دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

1 تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش

توانمندی های مدیریتی: دانایی و توانایی در بجای آوردن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت می باشد (چایلد و کیزر،2013).

اثربخشی کارکنان: اثربخشی کارکنان، به معنای تلاشی می باشد که کارکنان انجام می دهند تا سازمان به هدف‌هایش دست یابد (کوهستانی ، 1376: 269).

اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب کارکنان در آینده تعریف کنیم، اثربخشی کارکنان عبارت می باشد از درجه یا میزانی که آنها به اهداف موردنظر سازمان یا مدیران نائل می آیند (دفت، ۱۳88)

پیتر دراکر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را انجام کار درست تعریف کرده می باشد. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های کاری، کسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزشهای سازمانی، تفکرگروهی، مشارکت و مواردی از این قبیل مانند تعابیری هستند که در مدیریت معادل با اثربخشی به کار می طریقه (سلطانی، ۱۳۸2).

1-8-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

 

توانمندی های مدیریتی: در این پژوهش توانمندیهای مدیریتی تصریح دارد به مجموعه توانایی های ادراکی، انسانی و فنی که مدیران در سازمان به شکلی موثر بهره گیری می کنند.

اثربخشی کارکنان: مقصود از اثربخشی در واقع مطالعه اندازه موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. به اظهار دیگر در این پژوهش اثربخشی نشان می دهد که تا چه اندازه از کوشش انجام شده ، نتایج مورد نظر در مورد فعالیتهای کارکنان حاصل شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان