دانلود پایان نامه

تقديم به :
آخرين ذخيره الهي ، قطب عالم امکان
امام عصر والزمان
حضرت بقيه الله الاعظم
(عجل الله تعالي فرجه الشريف)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه و کليات طرح تحقيق
1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 3
1-2 بيان مسئله ……………………………………………………………………………………………….. 7
1- 3اهميت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………. 8
1-4 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 8
1-5 فرضيه هاي پژوهش …………………………………………………………………………………… 9
1- 6 محدوديت هاي پژوهش ………………………………………………………………………………..10
1-7 تعريف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………….10.
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه پژوهش
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….13
2-2 مباني نظري پژوهش ………………………………………………………………………………..13…
2-3 پيشينه پژوهش ……………………………………………………………………………15…………
فصل سوم : روش اجراي پژوهش
3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………. .. 20
3-2 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………….20
3-3جامعه آماري پژوهش …………………………………………………………………………………..20
3-4 نمونه آماري پژوهش …………………………………………………………………………………..20
3-5 متغيرهاي پژوهش ……………………………………………………………………………………..20
3-6 ابزار جمع آوري اطلاعات …………………………………………………………………………….21
3-7روش انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………..21
3-8روش تجزيه و تحليل اطلاعات …………………………………………………………………………22
فصل چهارم : تجزيه و تحليل آماري
4-1مقدمه …………………………………………………………………………………………………….24
4-2 تفسير داده ها……………………………………………………………………………………………42
4-2-1 فرضيه اول …………………………………………………………………………………………42
4-2-2 فرضيه دوم …………………………………………………………………………………………..25
4-2-3 فرضيه سوم ……………………………………………………………………………………26
4-2-4فرضيه چهارم ……………………………………………………………………………………….. 28
4-2-5فرضيه پنجم …………………………………………………………………………………………..29
4-2-6 فرضيه ششم ………………………………………………………………………………………….30
4-2- 7 فرضيه هفتم …………………………………………………………………………………………31
4-2-8 فرضيه هشتم …………………………………………………………………………………………32
4-2-9 فرضيه نهم ……………………………………………………………………………………………34
4-2-10فرضيه دهم ………………………………………………………………………………………….35
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 41
5-2 بحث و تفسير نتايج ……………………………………………………………………………………..41
5-3نتيجه گيري ………………………………………………………………………………………………45
5-4 پيشنهادات برخاسته از تحقيق ………………………………………………………………………… 45
5-5 پيشنهادات براي تحقيقات بعدي……………………………………………………………………….. 46
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………….47
چکيده انگليسي 52………………………………………………………………………..
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
4-1 جدول………………………………………………………………………………………………. 24
4-2 جدول………………………………………………………………………………………………25.
4-3جدول………………………………………………………………………………………………..26
4- 4جدول……………………………………………………………………………………………….28
4-5 جدول……………………………………………………………………………………………….29
4-6 جدول……………………………………………………………………………………………….30
4-7 جدول……………………………………………………………………………………………….31
4-8 جدول……………………………………………………………………………………………….33
4-9 جدول……………………………………………………………………………………………….34
4-10جدول………………………………………………………………………………………………35
4-11جدول………………………………………………………………………………………………37
4-12جدول……………………………………………………………………………………….37
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1 نمودار………………………………………………………………………………………………….38
4-2نمودار……………………………………………………………………………………………39
چکيده
هدف مطالعه حاضر تعيين تاثير تمرين استقامتي و مکمل سازي عصاره آبي دانه شنبليله بر سطوح ويسفاتين و واسپين در رت هاي نر ديابتي شده با استرپتوزوتوسين بود. مواد و روش ها : ديابت از طريق تزريق داخل صفاقي استرپتوزوتوسين (mg/kg60) به 96 رت نر نژاد ويستار(وزن 200-250 گرم و سن 12 هفته) ايجاد شد. رت ها به طور تصادفي به 8 گروه تقسيم شدند:گروه تمرين استقامتي و شنبليله با دوز g/kg74/1 (S-F1)،گروه تمرين استقامتي شنا (S)،گروه تمرين استقامتي و شنبليله با دوز g/kg 0/87 (2S-F)،گروه تمرين استقامتي شنا و گلي بنکلاميد(G-S)، گروه کنترل ديابتي (C)، گروه شنبليله با دوز g/kg 0/87(F1)، گروه شنبليله با دوز g/kg 1/74 (2F) وگروه گلي بنکلاميد(G). تمرين استقامتي به صورت شناکردن به مدت 6 هفته ، هفته اي 5 روز و روزي 1 ساعت در يک تانک آب انجام شد. در هر وعده داروي گلي بنکلاميد ، عصاره شنبليله و محلول سالين به صورت خوراکي و با استفاده از روش گاواژ به آزمودني ها خورانده شد. يافته ها : نتايج نشان داد که ترکيب تمرين استقامتي و عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1/74 بر سطوح ويسفاتين پلاسما کاهش معني دار دارد ولي ترکيب تمرين استقامتي و عصاره آبي دانه شنبليله با دوز g/kg 1/74بر سطوح ويسفاتين پلاسما اثر معني دار نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج ارائه شده در اين پژوهش که نشان داد که تمرين استقامتي شناکردن و عصاره شنبليله بر کاهش ويسفاتين موثر است پس مي توان گفت که تمرين استقامتي و گياه شنبليله احتمالاً مي توانند بعنوان پيشگيري يا روش درمان براي بيماري ديابت مطرح شوند.
واژگان کليدي : ديابت مليتوس ، تمرين استقامتي ، شنبليله ، ويسفاتين ، واسپين
1- 1مقدمه
چاقي يک اختلال در حال رشد سريع در کشورهاي صنعتي است که با مقاومت به انسولين ، نقص چربي،ديابت مليتوس نوع 2 و فشار خون زياد همراه است ((Seeger & Et al,2008,247-251.
ديابت مليتوس يک بيماري متابوليکي سيستميک است و با افزايش قند خون مشخص مي شود Et al,2010,1883-1892) & Rao) و منجر به نقص در ترشح انسولين ، مقاومت به انسولين يا هر دو مي شود Zaheer Baquer & Et al , 2011,1-21)).
در سال 2000، 8 /2 درصد جمعيت در سراسر دنيا از اين بيماري رنج مي بردند و ممکن است تا سال 2025 از 4/5 درصد عبور کند ( M.Upendra & Et al ,2010,1883-1892). بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني، در سال 2000، صد و پنجاه ميليون نفربالاي سن 20 سال با ديابت زندگي مي کردند و آنها پيش بيني کردند که در سال 2025 ، سيصد ميليون نفر با اين شرايط زندگي خواهند کرد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید