پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درباره طرح های تفصیلی

فقدان مدیریت یکپارچۀ شهر، امکان اصلاح و بازبینی طرح ها و برنامه ها متناسب با اقتضائات زمانی ومکانی وجود ندارد. حاصل چنین وضعی، هدر رفتن منابع نابسامان شده وضع موجود، عدم توسعه متوازن و متناسب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درباره بافت های فرسوده

اطلاع دقیق داشته باشند. وجود چنین شرایطی می‌تواند موجب شکل‌گیری رانت‌های اطلاعاتی در این زمینه باشد. به نظر می‌رسد برای اطلاع‌رسانی دقیق به همه مالکان و عدم شکل‌گیری رانت‌های اطلاعاتی، علاوه بر اطلاع‌رسانی از طریق ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درباره تغییر کاربری اراضی

حقوق مالکانه باشد و با این وصف، این قبیل موضوعات، منبعی از منابع نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی خواهد بود. ناگفته نماند که طبق اصل یکصد و پنجم ق.ا تصمیمات شوراها ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

مقاله رایگان درباره تغییر کاربری اراضی

یتی، سازمانی و نیروی انسانی 90و- نارسایی ها و تنگناهای حقوقی و قانونی 90بند ششم: نکات مثبت طرح های جامع 91گفتار دوم: مراحل و مرجع تصویب 91گفتار سوم: طرح کاداستر در ایران 92بند اول: زمینه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درمورد کشورهای در حال توسعه

اعمال نظام عام ترجیحات مطرح است : 1.ترجیحات اعطایی عملا ً غیر متقابل نبوده اند. 2. کشورهای توسعه یافته میان کشورهای بهره مند از نظام عام ترجیحات از طریق به کارگیری شرایط تبعیض آمیز و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

تحقیق رایگان درمورد کشورهای در حال توسعه

سر پرداخت جبران کافی باشد آیا سرمایه گذار می تواند تحت عنوان مصادره غیرقانونی سرمایه علیه کشور در حال توسعه اقامه دعوا کند. کشور در حال توسعه دفاع می کند که مالک امتیاز نمی تواند ادامه مطلب…

By 92, ago