دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فصل اول : کلیات و طرح پژوهش…………………… ………………………………………………. 1

1-1 مقدمه…………………………………… …………………………………………………………………………………. 2

1-2 اظهار مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 7

1-4 اهداف پژوهش. 8

1-4-1 هدف اصلی. 9

1-4-2 اهداف فرعی. 9

1-5 فرضیات یا سؤالات پژوهش…………………….. ………………………………………………….. 9

1-6 قلمرو پژوهش. 10

1-6-1 قلمرو مکانی پژوهش. 10

1-6-2 قلمرو زمانی پژوهش. 10

1-6-3 قلمرو موضوعی پژوهش. 10

1-7 تعریف متغیرهای پژوهش. 10

فصل دوم : مروری بر ادبیات حقیق.. 12

2-1 مقدمه. 13

2-2 ارزیابی عملکرد…………………………… ………………………………………………………………… 14

2-2-1 سیر تحول ارزیابی عملکرد. 14

2-3 تعاریف ارزیابی عملکرد. 16

2-4 ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد. 17

2-4-1 ابعاد ارزیابی عملکرد. 19

2-4-2 اهداف ارزیابی عملکرد. 20

2-4-3 دیدگاه های سنتی و جدید در ارزیابی عملکرد. 21

2-4-4 فرایند ارزیابی عملکرد………………….. ……………………………………………. 23

2-4-5 تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آن ها   24

2-4-6 تعیین وزن شاخص ها، به لحاظ اهمیت آن ها و سقف امتیازات مربوطه   26

2-4-7 استانداردگذاری و تعیین وضعیت عملکرد مطلوب شاخص ها برای پایان دوره ارزیابی.. 26

2-4-8 ابلاغ و اعلان انتظارات و شاخصها به “ارزیابی شونده”. 26

2-5 الگوهای ارزیابی عملکرد سازمانها. 28

2-6 روش ارزیابی متوازن  (BSC). 39

2-6-1 معرفی روش ارزیابی متوازن. 41

2-6-2 روش ارزیابی متوازن و مدیریت استراتژیک. 45

2-6-3 فرآیند تدوین و اجرای روش ارزیابی متوازن. 50

2-6-4 مزایای روش ارزیابی متوازن. 55

2-6-5 بعضی از کاستی های کارت امتیازی متوازن. 56

2-7 روش تصمیم گیری چند شاخصه .. 56

2-7-1 ارزیابی و مطالعه مدل های تصمیم گیری چند شاخصه. 59

2-7-2 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP). 60

2-7-3 روش  TOPSIS. 65

2-8 پیشینه پژوهش. 67

2-9 تفاوت این مطالعه با تحقیقات مشابه. 69

فصل سوم : روش پژوهش   71

3-1 مقدمه. 72

3-2 نوع روش پژوهش. 72

3-3 شیوه جمع آوری اطلاعات. 75

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات. 76

3-1 قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی). 77

3-2 محاسبات وزن‌های نسبی. 77

3-3 ایجاد مجموعه ای از وزن ها. 78

1-1-1 روایی و پایایی ابزار سنجش. 79

3-5 جامعه آماری. 84

3-6 نمونه و روش نمونهگیری. 85

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها. 86

3-8 مراحل انجام پژوهش. 87

فصل4: تجزیه و تحلیل داده ها…………………… ………………………………………………. 90

4-1مقدمه   91

4-2آمار توصیفی. 91

4-2-1بررسی اطلاعات شخصی و وضعیت اجتماعی، اقتصادی پاسخگو   92

4-2-2سابقه کاری. 95

4-2-3رده سازمانی. 96

4-3معیارهای سنجش. 97

4-3-1عملکرد………………………………… …………………………………………………………………………… 97

4-3-2توسعه   97

4-3-3کارآفرینی،پیشنهاد و مشاوره سازنده. 98

4-3-4رفتار. 98

4-3-5امتیازات. 98

4-4تعیین زیر معیار های اولیه. 99

4-5وزن هریک از معیارها و زیر معیار ها با  نرم افزار Expert Choice  99

4-5-1معیارهای اصلی. 100

4-6ارزیابی هریک از بخش های بانک مرکزی. 103

فصل5: نتیجه گیری و بحث. 106

5-1مرور کلی پژوهش. 107

5-2بحث و نتیجهگیری. 107

5-3محدودیتهای پژوهش. 111

5-4پیشنهاد جهت تحقیقات آتی. 112

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1       اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش ارائه یک متدلوژی برای ارزیابی عملکرد کارکنان بخش های مختلف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که شاخص ها ی لازم به مقصود رتبه بندی این بخش ها جهت تخصیص درست منابع، اصلاح سیستم پاداش ،تخصیص بهینه پاداش و امکانات ، ارزیابی کارکنان و مدیران در بخش های مختلف می باشد.

  • هدف اصلی

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت.

  • اهداف فرعی
  1. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” .
  2. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” .
  3. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” .
  4. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” .
  5. ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “امتیازات ویژه” .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران