دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 درک هزینه ها[1]

بعضی از صاحب نظران بر این عقیده هستند که وابستگی عاطفی و روانی در مفهوم تعهد تأثیر چندان برجسته ای ندارد، در عوض تعهد به عنوان تمایل به انجام فعالیت های مستمر بر اساس تشخیص و درک فرد نسبت به هزینه های ناشی از ترک سازمان تعریف می گردد. بر این اساس، هر قدر که فرد تصور کند در صورت ترک خدمت هزینه های زیادی متوجه او خواهد گردید، تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد، در او بیشتر خواهد گردید. اجتماعی شدن سازمانی، به این معنی می باشد که کارکنان از طریق شیوه های مختلف سازمانی رهنمون به قسمی می شوند تا قادر باشند سازمان را به خوبی درک کرده و باور نمایند، لذا این دسته از کارکنان در ادامه ،وفاداری و تعهد بیشتری به سازمان خواهند داشت (باقری و تولایی، 1389).

2-12 وفاداری به سازمان (تعهد  نسبت به سازمان) :

وفاداری سازمانی پیروی از موازین سازمان و اقدام کردن به وظایف، ماورای علائق کوته بینانه فردی، گروه های کاری و یا بخش ها می باشد. این دسته از رفتارها شامل دفاع از سازمان پیش روی تهدیدات، مشارکت در به دست آوردن حسن شهرت برای سازمان نزد ذی نفعان بیرونی می باشد. طرفداری و دفاع پیش روی تهدیدات بیرونی و حفظ تعهد حتی در شرایط نامطلوب می تواند به عنوان وفاداری سازمانی نگریسته گردد. بلیک لی و مورمن[2] (1995) نشان دادند که این نوع رفتار متمایز از سایر انواع رفتار کارکنان سازمان می باشد. وفاداری سازمانی در برگیرنده مفهوم طرفداری صادقانه گراهام (1989)، مفهوم اشاعه و گسترش حسن نیت و طرفداری از سازمان جرج و جونز[3] (1997) و مفهوم طرفداری و دفاع از اهداف سازمانی بورمن[4] و موتوویدلو[5] (1993) می باشد (کاخکی و قلی پور،1386: 121).

این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحدها و بخش های سازمانی متفاوت می باشد و اظهار­کننده اندازه فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و طرفداری و دفاع از سازمان می باشد (احمدی، 20:1388)

با اتکا به مطالعات و تحقیقات انجام شده رفتار کارکنان سازمان، عاملی مهم و اساسی در افزایش عملکرد سازمان ها به شمار می رود. به طوری که مطالعات نشان می دهد ارتباط معنادار مثبتی بین رفتار کارکنان سازمان به عنوان شهروند سازمانی و افزایش رضایت شغلی کارکنان (بولینو و همکاران،2003)، کاهش تضاد بین کارکنان (ولتز و نیهوف،1996)، کاهش هزینه (بولینو و همکاران، 2003)، کاهش  ضایعات (هدسون، 2002)، کارایی سازمانی (پادساکف و مکنزی، 1997)، کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان (اسچیپمن و آزارت، 2008)، اثربخشی سازمانی (خالد و علی، 2005)  هست. به علاوه، نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از آن می باشد که محققان ابعاد رفتار کارکنان سازمان، افزایش خودپنداری مثبت شخص (پینر و همکاران،1997)، ارتقاء روابط مثبت میان کارکنان، فراهم کردن انعطاف لازم برای ابداع و نوآوری، کمک به بهره گیری اثربخش از منابع کمیاب (اسمیت و همکاران، 1983؛ آکویتو،1995)، سهیم شدن در مسئولیت سنگین ناظران، بهبود خدمت مشتری (نت مییر و همکاران، 1997)، حفظ تعادل درونی سازمان (کیمیری و همکاران،1996) و بهبود بهره وری، عملکرد و اثربخشی سازمانی (کارامبایا،1989؛ پادساکف و همکاران،1997؛ والز و نیهاف،1996) را مورد مطالعه قرار داده اند. پس رفتار مثبت کارکنان سازمان به عنوان یک وضعیت مطلوب دیده می گردد زیرا چنین رفتاری از یک طرف، منابع موجود و در دسترس را افزایش می دهد و از طرفی دیگر از نیاز به مکانیزم های کنترل رسمی و پرهزینه می کاهد (بیکتون و همکاران،2007؛به نقل از عباسپور).

[1] Percived Costs

[2] Moorman, R. H., and Blakely, G. L.

[3] George, Brief and Jones

[4] Borman

[5] Motowidlo

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی