دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1     مقدمه

نتیجه­گیری مطلوب، حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی می باشد که بر مبنای سوال اصلی پژوهش گردآوری شده می باشد. پس تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند پژوهش علمی، یکی از پایه­های اصلی هر مطالعه و مطالعه می باشد. هدف از تجزیه و تحلیل، درآوردن داده­ها به شکل قابل فهم و تفسیر می باشد. مفاهیم و ابزارهای آماری به صورت صریح یا ضمنی بخشی از فرآیند اکثر تحقیقات را تشکیل می­دهند. تأثیر این مفاهیم و ابزارها را می‌توان هنگام تصمیم‌گیری در مورد گزینش آزمودنی‌ها، جایگزینی آنها در گروه‌های مختلف، توصیف داده‌های جمع‌آوری‌شده و تعمیم یافته‌های حاصل از مطالعه، نظاره نمود. پس در پژوهش رفتاری، روش‌های آماری چندین تأثیر مرتبط با هم اعمال می‌کنند(بازرگان، 1376). در این فصل داده­های حاصل از پرسشنامه­های تکمیل شده با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد و یافته­های حاصل از آن در دو بخش مجزا ارائه شده می باشد. در بخش اول کوشش شده می باشد با کمک آمار توصیفی اطلاعات مربوط به سیمای آزمودنی­ها ارائه گردد و در بخش دوم با بهره گیری از آمار استنباطی فرضیه­های مطرح شده در فصل اول مورد آزمون قرار گرفته می باشد. نظر به این­که اطلاعات جمع­آوری شده به صورت غیر کمی می­باشند، در مرحله اول این اطلاعات بایستی به اطلاعات کمی تبدیل و در مرحله بعدی این اطلاعات با بهره گیری از روش­های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار ­گیرند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان