پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان شرایطی محیطی، فیلتر کالمن، ساختار داده

پس زمینه در زیر اشاره شده اند. -1 به روز رسانی به صورت تصادفی : در این روش هر بـار تعـدادی از نقـاط پـس زمینـه بـه طـور تصادفی انتخاب شده، مقادیر آن پیکسلها در تصویر ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان پردازش تصویر

دسـته عمـده از روشهـای پردازشـی بـرای بدسـت آوردن اطلاعـات و پارامترهای مورد نیاز از یک صحنه ترافیکیپرداخته میشود. این دسته بندی بر اساس ایستا یا پویـا بـودن ناحیه مورد پردازش هر روش صورت گرفته است.[2] ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان شبکه عصبی، تئوری فازی

بـودن بـه معنـای کـاملا متعلـق بـودن بـه مجموعه فازی میباشد. مثلا حرارت 5 درجه برای مجموعه معتدل بـودن دارای میـزان عـضویت 1، بـرای مجموعه گرم بودن دارای میزان عضویت 0,5 و برای مجموعه خیلی گرم ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان زمان چرخه، زمان بندی، سیستم فازی

میاید: (32-2)LCm 1 −Y از جمله روشهای زمانبندی متـداول میتـوان بـه روش Webster، روش akcelik و دسـتور العمـل hcm85 اشاره نمود که تقریبا همگی از تکنیکهای مشابهی از رابطه((30-1 استفاده میکنند[5] (11-2 چراغهای پیش زمانبندی ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان عابر پیاده، عملکرد کنترل، انعطاف پذیری

چراغ قرمز میشود. 19 -6 فرجه زرد: مدت زمانی است که در میان علائـم سـبز و قرمـز چـراغ راهنمـایی در نظـر گرفتـه میشود تا وسایل نقلیهای که به علت سرعت زیاد قادر به توقف نیستند، ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان کنترل هوشمند، شبکه عصبی، منطق فازی

دارد. 2 فصل اول کلیـات 3 فصل اول: کلیات (1-1 هدف امروزه با افزایش سریع کلان شهرها، افزایش تعداد خودروهـا، افـزایش بهـای سـوخت، مـساله محـیط زیست، استفاده مفید از ظرفیت جادههای موجود و…، اهمیت داشتن ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلید واژگان شبکه عصبی، پردازش تصویر، تحصیلات تکمیلی

ب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی برق – کنترل عنوان : ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال با استفاده از ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه درباره ارزش بازار، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعاتی

ه ها 4-1 مقدمه در فصل پیش به بیان فرضيه‌هاي تحقیق، مدلها و متغيرهاي مورد نياز براي آزمون آنها، پرداخته شد. همچنین جامعه آماري، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوري داده‌هاي مورد نياز معرفی شد. ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago