دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • مقدمه

در این فصل آغاز نگاهی به عوامل موثر بر تقاطع ها و انواع دور برگردانها خواهیم داشت. سپس عوامل موثر بر عملکرد ونقاط ضعف وقوت آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت و در ادامه نیز به تشریح مطالعات انجام شده توسط سایر محققین در این زمینه خواهیم پرداخت.

 

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • طراحی تقاطع ها

در این فصل آغاز نگاهی به  طراحی تقاطع ها و انواع دور برگردانها خواهیم داشت. هدف از طراحی تقاطع کاهش شدت برخوردهای ممکن بین وسایل نقلیه ونیز عابران پیاده می باشد در حالی که حداکثر آسایش و سهولت حرکت برای وسایل نقلیه فراهم گردد. به گونه کلی در طراحی تقاطع های هم سطح چهار عنصر اصلی در نظر گرفته می گردد:

 • عوامل انسانی مانند عادتهای رانندگی و زمانهای تصمیم گیری و عکس العمل
 • ملاحظات ترافیکی مانند ظرفیتها و حرکات گردشی، سرعت وسایل نقلیه ، ابعاد و توزیع وسایل نقلیه
 • عناصر فیزیکی مانند ویژگیها وکاربری زمینهای مجاور، فاصله دید و مشخصه های هندسی
 • عوامل اقتصادی مانند هزینه ها، منافع و مصرف انرژی

شکل زیر جریان های وسایل نقلیه و مانورهای همگرایی، واگرایی و عبور از عرض را برای تقاطع چهار شاخه ساده و برای یک تقاطع پیچیده تر نشان می دهد. در حالتی که یک تقاطع معمولی دوخطی، دوطرفه چهار شاخه مدنظر قرارگیرد 16 نقطه برخورد عبوری،  هشت نقطۀ برخورد در همگرایی و هشت نقطه دیگر در واگرایی هست. تقاطع T شکل نیز که در شکل نشان داده شده ٬ تقریباً همان عملکرد تقاطع چهار شاخه را نشان می دهد، اما نقاط برخورد عبوری آن از تقاطع چهار شاخه کمتر می باشد وشامل ۶ نقطه برخورد منقطع، 6 نقطه برخورد در واگرایی و6 نقطه در همگرایی می باشد. اما این دلیلی بر برتری تقاطع  Tشکل بر تقاطع چهار شاخه نیست وعوامل متعدد دیگری نیز هست که تأثیر مهمی در تصمیم گیری دربارۀ مزیتهای انتخاب نوع یا طرح تقاطع ویژه برای هر محل خاص اعمال می کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان