دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

– افزایش مصرف سوخت

یکی از مهم ترین عوارض دوربرگردان اتلاف انرژی و افزایش مصرف سوخت می باشد به گونه ای که تحلیل های اولیه نشان داده می باشد با هز ینه اتلاف سوختی که یک دوربرگردان در طول یک سال ایجاد می کند می توان یک تقاطع غیر هم سطح ساخت.

به گونه کلی مصرف انرژی وسایل نقلیه در هنگام عبور از یک تقاطع غیر هم سطح تقریبا با یک تقاطع هم سطح برابری می کند زیرا انرژی صرف شده برای بالا رفتن از رمپ یک روگذر در هنگام پایین آمدن بازیافت می گردد. اما در دوربرگردان چنین نیست و انرژی یا سوخت صرف شده برای حرکت واگرد(رفت و برگشت)  به گونه کامل تلف می گردد.

با در نظر داشتن حداقل فاصله ایمن دوربرگردان از تقاطع که  معادل 450 متر می باشد مسافتی که وسایل نقلیه دررفت و برگشت طی می کنند حداقل 900 متر خواهد بود . از سوی دیگر مطابق ضوابط طراحی و تنظیم چراغ راهنمایی حداکثر زمان چرخه چراغ راهنمایی دو فاز 120 ثانیه می باشد و ممکن می باشد در دوره اوج ترافیک میانگین تاخیر به نصف این چرخه یعنی 60 ثانیه نیز برسد . اما از آنجایی که برای ارزیا بی مصرف سوخت بایستی دوره 24 ساعته(اوج و غیر اوج)، مدنظر قرار گیرد میانگین تاخیر 24 ساعته به مراتب کمتر بوده و می توان آن را نصف دوره قرمز چراغ یعنی حدود 30ثانیه در نظر گرفت.

مقایسه مصرف سوخت دوربرگردان و تقاطع بر اساس متوسط مصرف سوخت اتومبیل های در حال حرکت و متوقف امکان پذیر می گردد . در جداول زیر اندازه مصرف سوخت چند نوع اتومبیل نمونه در حالت حرکت در مسیر دوربرگردان و توقف در تقاطع محاسبه شده می باشد . مقایسه ارقام مندرج در جداول نشان می دهد که به گونه میانگین دوربرگردان مصرف سوخت را حداقل هفت برابر نسبت به تقاطع افزایش می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان