دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

2 نوع مطالعه و روش پژوهش

 

مطالعه و تحلیل نقادانه‌ی شیوه‌ خاص تطبیق تئوری در هر یک از متون ویژه علمی، وظیفه شاخه‌ای از سلسله علوم می باشد که روش‌شناسی نامیده می گردد. دستیابی به هدف‌های پژوهش میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجو و شناخت با روش‌شناسی درستی صورت پذیرد و انتخاب روش علمی، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی می باشد (خاکی، 1382). روش پژوهش مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر و نظام‌یافته برای مطالعه واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل معضلات می باشد (خاکی، 1382). در طی فرآیند پژوهش با به کارگیری ابزارهای جمع‌آوری، داده‌ها به گونه عینی و معتبر، نظاره، مطالعه و استخراج می شوند و سپس با بهره گیری از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به گونه کمی و غیرکمی کوشش می گردد که ادعاها و حدس‌های علمی اولیه (فرضیه)، آزمون شده و در نهایت فرضیه‌ها “رد” یا “پذیرفته” می شوند و نتیجه‌گیری نهایی شکل میگیرد (خاکی، 1382). نتایج پژوهش معمولاً شامل موارد زیر می گردد: دستیابی به تئوری جدید، آزمون یک تئوری، مقایسه تئوری‌ها با یکدیگر، تأثیر دو یا چند تئوری در مکانی ویژه، پل زدن بین چندین پژوهش، ادامه راه پژوهشگران پیشین (خلیلی شورینی، 1389).

تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می‌توان دسته‌بندی نمود. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم می‌کنند که بتوان بر اساس آن‌ها تحقیقات را طبقه‌بندی نمود، اما انواعی از پژوهش به علت ماهیت چندبعدی و پیچیده‌ای که دارند، در چندین طبقه قرار می‌گیرند (خاکی، 1382).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن این که در این پژوهش از مطالعه مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتاب‌های مختلف بهره گیری شده و همچنین توزیع پرسشنامه به مقصود شناسایی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان مجتمع صالح انجام پذیرفته می باشد، این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و در آن ارتباط منطقی بین کار پژوهشی و جامعه پدید می آید که پژوهشگر در اندیشه کاربردی کردن دستاوردها در جامعه آماری مورد مطالعه خود می‌باشد.

با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر پرسشنامه از اسناد و مدارک، کتب، مقالات، پایان­نامه­ها و نیز پایگاه اطلاعاتی اینترنتی جهت جمع آوری اطلاعات در خصوص فصل­ها و بخش های مختلف بهره گیری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان