پایان نامه با کلید واژگان شرایطی محیطی، فیلتر کالمن، ساختار داده

پس زمینه در زیر اشاره شده اند. -1 به روز رسانی به صورت تصادفی : در این روش هر بـار تعـدادی از نقـاط پـس زمینـه بـه طـور تصادفی انتخاب شده، مقادیر آن پیکسلها در تصویر پس زمینه با مقادیر معادل از تصویر جاری جایگزین میشوند. از مزایای این روش نیاز ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان پردازش تصویر

دسـته عمـده از روشهـای پردازشـی بـرای بدسـت آوردن اطلاعـات و پارامترهای مورد نیاز از یک صحنه ترافیکیپرداخته میشود. این دسته بندی بر اساس ایستا یا پویـا بـودن ناحیه مورد پردازش هر روش صورت گرفته است.[2] در گروه اول یعنی مبتنی بر ناحیه ثابت، جـستجو و 63 پردازش تنها در یک ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان پردازش تصویر، شبکه عصبی، کنترل هوشمند

1,2,…,u ،Pm (i) المان i ام از بردار ویژگی الگوی آموزشـی m ام مـیباشـد. C jm (i) نیز المان i ام از بردار مرکـز نـرونj ام در لایـه RBF بـر حـسب الگـوی آموزشـی m ام اسـت. همچنـینσ jm عـرض نـرون j ام در لایـه RBF بـر حـسب الگـوی آموزشـی m ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان شبکه عصبی، حد آستانه ای، مقدار خطا

د در رابطه (1-4) تا (3-4) برآورده شود. مرحله :2 برای هر خوشه (i 1,2,…,r) ، مرکز فازی هر خوشـه ( (ci بـا اسـتفاده از رابطـه (6-4) محاسبه میگردد. مرحله :3 برای هر خوشه i تابع فاصله dik با استفاده از رابطه (7-4) محاسبه میگردد. مرحله :4 تابع هزینه در ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان شبکه عصبی، تئوری فازی

بـودن بـه معنـای کـاملا متعلـق بـودن بـه مجموعه فازی میباشد. مثلا حرارت 5 درجه برای مجموعه معتدل بـودن دارای میـزان عـضویت 1، بـرای مجموعه گرم بودن دارای میزان عضویت 0,5 و برای مجموعه خیلی گرم بودن ممکن اسـت دارای میـزان عضویت 0,2 باشد. تابع عضویت را میتوان به شکل تابع ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان زمان چرخه، زمان بندی، سیستم فازی

میاید: (32-2)LCm 1 −Y از جمله روشهای زمانبندی متـداول میتـوان بـه روش Webster، روش akcelik و دسـتور العمـل hcm85 اشاره نمود که تقریبا همگی از تکنیکهای مشابهی از رابطه((30-1 استفاده میکنند[5] (11-2 چراغهای پیش زمانبندی شده چراغهای پیش زمانبندی شده، چراغ هایی هستند که زمانبندی از پیش تعریف شده و ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان عابر پیاده، عملکرد کنترل، انعطاف پذیری

چراغ قرمز میشود. 19 -6 فرجه زرد: مدت زمانی است که در میان علائـم سـبز و قرمـز چـراغ راهنمـایی در نظـر گرفتـه میشود تا وسایل نقلیهای که به علت سرعت زیاد قادر به توقف نیستند، بتوانند بـا ایمنـی از تقـاطع عبـور کنند. -7 زمان تخلیه: مدت زمانی است که در ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان کنترل هوشمند، شبکه عصبی، منطق فازی

دارد. 2 فصل اول کلیـات 3 فصل اول: کلیات (1-1 هدف امروزه با افزایش سریع کلان شهرها، افزایش تعداد خودروهـا، افـزایش بهـای سـوخت، مـساله محـیط زیست، استفاده مفید از ظرفیت جادههای موجود و…، اهمیت داشتن مدیریت ترافیک موثر و کارآمد بر کـسی پوشیده نیست. در گذشته طراحان ترافیک تنها به ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان شبکه عصبی، پردازش تصویر، تحصیلات تکمیلی

ب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی برق – کنترل عنوان : ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال با استفاده از سیستمهای نرو-فازی نگارش: سعیده رسول زاده امضاء هیات داوران پروژه : -1استاد راهنما : دکتر ادامه مطلب…

پایان نامه درباره ارزش بازار، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی

ه ها 4-1 مقدمه در فصل پیش به بیان فرضيه‌هاي تحقیق، مدلها و متغيرهاي مورد نياز براي آزمون آنها، پرداخته شد. همچنین جامعه آماري، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوري داده‌هاي مورد نياز معرفی شد. در اين فصل داده هاي مورد نیاز جهت آزمون فرضيه‌ های تحقیق جمع آوري شده ادامه مطلب…