دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

 

ما در عصری زندگی می کنیم که اطرافمان را سازمانهای بزرگ فرا گرفته اند و ابعاد گسترده ای از نیازهای جوامع را پوشش می دهند. این سازمانها بدون برخورداری از مدیران موثر و کارآمد قادر به ادامه حیات در دنیای حرفه ای و تخصصی امروز نمی باشند. مدیران به مثابه متناسب کنندگانی متفکر و توانمند هستند که با قدرت و سرعت اقدام، انبوه فرآورده های انسانی و صنعتی را متناسب می سازند. مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران در موفقیت سازمانها برای پرورش و توسعه مهارتها، استعدادها و خلاقیت کارکنان در راستای اهداف سازمانی تأثیر بسیار موثری دارند زیرا که نیروی انسانی کارآمد و اثربخش تنها عنصر بی رقیب و غیرقابل جایگزین در عصر رقابتی امروز می باشد. آیا بالارفتن این مهارتها و تواناییها در مدیران به همراه برخوردهای سازنده، اثربخشی کارکنان را نیز بالا برده می باشد؟ این پژوهش درنظر دارد تاثیر توانمندیهای مدیران بر اثربخشی کارکنان را در محیط های آموزشی به ویژه مدارس مطالعه نماید. روش پژوهش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی و مبتنی بر تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری می باشد. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های استاندارد بهره گیری شده می باشد و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، کارکنان و مدیران مجتمع آموزشی صالح غرب تهران بوده می باشد و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری گردید و تعداد نمونه با فرمول کوکران، 169 نفر انتخاب شدند که در نهایت با در نظر داشتن ریزش پرسشنامه تعداد بیشتری پرسشنامه پخش گردید که در نهایت 200 پرسشنامه سالم مورد بهره گیری قرار گرفت. برای مطالعه فرضیات و تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل 8.54 بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش نشان از تاثیر مثبت توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان دارد، همچنین فرضیات فرعی نیز تائید شدند.

 

واژه‌های کلیدی: توانمندی های مدیریتی، اثربخشی کارکنان، توانمندی فنی، توانمندی ادراکی، توانمندی انسانی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

 

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

 

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان