دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

موضوع                                                                                                                      صفحه

1فصل اول : کلیات و طرح پژوهش…………………. …………………. 9

1-1مقدمه 11

1-2طرح موضوع 13

1-2-1مشکلات اجرای طرح 16

1-2-2سیاست‌ها 17

1-3اهمیت و ضرورت 18

1-4روش پژوهش 23

1-5محدودیت های پژوهش 24

1-6مفروضات پژوهش 24

1-7تعریف متغیرها 25

1-7-1مدرسه هوشمند 25

1-7-2مدل سازی معادلات ساختاری………………. ………………. 25

1-7-3 متغیر پنهان و متغیر قابل نظاره 25

1-7-4 طراحی یک مدل معادلات ساختاری 26

1-8 الگوی مفهومی 26

1-8-1 محیط یاد دهی–یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای 27

1-8-2 زیرساخت توسعه یافته ی فناوری اطلاعات 27

1-8-3 مدیریت مدرسه توسط سیستم های یکپارچه ی رایانه ای 28

1-8-4 برخوردای از معالمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات 28

1-8-5 ارتباط یکپاچه ی رایانه ای با مدارس دیگر 28

1-9 اهداف پژوهش 28

2 فصل دوم : مروری بر ادبیات پژوهش……………… ……………… 30

2-1 مقدمه 31

2-2 تعریف مدرسه هوشمند 33

2-3 اسناد پشتیبان 35

2-3-1 سند چشم انداز20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران 35

2-3-2 برنامه پنجم توسعه 35

2-3-3 سند توسعه فاوای وزارت آموزش و پرورش 35

2-3-4 سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور 35

2-3-5 نقشه جامع علمی کشور 36

2-4 شکل گیری آموزش الکترونیک 36

2-5 هوشمندسازی مدارس در جهان 38

2-6 هوشمندسازی مدارس در ایران 39

2-7 تأثیر انگیزش بر فرآیند یاگیری و پیشرفت تحصیلی 40

2-7-1 اهمیت انگیزش 41

2-7-2 تاریخچه انگیزش 42

2-7-3 تأثیرانگیزش در یادگیری و پیشرفت تحصیلی 43

2-8 تقابل انگیزش پیشرفت و مدارس هوشمند 44

2-9 جمع بندی و نتیجه گیری 46

3 فصل سوم : روش شناسی پژوهش 47

3-1 روش انجام پژوهش 48

3-1-1 روش پژوهش 48

3-1-2 جامعه آماری 48

3-1-3 نمونه و روش های نمونه گیری 48

3-1-4 شناسایی متغیرها 50

3-1-5 ابزار جمع آوری داده ها 52

3-1-6 روایی و پایایی ابزار سنجش 55

3-1-7 فرضیه های آماری 56

3-2 روش های آماری 57

3-2-1 متغیر پنهان و متغیر قابل نظاره 58

3-2-2 بار عاملی 59

4 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها…………… …………… 60

4-1 مقدمه 61

4-2 سیمای آزمودنی(آمار توصیفی): 61

4-3 جنسیت 61

4-4 سابقه کار 62

4-5 سطح تحصیلات 63

4-6 آمار استنباطی 65

4-6-1 مطالعه فرضیات مدل 65

4-6-2 اعتبار مدل 65

4-6-3 فرضیات پژوهش 66

5 فصل پنجم : نتایج و یافته های پژوهش………….. ………….. 69

5-1 مرور کلی پژوهش 70

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1          مفروضات پژوهش

فرضیه کلی : بین هوشمندسازی مدارس با انگیزش و یادگیری دانش آموزان ارتباط هست .

  1. مدارس هوشمند در ایجاد انگیزش پیشرفت برای دانش آموزان نسبت به مدارس عادی موثر بوده می باشد.
  2. عواملی در مدارس هوشمند باعث پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان این مدارس شده می باشد.
  3. عواملی هست که باعث بیشترین تفاوت بین مدارس عادی و مدارس هوشمند می باشد.
  4. امکان ایجاد مدرسه ای که حد قابل قبولی از انگیزش پیشرفت را با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای ایجاد مدارس هوشمند هست.

مطالعه ارتباط بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان