دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

  1. توانایی های عام مدیریت که شامل فعالیت های شش گانه مشروح در بالا می باشد.
  2. توانایی های خاص مدیریت که شامل وظایف مدیریت یعنی برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل می باشد.
  3. توانایی های فنی و تخصصی مورد نیاز که در ارتباط با فعالیت های تخصصی لازم در سازمان می باشد.

فایول معتقد می باشد که به کلیه کارکنان سازمان بایستی برای داشتن توانایی های سه گانه آموزش لازم داده گردد؛ اما اندازه نیاز هر یک از کارکنان به توانایی های مذکور در سطح مختلف سازمانی متفاوت می باشد زیرا هر چقدر که در سلسله مراتب سازمانی بالا رویم نیاز به توانایی مدیریت افزایش می یابد و نیاز به توانایی تخصصی کاهش پیدا می کند و به عکس (سعادت،1386: 330-335).

 مهارت های سیاسی، مجموعه اقداماتی می باشد که مدیران به مقصود توسعه سودمندی و جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان در مؤسسه آن ها را به کار می گیرند (دلاور، 1385). مقصود از مهارت های سیاسی، راهبردهای سیاسی می باشد که مدیران سازمان ها به کار می گیرند. به عنوان مثال توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، توانایی ارتقاء جایگاه سازمان در جامعه، توانایی رفتار مناسب با مشتری، توانایی جلب طرفداری دیگران و … که همه این اقدامات و راهبردها، به مهارت های سیاسی مدیر بستگی دارد، می تواند منجر به سودمندی و جلوگیری از هر

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان