پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد حمایت اجتماعی، نظام آموزشی، روابط ساختاری، مدارس راهنمایی

2005؛ هیداک138، 2007) و بازنگری‎ای که انجام داده‎اند، نتیجه‎گیری می‎کنند که آمارة مجذور خی، درجة آزادی و ارزش p آن، RMSEA و فاصلة اطمینان مربوط به آن، SRMR، CFI و یکی از شاخص‎های برازندگی اقتصادی ادامه مطلب…

By mitra--javid, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد ناسازگاری، عملکرد خانواده، مصرف مواد، رگرسیون

(عمدتاً مادران) به این نتیجه دست یافتند که متغیرهای مرتبط با مدرسه (حمایت معلم، پیوند با مدرسه، حمایت همکلاسی) به‎طور معناداری با سردرگمی هویت رابطة منفی و با انسجام هویت رابطة مثبت دارد. آدامز و ادامه مطلب…

By mitra--javid, ago