دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته‌بندی هلدیگل و اسکولوم

از دیگر دسته‌بندی‌هایی که درمورد مهارت‌های مدیریت هست مربوط به دسته‌بندی هلدیگل و اسکولوم می باشد. این دو در کتابی تحت عنوان «مدیریت» که در سال 1995 منتشر گردید مهارت‌های لازم برای مدیران را به 4 دسته تقسیم‌بندی کردند:

– مهارت فنی: توانایی بهره گیری از تکنیک‌ ها، رویه‌ ها و شیوه‌ های خاص در زمینه‌ های تخصصی؛

– مهارت ارتباط با دیگران: توانایی هدایت کردن،‌ ایجاد انگیزه، مدیریت تعارض و کار با دیگران،

– مهارت زمینه شناسی: توانایی در نظر گرفتن یک مساله، یک مشکل و یا سازمان به عنوان یک کلیت همراه با اجزا مرتبط با یکدیگر؛

– مهارت تفکر انتقادی: ملاحظات دقیق و موشکافانه بر عناصر و اجزاء یک مسئله.

تشخیص مهارت ‌های مورد نیاز مدیران در هر سازمانی مستلزم شناخت تأثیر‌هایی می باشد که مدیران آن سازمان ایفاد می‌ کنند. شاید یکی از علت های ناکارایی آموزش مدیریت در بعضی جوامع فقدان ارتباط لازم میان مهارت‌ های آموزشی و تأثیر‌های واقعی می باشد که مدیران مجریان آن‌ها هستند (کی هوی، 2013)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-5-4 دسته بندی فایول

فایول در رساله ای که به نام مدیریت عمومی و صنعتی منتشر کرده، فعالیت های سازمان تجاری را به شش دسته تقسیم نمود :

1- فعالیت های فنی (تولید)؛ 2- فعالیت های بازرگانی (خرید، فروش و مبادله)؛  3- فعالیت های مالی (بهره گیری مطلوب از سرمایه)؛ 4- فعالیت های امنیتی (حفظ اموال و افراد)؛ 5- فعالیت های حسابداری (تدارک اطلاعات آماری) و 6- فعالیت های مدیریتی ( برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، فرمانبرداری، هماهنگی و کنترل).

وی معتقد بود که این فعالیت ها در هر نوع سازمان تجاری پیدا نمود می گردد و در همه سازمان ها نسبتاً مورد توجه قرار گرفته می باشد؛ اما فعالیت ششم (مدیریت)، مستلزم پژوهش و مطالعه بیشتر می باشد. در نتیجه او بیشتر کار خود را به مدیریت اختصاص داد. فایول توانایی های لازم برای مدیران را بر اساس فعالیت های شش گانه به سه دسته تقسیم کرده می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5 هدف اساسی از انجام پژوهش

1-5-1 هدف اصلی پژوهش

  1. مطالعه تاثیر توانمندی های مدیران بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح.

1-5-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش

  • مطالعه تاثیر توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح

مطالعه تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان