP) انجام گرديد. پس از ثبت پتانسيل هاي ميداني تحريک تتانيک جهت ايجاد LTP القا شد. پس از اعمال تحريک تتانيک، دوباره ثبت پتانسيل هاي ميداني به مدت 20 دقيقه انجام گرفت. شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) و دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) اين حيوانات قبل و بعد از تزريق دارو و القاي LTP مقايسه و تاثير آن مشخص شد.
دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) و شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) اين حيوانات بعد از تزريق دارو نسبت به قبل تزريق کاهش معناداري را نشان داد p0.001)). دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) و شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) بعد از القاي LTP نيز کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). همچينين مقايسه PS و fEPSP قبل از تزريق دارو و بعد از القاي LTP کاهش معناداري را نشان داد(p0.001) (نمودار 4-3-4 A) و (نمودار 4-3-4 B).
نمودار 4-3-4 A اثر تزريق آنتاگونيست گيرنده ي 5-HT1A سرتونيني ((WAY-100635 با غلظت 50 نانومولار و اعمال تحريک تتانيک بر دامنه اسپايک هاي تجمعي در گروه 5(WAY50). دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) اين حيوانات بعد از تزريق دارو نسبت به قبل تزريق کاهش معناداري را نشان داد p0.001)). دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) بعد از القاي LTP نيز کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). همچينين مقايسه PS قبل از تزريق دارو و بعد از القاي LTP کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). مقادير به صورت ميانگين ± خطاي معيار ميانگين و بر حسب درصد مي باشند. در اين گروه تعداد حيوانات 4 سر مي باشد(n=4).
نمودار 4-3-4 B اثر تزريق آنتاگونيست گيرنده ي 5-HT1A سرتونيني ((WAY-100635 با غلظت 50 نانومولار و اعمال تحريک تتانيک بر شيب پتانسيل هاي ميداني در گروه 5(WAY50). شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) اين حيوانات بعد از تزريق دارو نسبت به قبل تزريق کاهش معناداري را نشان داد p0.001)). شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) بعد از القاي LTP نيز کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). همچينين مقايسه fEPSP قبل از تزريق دارو و بعد از القاي LTP کاهش معناداري را نشان داد(p0.001). مقادير به صورت ميانگين ± خطاي معيار ميانگين و بر حسب درصد مي باشند. در اين گروه تعداد حيوانات 4 سر مي باشد(n=4).
بنابراين همانطور که در بخش هاي پيش اشاره شد؛ تزريق آنتاگونيست گيرنده ي 5-HT1A سرتونيني (WAY-100635) با غلظتهاي 5/12، 25 و 50 نانومولار در گروه هاي 3 تا 5 (گروه هاي درمان کيندل)نسبت به گروه 2 (کنترل کيندل)، شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) و دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS) بعد از تزريق آنتاگونيست و القاي LTP به طور معناداري کاهش پيدا کرد (نمودار 4-3-4 C) و (نمودار 4-3-4 D).
نمودار 4-3-4 C در صد تغييرات دامنه اسپايک هاي تجمعي(PS)گروه هاي کيندل قبل از تزريق دارو و بعد اعمال تحريک تتانيک. گروه هايي که دارو با غلظت هاي 12.5، 25 و 50 نانومولار دريافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداري را نشان دادند (p0.001)، همچنين هرسه گروه نسبت به يکديگر نيز تفاوت معناداري را نشان دادند((p0.001. مقادير بر اساس ميانگين ± خطاي معيار ميانگين و بر حسب درصد مي باشند. *** نشان دهنده p0.001 در مقايسه با گروه کنترل است.
نمودار 4-3-4 D در صد تغييرات شيب پتانسيل هاي ميداني(fEPSP) گروه هاي کيندل قبل از تزريق دارو و بعد اعمال تحريک تتانيک. گروه هايي که دارو با غلظت هاي 5/12، 25 و 50 نانومولار دريافت کرده بودند نسبت گروه کنترل تفاوت معناداري را نشان دادند (p0.001)، همچنين هرسه گروه نسبت به يکديگر نيز تفاوت معناداري را نشان دادند((p0.001. مقادير بر اساس ميانگين ± خطاي معيار ميانگين و بر حسب درصد مي باشند. *** نشان دهنده p0.001 در مقايسه با گروه کنترل است.
4-4-مقايسه دوزهاي مختلف آنتاگونيست گيرنده ي 5-HT1A سرتونيني (WAY-100635)در اثر بخشي LTP
تجزيه و تحليل آماري از نوع آنووا نشان داد که کميت شيب پتانسيل هاي ميداني وابسته به دوز و تحريک تتانيک است . [F(8, 165)=101.3, P0.001]

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید