دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان

قسمتی از متن پایان نامه :

-کاهش سطح خدمت وعملکرد

بر اساس تحقیقات و تجربیات مهندسی ترافیک ظرفیت و سطح خدمت تسهیلات مختلف تعیین شده می باشد اما در هیچ یک ازآیین نامه های معتبر برای دوربرگردا ن ظرفیت و سطح خدمت معرفی نشده می باشد . با در نظر داشتن کاربرد متفاوت دوربرگردان در ایران که عملکرد آن جایگزینی حرکت مارپیچ به جای حرکت مستفیم ترافیک می باشد بایستی مطالعات ظرفیت و سطح خدمت خاصی انجام گردد . در این شرایط اظهار نظر در این مورد صرفا بر اساس قضاوت و تحلیل کارشناسی امکان پذیر می گردد.

اگر ظرفیت عملی یک خط عبور مستقیم تقاطع را حدود یک هزار وسیله نقلیه در ساعت در نظر بگیریم . یقینا هر خط دوربرگردان با در نظر داشتن گردش 180 درجه ای وسایل نقلیه نمی تواند ظرفیتی بیش از 600 تا 700 وسیله نقلیه در ساعت داشته باشد . در نتیجه کاهش ظرفیتی در حدود 30% ایجاد می گردد. اما اینکه چرا چنین کاهش ظرفیتی به چشم ما نمی آیند به خاطر جایگزینی صف اتومبیل های ایستاده در پشت چراغ قرمز تقاطع با صف اتومبیل های درحال حرکت دردوربرگردان می باشد.

نخستین گام در تعیین سطح خدمت دوربرگردان معرفی معیاری مانند تاخیر یا سرعت می باشد . بعضی از کارشناسان به این علت که دوربرگردان سرعت حرکت وسایل نقلیه را افزایش و تاخیر توقف را کاهش داده چنین استنتاج کرده اند که سطح خدمت بهبود یافته می باشد در حالی که اگر از منظر سرعت سفر و تاخیر در حرکت به موضوع بنگریم موضوع کاملاً برعکس می باشد . و سطح خدمت کاهش می یابد. نکته مهم آنکه این کاهش سطح خدمت در محدوده وسیعی از حوزه عملکرد دوربرگردان ایجاد می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

. مهمترین اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

 • شناخت مبانی واصول حاکم بر طراحی واجرای دور برگردانها
 • شناخت مزایا ومعایب دور برگردانها
 • تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر حجم ترافیک
 • مطالعه تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه ها ی حمل ونقل به صورت کلان
 • مقایسه تاثیرات حالت دور برگردان وحذف تقاطع وحالت بهره گیری از چراغ راهنمایی در تقاطع
 • ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دور برگردانها
 • سئوالات وفرضیه های پژوهش

مهمترین سوالاتی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت عبارتند از:

 • انواع دوربرگردانها چیست ؟
 • مبانی ومعیارهای طراحی تقاطع واجرای دوربرگردانها چیست ؟
 • مزایا ومعایب دوربرگردانها چیست؟
 • نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه چیست؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر کاهش یا افزایش حجم ترافیک چگونه می باشد؟
 • تاثیر احداث دور برگردان بر هزینه های مرتبط با ترافیک چگونه می باشد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تاثیر بهره گیری از دور برگردانها بر هزینه وحجم ترافیک در مقایسه با بهره گیری از چراغهای راهنمایی چگونه می باشد؟
 • چه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دوربرگردانها هست؟

همچنین مهمترین فرضیاتی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد به تبیین زیر می باشد:

 • آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران در زمینه های حجم ترافیک از مطلوبیت کافی برخوردار  می باشند.
 • اطلاعات ارائه شده در مورد اندازه مصرف سوخت و آلودگی هوای وسایل نقلیه از دقت کافی برخوردار می باشند.
 • چراغ های راهنمای تقاطع ها مستقل از تقاطع های اطراف می باشد. (عدم بهره گیری از چراغ های کنترل متناسب)

مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان