دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1          روش انجام پژوهش

1-1-1 روش پژوهش

از آن جایی که محقق به دنبال بهره گیری از نتایج مطالعه در کوتاه مدت و در میدان اقدام (شرکت) می باشد، پس، مطالعه‌ کنونی به لحاظ هدف کاربردی می باشد زیرا مطالعه یا پژوهشی کاربردی می باشد که نه در جهت ارضای کنجکاوی‌های ژرف پژوهشگر، بلکه در جهت حل مسایل فردی، گروهی یا اجتماعی انجام می‌گیرد (ساروخانی، 1386: 73). به عبارت دقیق‌تر، هدف این نوع پژوهش‌ها، توسعه‌ی دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد (سرمد و همکاران، 1386: 79). این پژوهش به لحاظ روش در زمره‌ مطالعات پیمایشی- تحلیلی می باشد. زیرا علاوه بر توصیف واقعیت‌های موجود، به مطالعه روابط میان متغیرها بر حسب پیش بینی (آزمون فرضیات) می‌پردازد و به دنبال تعیین اندازه تأثیر گذاری متغیرها بر یکدیگر می باشد.

1-1-2 جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش عبارت می باشد از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران، 1386: 177) و پژوهشگر علاقمند می باشد یافته‌های پژوهش یا مطالعه‌ی خود را به آن‌ها نسبت دهد (دلاور، 1385 و ساروخانی، 1387). جامعه ی آماری این پژوهش به دلیل توسعه ی بیشتر مدارس هوشمند در شهر تهران کلیه معلمان مدارس هوشمند شهر تهران بوده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه های سطحی که محقق داشته می باشد به دلیل نوپا بودن مدارس هوشمند در ایران اکثر این معلمان مدارس هوشمند همگی آغاز مقطعی را مدارس معمولی گذارنده اند به همین دلیل شایستگی این را دارند که بدرستی وجه فرق و عوامل مهم در این تغییر روش و رشد تحصیلی و انگیزشی در دانش آموزان را به ما نشان دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  4. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  5. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان