پایان نامه ها

پایان نامه درباره مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن

را تبیین کنند، قبول می‌شود، سپس نتیجه‌های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می‌گردد و آن‌ها را با توجه به نتایج یافته‌های واقعی می‌سنجند، سپس مدل تعریف می‌شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه درباره مدیریت سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی

می‌باشد. همچنین مشخص گردید که عدم تقارن اطلاعات بر حجم مبادلات و قیمت سهام تاثیر‌گذار بوده، به طوریکه در دوره قبل از اعلان سود، حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت‌ها نیر دچار نوسان ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه درباره مدیریت سود، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات

استفاده از ارزش خالص دارایی یا NAV ارزیابی شده و واحدهای آن قیمت‌گذاری می‌شوند.NAV یا ارزش خالص دارایی‌ها در‌واقع ارزش مجموعه‌ی سرمایه‌گذاری صندوق تقسیم بر تعداد سهام آن است که در پایان هر روز معاملاتی ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، سهامداران نهادی

آگاه‌تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد.(قائمی و وطن پرست،1384)۲-۳-1تعریف عدم تقارن اطلاعاتیطبق نظر اسکات و همکاران (۲۰۰۳) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، می‌گویند سیستم ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی نمایشنامه، بازآفرینی، فراداستان

توجه به نقش تمهیدات مربوط به آن در مقوله فراروایت است، بخش مجزایی به آن اختصاص نداده‌ایم و در اینجا تنها به برخی تمهیدات بیانی در توصیف شخصیت در آثار فرا داستانی می‌پردازیم. در داستان‌های ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی سلسله مراتب، انتقال اطلاعات، گونه شناسی

مدرن ذکر شد که وقتی عمل روایتگری بخش اعظم موضوع داستان را به خود اختصاص دهد، وارد قلمرو خود آگاهی آشکار و از قبل آن فراروایت شده‌ایم. نظرگاه چه در روایت و چه در درام ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی نمایشنامه، فراداستان، ارزش اطلاعات

که درام بواسطه آنها از کارکردهای روایی بهره می‌گیرد معرفی می‌کند. این عناصر و تمهیدات به دلیل خصلت روایی خود به درام ویژگی خودارجاعی و به تبع آن فراروایی و فرادراماتیک می‌بخشند. در واقع تمهیدات ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی فراداستان، نمایش نامه، روایت شناسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری………………………………………….463-9-1: نقیضه پردازی…………………………………………………………………………………………………………………….463-9-2: تمهیدات زبانی در بازنمود شخصیت…………………………………………………………………………………47فصل چهارم: بررسی یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..534-1: تحلیل آثار بهرام بیضایی……………………………………………………………………………………………………..484-2 : نمایشنامه مرگ یزدگرد……………………………………………………………………………………………………..484-2-1: شرح مختصر داستان………………………………………………………………………………………………………48 4-2-2: بازی در بازی…………………………………………………………………………………………………………………….494-2-3: شیوه‌ی بیان روایی…………………………………………………………………………………………………………..514-2-4: ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی پست مدرنیسم، بهرام بیضایی، فراداستان

روابط قدرت، نهاد های اجتماعی (از خانواده تا کلیت یک اجتماع) روابط بین‌فردی و هنجارهای فرهنگی مطرح کند. این آثار به گونه‌ایست که در دل طرحی دراماتیک، باورهای تثبیت شده ما را نسبت به تاریخ ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی فراداستان، روایت شناسی، نمایشنامه

گلتن از سلطان می خواهد برای آزمودن زنان حرمسرا خود را به مردن بزند و واکنش زنان را توسط عمال خود زیر نظر بگیرد. سلطان می پذیرد اما این بستر نمایشی مرگ، به راستی بستر ادامه مطلب…

By mitra7--javid, ago