دانلود پایان نامه

– تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله عمر سازمانی

 

2-2-3-1- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله تولد:

مرحله ظهورآغاز و شروع یک شرکت است. بسیاری از مدل های چرخه عمر با این مرحله آغاز می شوند و آن را به عنوان مرحله ی تولد ترجیح می دهند. این مرحله می تواند به وسیله ی افراد، گروه یا دولت به دلیل وجود تکنولوژی خاص سرمایه گذاری شود.شرکت ها ممکن است در این مرحله با سایر شرکت ها ادغام شده باشند. در این مرحله سرمایه و تجهیزات محدود بوده و  جریان نقدی شرکت منفی است. نقدینگی درون برنامه ی سرمایه گذاری تراوش می نماید. شرکت هنوز کوچک بوده و اندوخته های احتیاطی بالا نیست و بنابراین در مقابل ورشکستگی های مالی آسیب پذیر است. (چن و همکاران،2010،صص 2-10) .در مرحله تولد، که شرکت از نظر سرمایه ای دارای کمبود است، بایستی سرمایه ی کافی برای حمایت از آن جهت ورود به بازار و زندگی در یک حد پایه ای، وجود داشته باشد. (چن و همکاران،2010،صص 2-10). در بسیاری از ادبیات های  مراحل چرخه ی عمر ، این مرحله را به عنوان دوره ای که شرکت از تولد به رشد تبدیل شده است ، در نظر گرفته اند. در مرحله ی رشد سریع، شرکت محصولات قابل توجهی را شکل می دهد، رقابت افزایش می یابد ، سهم بازار ثابت شده و شرکت وارد مرحله رشد پایدار می گردد. (چن و همکاران،2010،صص 2-10)

2-2-3-2- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی رشد:

پس از اینکه محصولات جدید در معرفی به بازار موفق شدند، فروش افزایش می یابد منجر به افزایش تولید می شود، شرکت ها نیاز به افزایش سرمایه گذاری جهت افزودن ماشین آلات، تجهیزات، سهام و نیروی کاری خود دارند. توسعه ی اهرم به دلیل منافع صرفه جویی ناشی از مالیات، یک گزینه ی استراتژیک است. (چن و همکاران،2010،صص 2-10)

2-2-3-3- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی بلوغ:

در بلوغ، وضعیت مالی شرکت ها پایدارتر بوده و جریان نقدینگی کافی می باشد. به این ترتیب هزینه سرمایه کاهش می یابد، شرکت می تواند اوراق خزانه و اوراق قرضه مالی را با یک در آمد تضمین شده جهت سرمایه گذاری انتخاب کند.هم چنین می تواند ساختار دارایی ها را بهینه سازی نموده و بازگشت سرمایه (دارایی) را بهبود بخشد. (چن و همکاران،2010،صص 2-10) شرکت هایی که وارد مرحله ی بلوغ می شوند به طور عملیاتی موفق هستند و به طور مالی قدرت و نقدینگی بالایی دارند، اما این نشانه ای بر افزایش استحکام (سنتی) است. مراحل اولیه و مراحل بعدی (ثانویه) در مرحله ی بلوغ وجود دارند. بلوغ اولیه بهترین مرحله ی عمر شرکت می باشد. شرکت بهترین کارایی عملیاتی را هم در رشد و هم سودآوری دارد. مرحله بلوغ ثانویه مرحله ی مهمی از سازمان است زیرا به صورت یک موسسه بزرگ نمو می نماید. بخش وظیفه ای و حرفه ای در این مرحله شکل می گیرد. (چن و همکاران،2010،صص 2-10)

2-2-3-4- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی افول:

چرخه ی صنعتی وارد شده به مرحله ی افول، منجر به مشاهده افول در حجم فروش شده و باعث فشارهای شدید به جریان نقدی شرکت می شود. شرکت ها بایستی هم اکنون میزان دارایی های ثابت خود را تغییر داده و واحد های کسب و کار خود را کوچک کنند. به عبارت دیگر، جریان های نقدی به صورت بهینه تخصیص داده شوند و مختصراً بایستی سازمان هزینه های مصنوعی و هزینه های اداری خود را کاهش دهد. (چن و همکاران،2010،صص 2-10) این مرحله اغلب نشان دهنده ی پایان عمر یک شرکت است. در این مرحله شرکت به طور وسیعی در ایجاد منابع کافی برای تقویت خود ناتوان بوده و بوسیله درمان (مداخله ی) مصنوعی، به جای نیروهای بازار، به عمر خود ادامه می دهد. شرکت به چند دلیل وارد مرحله ی افول می شود : یکی اینکه افول از مرحله بلوغ اولیه، به دلیل تغییرات کیفی غیر واقعی برای ورود به مرحله بلوغ ثانویه، آغاز می شود. دیگر اینکه افول طبیعی بعد از تغییرات کیفی است  و در نهایت آخرین علت افول، شکست در ورود به یک مرحله ی رشد جدید به دلیل بزرگتر شدن یک شرکت بعد از تغییرات کیفی است. نوعاً در این مرحله تغییرات ساختار سرمایه، مشوق های مدیریتی و استراتژی های جدید کسب و کار برای احیای شرکت به کار می روند. (چن و همکاران،2010،صص 2-10).